Komunikat archiwalny

Konkurs na opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022.Termin składania ofert upływa 20 lutego 2018 roku o godz. 15.00.

Konkurs na opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi
Fot. Organizacje Pozarządowe

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT
ORAZ
NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSO
WEJ

na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresiedziałalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tytuł zadania publicznego: „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022”

Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:  100 000,00 zł

Termin realizacji zadania: od 3 kwietnia do 17 września 2018 roku

Miejsce realizacji zadania: na terenie Miasta Krakowa

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2017 nie przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego żadnych środków finansowych.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022 ma służyć rozwojowi miasta Kraków jako miasta aktywnych obywateli, zaangażowanych w działania na rzecz wspólnot lokalnych, samoorganizujących się w formalnych i nieformalnych strukturach i we współpracy z samorządem podejmujących działania zmierzające ku realizacji celów wspólnie określonych i opartych na wspólnych wartościach.

W ramach zlecenia ww. zadania publicznego od oferenta/ów oczekuje się:

  1. Przeprowadzenia ewaluacji obowiązującego w Gminie „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami Pozarządowymi na lata 2015-2018”przyjętego uchwałą nr VI/72/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 stycznia 2015r. i opracowanie raportu z tej ewaluacji wraz z rekomendacjami.
  2. Organizacji konsultacji w zakresie założeń, celów i rekomendacji, w tym katalogu zadań publicznych o charakterze długoterminowym, w szczególności z zakresu polityki społecznej, zapewniających ciągłość realizacji tych zadań przez organizacje pozarządowe, a tym samym wpływających na podniesienie jakości życia mieszkańców, do „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022” z:
  • przedstawicielami podmiotów trzeciego sektora działającymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków i realizującymi zadania publiczne na zlecenie Miasta na rzecz mieszkańców;
  • z ciałami konsultacyjno-doradczymi w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi powołanymi przez Prezydenta Miasta Krakowa (ze szczególnym uwzględnieniem Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Komisji Dialogu Obywatelskiego);
  1. Opracowania założeń, celów i rekomendacji do „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022” i przekazania ich do Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w formie papierowej.
  2. Opracowania katalogu zadań publicznych o charakterze długoterminowym, w szczególności z zakresu polityki społecznej, zapewniających ciągłość realizacji tych zadań przez organizacje pozarządowe, a tym samym wpływających na podniesienie jakości życia mieszkańców.

Współpraca przy realizacji ww. zadania publicznego winna być oparta jest na zasadach wzajemnego zaufania z wykorzystaniem najlepszych praktyk w zakresie komunikacji i partycypacji.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy