Konsultacje z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego III kadencji

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami przekazanymi do konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego III kadencji oraz zajętymi wobec nich stanowiskami Rady.

Konsultacje z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego III kadencji
Fot. Organizacje Pozarządowe

Katalog dokumentów planowanych przez UMK i MJO do konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego w 2017 r.
PDF

Katalog dokumentów planowanych przez UMK i MJO do konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego w 2016 r.
PDF

 

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych na lata 2018 – 2020

Stanowisko Rady: brak uwag


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa”

Stanowisko Rady: brak uwag


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

Stanowisko Rady: brak uwag


Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT / załącznik nr 1 /

Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /załącznik nr 2 /

Projekt Załącznika do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / załącznik nr 3 /

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


„Tu chce się żyć. Kraków 2030. Strategia Rozwoju Krakowa"

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa

Stanowisko Rady: brak uwag


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej /załącznik do projektu uchwały/.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna z poprawką


Projekt dokumentu „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu strategicznego: Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030.

Program sektorowy: Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030 /załącznik do projektu uchwały/.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LVIII/794/12 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023 /załącznik do projektu uchwały/.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 r. /projekt/.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Program strategiczny promocji miasta Krakowa na lata 2016-2022.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

Stanowisko Rady: odstąpiono od wyrażenia opinii


Projekt aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały RMK w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

Stanowisko Rady: odstąpiono od wyrażenia opinii


Projekt uchwały RMK w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.

Stanowisko Rady: odstąpiono od wyrażenia opinii


Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /projekt/

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 /projekt/

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – drzew uznanych za pomniki przyrody.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa​

Stanowisko Rady: brak uwag

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy