Komunikat archiwalny

Dialog Obywatelski w Krakowie. Formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją - drugą z serii - diagnozującą kondycję dialogu obywatelskiego w Krakowie. Opracowanie powstało na podstawie badań zrealizowanych przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu pn. Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego.

Dialog Obywatelski w Krakowie. Formy i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi.
Fot. Projekt "Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego"

Obserwatorium Dialogu Obywatelskiego to projekt dydaktyczno-naukowy, realizowany wspólnie przez dwa instytuty Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego: Instytut
Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej (IDMiKS) oraz Instytut Spraw Publicznych (ISP) w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych (MOWIS).

Przedsięwzięcie ma charakter długoterminowy (2015-2018), a jego głównym celem jest obserwacja i diagnoza relacji pomiędzy władzami Krakowa a organizacjami trzeciego sektora oraz przygotowywanie rekomendacji działań usprawniających dialog i współpracę między wymienionymi instytucjami.

Zaplanowane badania zakładają diagnozowanie społecznych, instytucjonalnych i medialnych warunków prowadzenia dialogu obywatelskiego w Krakowie. Przedmiotem badań są zatem:

  • komunikowanie i obieg informacji pomiędzy uczestnikami procesów negocjowania i dialogu obywatelskiego (instytucje miejskie, organizacje pozarządowe, ruchy społeczne itp.);
  • formy dialogu obywatelskiego (konsultacje społeczne, działalność Komisji Dialogu Obywatelskiego i Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego itp.);
  • wizerunek medialny i odbiór społeczny uczestników dialogu obywatelskiego.

W 2015 roku celem badań było poznanie stopnia znajomości pojęć i zagadnień dialogu obywatelskiego oraz sposobów postrzegania instytucji dialogu obywatelskiego wśród mieszkańców Krakowa, krakowskich organizacji pozarządowych i w przekazie krakowskich mediów.

Przede wszystkim chodziło o ustalenie, czy podmioty te identyfikują dialog obywatelski i w jaki sposób to robią. Następnie, na podstawie uzyskanych informacji, starano się odpowiedzieć na pytanie, czy po stronie badanych podmiotów istnieją raczej sprzyjające, czy raczej niesprzyjające warunki rozwoju dialogu obywatelskiego w Krakowie.

Ważnym celem analizy było także ustalenie przyczyn zidentyfikowanych opinii. Badania wykazały między innymi, że współpraca organizacji pozarządowych i miasta Kraków nie jest satysfakcjonująca dla podmiotów trzeciego sektora. Z jednej strony organizacje pozarządowe rozumieją proces konsultacji i konieczność poświecenia im czasu, z drugiej natomiast podkreślają bariery dotyczące technicznej strony tego procesu oraz nieuwzględnianie wyników konsultacji w podejmowaniu decyzji.

Opisany w przywołanym raporcie stan konsultacji społecznych został wykorzystany jako punkt wyjścia przy projektowaniu badań oceny konsultacji z organizacjami pozarządowymi, realizowanych przez Gminę Miejską Kraków w 2015 roku.

W roku 2016 analiza objęła współpracę Gminy Miejskiej Kraków i organizacji pozarządowych. Chodziło przede wszystkim o ocenę współdziałania tych podmiotów, ich zdolności do wspólnej realizacji projektów na rzecz rozwoju miasta oraz ich wzajemnego komunikowania się.

Celem badań było:

  • poznanie praktyk konsultacji Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku oraz zebranie opinii organizacji pozarządowych odnośnie postulowanych zmian w sposobie funkcjonowania tych konsultacji;
  • poznanie finansowych i społecznych zdolności organizacji pożytku publicznego w Krakowie, jak również ich misji, obszarów aktywności, współpracy i projektów realizowanych w mieście;
  • rozpoznanie jakości komunikacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi w Krakowie a Urzędem Miasta, w szczególności poprzez portal www.ngo.krakow.pl.

Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej zostały zaprezentowane wyniki analizy konsultacji przeprowadzonych przez Gminę Miejską Kraków z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku. Omówiono w niej uwarunkowania wzajemnej współpracy, regulacje i podstawy prawne oraz ocenę konsultacji GMK z organizacjami pozarządowymi.

Część drugą stanowi analiza potencjału organizacji pożytku publicznego w Krakowie – w szczególności ich misji, celów, potencjału społecznego i finansowego, jak również zdolności do współpracy.

W trzeciej części zawarto szereg informacji, w jaki sposób komunikację między organizacjami pozarządowymi a GMK postrzegają krakowskie organizacje trzeciego sektora oraz jaką rolę widzą dla poszczególnych narzędzi komunikacyjnych, w szczególności portalu internetowego.

Ostatnią część stanowią wnioski i rekomendacje z badań.

ODO_Dialog_Obywatelski_okladka_

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy