Deklaracja dostępności

Gmina Miejska Kraków zobowiązuje się zapewnić dostępność strony Miejska Platforma Internetowa zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Organizacje Pozarządowe - ngo.krakow.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR).

Powody wyłączenia:

  • filmy i pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • w miarę możliwości opublikowane wcześniej pliki będą sukcesywnie poddawane procesowi OCR, a nowe pliki będą publikowane w formatach zawierających treść z poprawnie zaznaczoną strukturą logiczną
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 

Deklarację dostępności sporządzono dnia 2020-09-22, na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronach Organizacje Pozarządowe - ngo.krakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Ewentualne dodatkowe skróty: brak

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: magiczny.krakow@um.krakow.pl. Można się również kontaktować telefonicznie: 12 616 1791. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.