Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Wizjonerów

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację, w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Wizjonerów w Krakowie” oraz nabór na członków komisji konkursowej. Termin składania ofert upływa 31 października 2019 roku o godz. 15.00.

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Wizjonerów
Fot. pixabay

I. Tytuł zadania publicznego:

„Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Wizjonerów w Krakowie”.

II. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest zlecenie prowadzenia żłobka w lokalu 177 przy ul. Wizjonerów 4 w Krakowie.

Zadanie publiczne obejmuje prowadzenie żłobka dla 50 dzieci. Dopuszcza się zmianę liczby miejsc w żłobku, w zależności od wydanych w tym zakresie decyzji inspektora sanitarnego i komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

III. Komórka zlecająca:

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty:

Do złożenia oferty uprawnione są podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2-3 ustawy tj.:

1) osoby fizyczne,

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

- posiadające co najmniej 1 (słownie: jedno) roczne doświadczenie w prowadzeniu co najmniej jednego żłobka. Doświadczenie w prowadzeniu żłobka ustalane jest na dzień, w którym upływa termin składania ofert w konkursie.

V. Termin realizacji zadania publicznego:

Od dnia 20 listopada 2019 roku do dnia 31 lipca 2022 roku, w tym:

1) dostosowanie i wyposażenie lokalu do potrzeb prowadzenia w nim żłobka dla 50 dzieci, poprzez w szczególności zakup: mebli, pomocy dydaktycznych oraz zabawek w terminie: od dnia 20 listopada 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku;

2) prowadzenie naboru do żłobka: najpóźniej od dnia 9 grudnia 2019 roku;

3) prowadzenie żłobka dla 50 dzieci: od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 lipca 2022 roku, z zastrzeżeniem, że świadczenie opieki nad dziećmi winno nastąpić najpóźniej od dnia 13 stycznia 2020 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem, szczegółowymi informacjami i dokumentami dot. konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa. 

Pokaż metkę
Osoba publikująca: KRZYSZTOF GAUZA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy