Ogłoszono II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza II nabór w 2018 r. wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”. Termin naboru: 28 maja 2018 r. – 21 grudnia 2018 r.

Ogłoszono II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna”
Fot. http://www.nfosigw.gov.pl

Cel programu:

 1. Cel główny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju;
 2. Cele szczegółowe:
  a) upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
  b) kształtowanie zachowań prośrodowiskowych ogółu społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży;
  c) aktywizacja społeczna – budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony
  środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Tematyka szczegółowa:

 • Ochrona atmosfery i klimatu;
 • Bezpieczeństwo ekologiczne;
 • Ochrona przed hałasem;
 • Ochrona przed promieniowaniem jonizującym;
 • Gospodarka odpadami;
 • Różnorodność biologiczna lub gospodarowanie na obszarach prawem chronionych;
 • Ochrona krajobrazu;
 • Racjonalne gospodarowanie zasobami;
 • Racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych;
 • Ochrona wód i gospodarka wodna;
 • Ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego.

Działanie (rodzaj przedsięwzięcia): Konferencje

Nabór ciągły wniosków dotyczy wniosków o dotację oraz ew. wniosków o pożyczkę na pokrycie wkładu własnego.

Nabór dotyczy wniosków o dotację oraz ew. wniosków o pożyczkę na pokrycie wkładu własnego.

Przygotowane wnioski należy składać w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), a w przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej, należy złożyć wygenerowany przy użyciu GWD:

 • wydruk wniosku, zawierający na pierwszej stronie kod kreskowy,
 • oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego,

bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A 02-673 Warszawa z dopiskiem: II nabór 2018 r. „Edukacja ekologiczna”

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej NFOŚiGW.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy