Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje, iż Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Termin składania ofert upływa 1 marca 2019 roku o godz. 12.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
Fot. Fot. Pixabay

 

Tytuł zadania publicznego: Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

 

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

w roku 2019 – środki w wys. 450 000,00 zł

w roku 2020 – środki w wys. 600 000,00 zł

Termin realizacji zadania: Od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Miejsce realizacji zadania: Lokal wskazany przez organizację, biorącą udział w konkursie mieszczący się na terenie Miasta Krakowa. Organizacja oświadcza w ofercie, że posiada tytuł prawny do ww. lokalu na okres realizacji zadania. Planuje się utworzenie pięciu Centrów Aktywności Seniorów.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego: Gmina Miejska Kraków w poprzednich konkursach ofert przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości: 10 982 084,79 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Konkurs ma na celu wybór ofert, które pozwolą na poprawę jakości i poziomu życia osób starszych 60 + poprzez pobudzenie aktywności społecznej seniorów w ramach tworzonych Centrów Aktywności Seniorów w lokalizacji wskazanej na terenie Miasta Krakowa.

Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. Rekrutację seniorów (min. 50 osób) – obowiązkowa deklaracja przystąpienia do CAS-u;
 2. Promocję i organizację wolontariatu, także we współpracy z KCS, a w szczególności: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienia prestiżu wolontariatu oraz poszerzenie wśród seniorów wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy;
 3. Zachęcanie i organizowanie seniorów do podejmowania aktywności wolontariackiej, włączania się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności społecznej. Udostępnianie lokalu dla seniorów 5 dni w tygodniu przynajmniej 4 godziny dziennie, z wyjątkiem Wielkiego Piątku, 2 Maja, Wigilii i Sylwestra.
 4. Obowiązkowe wyposażenie lokalu w:
  - minimum 1 komputer z dostępem do Internetu,
  - 10 kompletów kijków nordic-walking,
  - 10 karimat.
 5. Prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym - minimum 5 kursów, w dwóch grupach o zróżnicowanym poziomie zaawansowania - wymienionych poniżej w ramach powstałego CAS-u, które będą odbywać się co najmniej raz w tygodniu po jednej godzinie zegarowej:
  - obsługi urządzeń związanych z nowymi technologiami: komputer, telefon komórkowy,  tablet, etc.,
  - fotograficzno-filmowy,
  - samoobrony,
  - zdrowego gotowania i odżywiania się, utrzymania sprawności fizycznej i akceptacji siebie w starości,
  - mediacji,
  - pierwszej pomocy,
  - języków obcych,
  - działań proekologicznych,
  - małej poligrafii,
  - szycia, haftowania,
  - opieki nad osobą niepełnosprawną i obłożnie chorą,
  - plastyczny (rzeźby, malarstwa, makramy etc.), historii sztuki
  - wiedzy obywatelskiej szczególnie dotyczącej spraw samorządowych;
 6. Prowadzenie cyklicznych zajęć o charakterze rozwojowym minimum 5 zajęć, z poniższego zakresu:
  - zdrowy tryb życia,
  - gry stolikowe i ruchowe tj. brydż, szachy, bule (petanka), krokiet (krykiet) itp.,
  - nordic-walking,
  - przygotowujące do turystyki wodnej, pieszej, rowerowej,
  - teatralne,
  - wokalne,
  - taneczne,
  - kurs pływania,
  - zajęcia ruchowe, rekreacyjne, sportowe, gimnastyczne;
  - artystyczne (np. malarstwo, rzeźba, gra na instrumentach muzycznych itp.)
 7. Prowadzenie działań w obszarze działań międzypokoleniowych, np.:
  - działania sąsiedzkie, integrujące różne grupy wiekowe,
  - inicjatywy obywatelskie (mieszkańcy w różnym wieku łączą siły, aby rozwiązać ważny  problem),
  - inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku,
  - wolontariat seniorów na rzecz dzieci (korepetycje, prowadzenie zajęć, czytanie dzieciom książek, wsparcie wychowawcze),
  - wolontariat młodych osób na rzecz starszych, samotnych,
  - zachęcanie do uczestniczenia w zajęciach organizowanych i prowadzonych przez młodzież.
 8. Angażowanie beneficjentów do wspólnego organizowania wycieczek turystyczno-krajoznawczych po okolicy i po Krakowie, wyjść do muzeów, kin, teatrów, opery, filharmonii etc. oraz współpracuje z innymi CAS-ami powstałymi w ramach lokalnej sieci.
 9. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi organizator, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem, szczegółowymi informacjami i dokumentami dot. konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy