Nabór wniosków na usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje, że zostanie ogłoszony w trybie konkursowym w ramach Działania 9.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne w regionie Typ projektu: C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Nabór wniosków na usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
Fot. Organizacje Pozarządowe

Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) jest Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków.

Termin naboru: od 30.08.2019 do 27.11.2019
Termin ogłoszenia wyników: kwiecień 2020

 

Konkurs dotyczy naboru projektów składanych w ramach IX Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie,  Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Kto może składać wnioski?

Zgodnie ze SzOOP RPO WM o dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej,
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Powyższy katalog dotyczy zarówno Wnioskodawcy, jak i Partnera/ów.

Na co można uzyskać dofinansowanie?


Zakres usług wsparcia rodziny obejmuje w szczególności następujące działania:

 • asystenturę rodzinną,
 • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne,
 • terapię i mediację,
 • usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne,
 • pomoc prawną, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego,
 • organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji, zwanych „grupami wsparcia” lub „grupami samopomocowymi”,
 • ustanawianie rodzin wspierających w celu pomocy rodzinie przeżywającej trudności: w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych,
 • tworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowo tworzonych placówek wsparcia dziennego,
 • wsparcie istniejących placówek wsparcia dziennego, wyłącznie pod warunkiem:
  • zwiększenia liczby miejsc w tych placówkach lub
  • rozszerzenia oferty wsparcia.

W ramach funkcjonowania placówek wsparcia dziennego mają być zapewnione co najmniej następujące działania:

 • praca z dzieckiem prowadzona w oparciu o indywidualny plan wsparcia, opracowany z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji, potrzeb dziecka oraz jego rodziny;
 • równoległa praca z dzieckiem oraz rodzicami/opiekunami;
 • stała współpraca z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi oraz innymi instytucjami istotnymi z punktu widzenia wsparcia dzieci i rodzin;
 • funkcjonowanie placówki w sposób adekwatny do potrzeb dzieci i rodzin (np. w dni wolne, weekendy oraz wieczory);
 • oferta usług świadczonych przez placówkę obejmująca:
  • w przypadku placówek prowadzonych w formie opiekuńczej
  • opiekę i wychowanie,
  • pomoc w nauce,
  • organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań;
  • w przypadku placówek prowadzonych w formie specjalistycznej, w szczególności:
  • organizację zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych,
  • realizację indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych i psychoprofilaktycznych;
  • w przypadku placówek prowadzonych w formie podwórkowej:
  • realizację działań animacyjnych i socjoterapeutycznych.

Zakres wsparcia systemu pieczy zastępczej obejmuje w szczególności następujące działania:

 • kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ww. formach;
 • odejście od opieki instytucjonalnej tj. od opieki świadczonej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powyżej 14 osób, do usług świadczonych w społeczności lokalnej, poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego do 8 dzieci i placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: Joanna Słomska
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy