Rozstrzygnięto konkurs ofert na Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022

Biuro MOWIS uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 634/2018 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji w okresie od 3 kwietnia do 17 września 2018 roku w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022”

Rozstrzygnięto konkurs ofert na Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022
Fot. pixabay

Jednocześnie przypominamy, iż:

  1. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.
  2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.  U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem.
  4. Upoważnieni przedstawiciele oferentów zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w  Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa  w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
  5. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami:

ZARZĄDZENIE Nr 634/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 14.03.2018 r. sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacjiw okresie od 3 kwietnia do 17 września 2018 roku  zadania publicznego w zakresie  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022”.

Załącznik do Zarządzenia. Wykaz ofert, którym przyznano dotację na realizację w okresie od 3 kwietnia do 17 września 2018 roku zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Opracowanie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019-2022”.

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy