Konkurs Krajowego Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosiło konkurs wniosków na realizację w 2020 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Konkurs Krajowego Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii
Fot. Pixabay

Konkurs obejmuje następujące zadania:

  • Zadanie 2.1.1 pkt 1B Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym kampanii społecznych, adresowanych do rożnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży, rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w 2020 r.

w zł.

1

Ogólnopolska kampania społeczna

400 000,00

 

  • Zadanie 2.3.4. pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Okresowa ewaluacja programów profilaktyki narkomanii
Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota w 2020 r. w zł.
3 Okresowa ewaluacja funkcjonowania "Systemu rekomendacji programów profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego" 50 000,00

 

  • Zadanie 2.4.2. pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Okresowa ewaluacja działań i programów adresowanych do osób uzależnionych od środków odurzających, substancji psychoaktywnych i/lub nowych substancji psychoaktywnych w celu podnoszenia ich jakości.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w 2020 r.

w zł.

2

Ewaluacja centów redukcji szkód

74 757,00

 

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w roku 2020 wynosi 524 754,00 zł.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (DZ. U. z 2015 r poz. 1916 z późn. zm.), to jest podmioty, których cele statutowe przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DZ.U.2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.), które spełniają dodatkowo wymagania dla wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach.

Termin ostateczny składania wniosków upływa w dniu 28 października 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=9321020

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy