Aktualności

Zaproszenie na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu Regulaminu otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków na rok 2018

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu Regulaminu otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków na rok 2018.

Konkurs ''Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym - animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego''

Konkurs jest jednym z trzech, ogłoszonych przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” na rok 2018.

Konkurs ''Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu - profesjonalne formy pomocy ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego''

Konkurs jest jednym z trzech, ogłoszonych przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” na rok 2018.

Konkurs ''Aktywne postawy młodzieży - podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska''

Konkurs jest jednym z trzech, ogłoszonych przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu pn.: „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020” na rok 2018.
 

Nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach PO WER, Działania 2.6

Został ogłoszony otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.

Nabór zgłoszeń trwa do dnia 29 grudnia 2017 r.

Dotacje Advocate Europe dla ponadnarodowych projektów propagujących integrację i spójność europejską

Advocate Europa dofinansowuje projekty oryginalne i niekonwencjonalne, obejmujące różnorodny zakres tematyczny, taki jak: innowacje społeczne, sztuka, kultura lub edukacja obywatelska, wzmacniające integrację i spójność w Europie, wspierające wymianę ludzi i idei, promujące międzynarodowe i międzykulturowe zrozumienie, a także mające praktyczne znaczenie i wyraźny związek z codziennym życiem ludzi w Europie. 

Konkurs ofert Ministerstwa Sportu i Turystyki

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

Konkurs w ramach PO WER Działanie 2.5

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17 „Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne”.

Nabór wniosków w programie Erasmus+ - Kluczowe działanie 3

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków EACEA/28/2017 w ramach programu Erasmus+ Kluczowe działanie 3: Wsparcie w reformowaniu polityk – inicjatywy dotyczące innowacji w zakresie polityki, Europejskie eksperymenty polityczne w obszarze edukacji i szkoleń pod kierownictwem organów władzy publicznej wysokiego szczebla (2017/C 416/03).

Nabór wniosków na projekty przeciwdziałające korupcji

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach Internal Security Fund Police (Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – instrument współpracy policyjnej) nr ISFP-2017-AG-CORRUPT zatytułowany „Call for Proposals for Projects on Corruption” (Nabór wniosków na projekty przeciwdziałające korupcji).

Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants