Komunikat archiwalny

Ogłoszono konkurs na zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza, w ramach pilotażowego programu „Absolwent” do udziału w konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej.

Ogłoszono konkurs na zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych
Fot. http://www.pfron.org.pl

Zaproszenie skierowane jest do szkól wyższych, organizacji pozarządowych bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi.

Cel konkursu

Podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

1. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach konkursu są:

1) szkoły wyższe

2) organizacje pozarządowe,

Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs

1. W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące obszarów wsparcia, o których mowa w rozdziale VIII programu, tj.:

1) obszar A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;

2) obszar B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:

a) zadanie 1 – zdobycie uprawnień zawodowych,

b) zadanie 2 – ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,

c) zadanie 3 – odbycie stażu aktywizacyjnego;

3) obszar C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia.

2. Realizacja Obszaru A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej - jest obligatoryjna.

3. Przewidziane w ramach programu formy wsparcia w ramach obszarów B i C stanowią uzupełnienie wsparcia systemowego realizowanego i finansowanego przez PFRON oraz jednostki samorządu terytorialnego w tym PUP, udzielanego z wykorzystaniem dostępnych instrumentów i narzędzi wsparcia, służących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 4. Szczegółowe formy i zakres pomocy dla poszczególnych obszarów wsparcia wskazane zostały w rozdziale IX programu.

Wnioski w ramach programu mogą być składane od dnia 21 maja 2018 roku do dnia 20 lipca 2018 roku.

Wnioski należy składać w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON lub drogą pocztową) ─ Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.

Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z dokumentami: pilotażowym programem „ABSOLWENT”, procedurami realizacji pilotażowego programu „ABSOLWENT”, dostępnymi na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

Konkurs dotyczy projektów realizowanych od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2020 roku.

Planowana wysokość środków na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 10.000.000,00 zł. Warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu, skutkujących wypłatą środków finansowych w 2019 roku, jest posiadanie środków finansowych w planie finansowym w 2019 roku.

Łączna wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć kwoty 18.000 zł na jednego beneficjenta ostatecznego. Wskazana maksymalna kwota dofinansowania odnosi się do całego okresu udziału beneficjenta ostatecznego w programie.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty o charakterze regionalnym, ponadregionalnym lub ogólnopolskim.

Minimalna procentowa wysokość wkładu własnego wynosi 5% kosztów kwalifikowalnych poniesionych w ramach projektu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PFRON

 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy