Komunikat archiwalny

CENTRUM OBYWATELSKIE - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w okresie od 1 marca 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1–32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tytuł zadania publicznego: CENTRUM OBYWATELSKIE. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 18 stycznia 2017 roku o godz. 15.00.

CENTRUM OBYWATELSKIE - ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Fot. Organizacje Pozarządowe

Na realizację zadania zaplanowano przeznaczyć ze środków publicznych kwotę wysokości 641 667,00 zł, w tym:

 • w roku 2017: 291 667,00 zł,
 • w roku 2018: 350 000,00 zł.

Zadanie ma być realizowane w pomieszczeniach położonych na I piętrze trybuny wschodniej Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie (ul. Reymonta 20), wyposażonych w meble biurowe, sprzęt komputerowy i router o łącznej powierzchni 172,49 m2

Centrum Obywatelskie powinno realizować następujące cele:

 1. zwiększanie skuteczności NGO i grup nieformalnych w realizacji ich misji: 
  1.1. wzrost kompetencji potrzebnych do prowadzenia organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej wśród osób zaangażowanych w ich działania (np.: w zakresie prawa, przedsiębiorczości, marketingu, zarządzania, finansów);
  1.2. wzmocnienie współpracy i komunikacji wewnątrz sektora obywatelskiego (organizacji pozarządowych i grup nieformalnych) zmierzające do np. tworzenia partnerstw, dzielenia się zasobami, wymiany doświadczeń, wspólnej realizacji działań, koordynacji działań, wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach ważnych dla Krakowa;
  1.3. rozwijanie kultury współpracy, usprawnianie komunikacji oraz wdrażanie nowych kierunków i narzędzi współpracy między przedstawicielami różnych sektorów;
  1.4. ułatwianie dostępu do różnorodnych zasobów niezbędnych do prowadzenia organizacji pozarządowej (w szczególności młodej) lub grupy nieformalnej (np. infrastruktura/lokal, kontakty, promocja wydarzeń, “know-how” dotyczące logistyki, współpracy lokalnej, zagadnień branżowych, pośrednictwo wolontariatu).
   
 2. wzrost zaangażowania obywatelskiego mieszkańców Krakowa:
  2.1. podniesienie skuteczności i skali oddziaływania liderów społecznych/aktywistów poprzez rozwój ich kompetencji;
  2.2. wzmocnienie potencjału istniejących lub tworzących się inicjatyw społecznych mieszkańców Krakowa poprzez wsparcie animacyjne, edukacyjne i promocyjne;
  2.3. zwiększanie dostępu mieszkańców Krakowa do zasobów wspierających podejmowanie aktywności społecznej i obywatelskiej (m.in. infrastruktura/lokal, kontakty, informacje o możliwych formach aktywności).

poprzez

 1. działania edukacyjne m.in. szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty, grupy wymiany doświadczeń, wizyty studyjne, spotkania z ekspertami, spotkania tematyczne, spotkania branżowe, uczestnictwo w procesie konsultacji rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, popularyzacja standardów realizacji usług publicznych przez organizacje pozarządowe w Gminie Miejskiej Kraków określonych w załączniku do Wieloletniego Programu Współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2018, przyjętego uchwałą nr VI/72/15 RMK z dnia 28 stycznia 2015r.;
 2. działania wspierające m.in. doradztwo, mentoring, coaching, przygotowanie i wdrażanie zmian w organizacji np. planów rozwoju, planów naprawczych, wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznych zasobów przez organizacje i grupy nieformalne (np. korzystanie z lokali miejskich, sprzętu);
 3. animację współpracy, sieciowanie i budowanie partnerstw między mieszkańcami/ grupami nieformalnymi/ NGO, sektorem publicznym, biznesem, nauką m.in. spotkania, konferencje, grupy robocze, networkingi, wymiana zasobów;
 4. animację lokalnej aktywności mieszkańców/grup nieformalnych/NGO m.in. spotkania, grupy wymiany doświadczeń, wsparcie lub wspólna realizacja inicjatywy lokalnej w oparciu o ustawę, działania motywacyjne i inspiracyjne;
 5. działania informacyjno-promocyjne, w tym prowadzenie strony internetowej Centrum Obywatelskiego w ramach Miejskiej Platformy Informacyjnej „Magiczny Kraków” w portalu www.ngo.krakow.pl, m.in. poprzez: promocję postaw obywatelskich, wolontariatu, budowanie pozytywnego wizerunku NGO i ruchów społecznych, kampanie informacyjno – promocyjne; tworzenie baz danych np. baza źródeł finansowania, baza publikacji (linków) kalendarz wydarzeń realizowanych w Krakowie przez NGO/ grup nieformalnych/ mieszkańców, newsletter, mapowanie organizacji pozarządowych działających na terenie danej dzielnicy Krakowa, popularyzację form współpracy UMK z NGO (programy współpracy, Komisje Dialogu Obywatelskiego, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego);
 6. pośrednictwo wolontariatu m.in. tworzenie bazy ofert i wolontariuszy, pośredniczenie w kontaktach między NGO a wolontariuszami;
 7. udostępnianie i wynajem powierzchni (np. sale, przestrzeń biurowa i coworkingowa do pracy biurowej oraz prowadzenia działalności, inkubator NGOs);
 8. realizację zadań wynikających z Programu Współpracy na rok 2017 GMK z organizacjami pozarządowymi: popularyzacja udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w komisjach konkursowych przy otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez GMK, rozwijanie udziału organizacji pozarządowych we wspólnym tworzeniu diagnoz i wymianie informacji pomiędzy sektorem pozarządowym a Gminą, udział w prowadzonych przez Gminę konsultacjach społecznych, promowanie inicjatywy lokalnej (wynikającej z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) dla mieszkańców we współpracy z dzielnicami Krakowa.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem
oraz dokumentami dot. konkursu.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: SYLWIA DROŻDŻ
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy