Komunikat archiwalny

„Święto Organizacji Pozarządowych” - ogłoszono wyniki konkursu

Biuro MOWIS uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 891/2018 dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie do realizacji w okresie pomiędzy 7 maja a 31 października 2018 roku w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Święto Organizacji Pozarządowych”.

„Święto Organizacji Pozarządowych” - ogłoszono wyniki konkursu
Fot. NGO Organizacje Pozarządowe

Jednocześnie przypominamy, iż:

  1.  Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje od niej odwołanie.
  2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.  U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) po podpisaniu umowy z wyłonionym oferentem. 
  4. Upoważnieni przedstawiciele oferentów zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się w  Biurze Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa 
    w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
  5. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy