Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna to forma współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.
Jeśli razem z innymi mieszkańcami macie pomysł lub chcecie rozwiązać lokalny problem – możecie zrealizować go korzystając ze wsparcia Rady Dzielnicy i zgłaszając wniosek o inicjatywę lokalną do MOWIS.

Inicjatywa lokalna
Fot. NGO Organizacje Pozarządowe


Podczas realizacji inicjatywy, mieszkańcy mogą zaoferować swoją pracę społeczną, wkład rzeczowy (np. przedmioty, projekty konieczne do wykonania inicjatywy) lub wkład finansowy. Gmina zaoferować może pomoc finansową lub rzeczową. Ważne jest jednak, by rozumieć, że w przypadku inicjatywy Gmina nie przekazuje mieszkańcom środków finansowych (dotacji), a jedynie realizuje niezbędne zakupy czy prace swoimi narzędziami, natomiast pomoc rzeczową przekazuje w ramach użyczenia na czas realizacji inicjatywy.


 

Inicjatywa lokalna działa na podstawie:

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) artykuły19b-19h

oraz

Uchwały Nr CXIX/1874/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

Zarządzenia Nr 3207/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.11.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1307/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, przyjęcia regulaminu pracy Zespołu oraz określenia szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków dotyczących inicjatywy lokalnej,

Zarządzenia Nr 1307/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.05.2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, przyjęcia regulaminu pracy Zespołu oraz określenia szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków dotyczących inicjatywy lokalnej.

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi dokumentami określającymi procedurę realizacji inicjatywy lokalnej.


Kto może złożyć wniosek o inicjatywę?

 • mieszkańcy bezpośrednio lub
 • mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowej (podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – z wyjątkiem spółdzielni socjalnych)


Czego może dotyczyć inicjatywa?

Obszary, w których można realizować inicjatywy lokalne, definiują ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwała Rady Miasta Krakowa Nr CXIX/1874/14 z dnia 22 października 2014 i są to:

 1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  - za wyjątkiem z wyjątkiem zadań dotyczących budowy lub rozbudowy kanalizacji i sieci wodociągowej (regulują je odrębne uchwały Rady Miasta Krakowa);
 2. działalność charytatywna;
 3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 5. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 6. promocja i organizacja wolontariatu;
 7. edukacja, oświata i wychowanie;
 8. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 9. turystyka i krajoznawstwo;
 10. ekologia i ochrona przyrody;
 11. porządek i bezpieczeństwo publiczne.


Jak zrealizować inicjatywę?

By zrealizować inicjatywę, należy złożyć wniosek, którego wzór odnajdziemy w załączniku do Uchwały Rady Miasta Krakowa.
Wniosek o realizację zadania publicznego w trybie inicjatywy lokalnej składamy do Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych, os. Centrum C 10.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

 • opis inicjatywy
 • oszacowany wkład mieszkańców w inicjatywę (wycenę wkładu pracy społecznej i wkładu rzeczowego można wykonać na podstawie cen rynkowych; wkład finansowy)
 • oczekiwany wkład Gminy Miejskiej Kraków w inicjatywę (rzeczowy i/lub finansowy)
 • opis stanu przygotowania inicjatywy (np. uzyskane już zgody, zawarte partnerstwa)
 • opis znaczenia inicjatywy dla społeczności lokalnej

Do wniosku dołączyć możemy również:

 • podpisy mieszkańców popierających inicjatywę – potwierdzą one, że inicjatywa spełnia potrzeby lub oczekiwania społeczności lokalnej
 • deklaracje wkładu społecznego osób biorących udział w inicjatywie
 • ewentualne kosztorysy inwestorskie, projekty budowlane, decyzje o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie realizacji zadania oraz inne konieczne do realizacji inicjatywy zgody.

Wszystkie te elementy wniosku służą jego późniejszej ocenie.

Wniosek, po sprawdzeniu pod kątem formalnym przez MOWIS, przekazywany jest do zaopiniowania przez Zespół ds. wspierania inicjatyw lokalnych, a następnie do oceny jednostki merytorycznej, która później zajmie się realizacją inicjatywy wspólnie z mieszkańcami.

Równolegle, wniosek przekazywany jest to właściwej Rady Dzielnicy, która po pozytywnej ocenie wniosku o inicjatywę, musi podjąć uchwałę o przeznaczeniu środków na jej realizację.

Jeśli wniosek zostanie pozytywnie zaopiniowany oraz oceniony powyżej 10 punktów, a Rada Dzielnicy przekaże środki na inicjatywę, może ona być realizowana. W takim wypadku mieszkańcy podpisują umowę z jednostką merytoryczną, z którą będą współpracować podczas realizacji inicjatywy.


Jak oceniany jest wniosek?

Kryteria oceny znajdują się w Uchwale Rady Miasta Krakowa:

MAKSYMALNIE otrzymać można 29 punktów
PRÓG minimalny do realizacji inicjatywy to 10 punktów

Kryterium I. FORMA UDZIAŁU MIESZKAŃCÓW
(od 0 do 7 punktów)
świadczenie pracy społecznej - 3 punkty
świadczenie rzeczowe - 2 punkty
świadczenie pieniężne - 2 punkty (gdy stanowi ono minimum 10% kosztów realizacji zadania)

Kryterium II. WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY W FORMIE PRACY SPOŁECZNEJ
(od 1 do 6 punktów)
Wartość pracy społecznej w stosunku do wartości zadania:
powyżej 61 % - 6 punktów
od 31 % do 60% - 4 punkty
od 11 do 30%-2 punkty
od 1 do 10%-1 punkt

Kryterium III. ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW
(od 1 do 6 punktów)

od 0% do 20% wartości zadania - 6 punktów
od 21% do 40% wartości zadania - 5 punkty
od 41% do 60% wartości zadania - 4 punkty
od 61% do 80% wartości zadania - 3 punkty
Powyżej 80% wartości zadania - 2 punkty
Powyżej 90% wartości zadania - 1 punkt

Kryterium IV. STAN PRZYGOTOWANIA LUB REALIZACJI ZADANIA
(od 1 do 5 punktów)

oceniający przyznaje punkty na podstawie dokonanej przez siebie oceny, którą szczegółowo uzasadnia.

Kryterium V. CELOWOŚĆ REALIZACJI ZADANIA Z PUNKTU WIDZENIA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
(od 1 do 5 punktów)

oceniający przyznaje punkty na podstawie dokonanej przez siebie oceny, którą szczegółowo uzasadnia, biorąc pod uwagę w szczególności szacunkową liczbę beneficjentów zadania.
 

Więcej informacji uzyskać można w MOWIS, os. Centrum C 10 pok.101, osoba do kontaktu:
Aleksandra Pohorecka
tel. 12 616 78 05
email: aleksandra.pohorecka@um.krakow.pl
 

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Nr 1307/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.05.2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, przyjęcia regulaminu pracy Zespołu oraz określenia szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków dotyczących inicjatywy lokalnej.

Zarządzenie Nr 3207/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.11.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1307/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wspierania inicjatyw lokalnych, przyjęcia regulaminu pracy Zespołu oraz określenia szczegółowego trybu rozpatrywania wniosków dotyczących inicjatywy lokalnej,

Uchwała Nr CXIX/1874/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CXIX/1874/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 października 2014 roku [.doc]
 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: ALEKSANDRA POHORECKA
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy