Komisje Dialogu Obywatelskiego

W Krakowie mogą działać Komisje Dialogu Obywatelskiego - gremia inicjatywno-doradcze, tworzone przez organizacje pozarządowe oraz Miasto Kraków. Do zadań KDO należy m.in. opiniowanie projektów uchwał RMK i innych dokumentów, określanie potrzeb społecznych w zakresie działalności danej KDO i przedstawianie propozycji ich rozwiązania, opiniowanie dokumentów strategicznych, współpraca z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Komisje Dialogu Obywatelskiego
Fot. NGO Organizacje Pozarządowe

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zarządzenia Nr 2638/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.09.2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu tworzenia oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Traci moc obowiązujące zarządzenie Nr 759/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Nawikus
Newsletter
newsletter
Zapisz się
POLECAMY
Norway Grants
Partnerzy