Nabór wniosków o przyznanie i przedłużenie akredytacji AKSES - edycja 2019/2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej. Akredytacja przyznawana jest na okres do 2 lat.

Nabór wniosków o przyznanie i przedłużenie akredytacji AKSES - edycja 2019/2020
Fot. Pixabay

Wniosek o przyznanie akredytacji może zostać złożony w ścieżce A albo w ścieżce B.

Ścieżka A – jest przeznaczona dla podmiotów (lub partnerstw) posiadających przynajmniej 3-letnie doświadczenie w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej (PES) i realizacji usług wsparcia PES w danym województwie (w przypadku partnerstwa kryterium to musi spełniać przynajmniej lider).

Ścieżka B – jest przeznaczona dla podmiotów (lub partnerstw) działających co najmniej 2 lata w danym województwie i posiadających 3-letnie doświadczenie w działalności w obszarze ekonomii społecznej, które:

  • prowadziły działania w zakresie doradztwa, animacji lokalnej, wsparcia grup nieformalnych, informacji i promocji PES (należy wykazać minimum 2 obszary),
  • mają potwierdzenie współpracy z ROPS lub aktywności w regionalnych zespołach, radach i komitetach w obszarze ekonomii społecznej (należy przedstawić opinię ROPS),
  • zatrudniają co najmniej 3 osoby pełniące funkcje kadry kluczowej na podstawie umowy o pracę, spełniających wymagania właściwe dla pełnionego stanowiska, określone w standardach,
  • realizowały przedsięwzięcia, których celem był prozatrudnieniowy charakter wsparcia lub wsparcie PES w pozyskiwaniu zwrotnych i bezzwrotnych instrumentów finansowych,
  • prowadziły minimum 1 PES w formie jednostki reintegracyjnej (tj. CIS, KIS, WTZ i ZAZ) i/lub współzałożyły/przystąpiły do spółdzielni socjalnej lub innego PES prowadzącego działalność gospodarczą/odpłatną pożytku publicznego i/lub posiadają doświadczenie w działaniach reintegracyjnych i współpracy z jednostkami reintegracyjnymi.

W przypadku partnerstwa ww. kryteria w ścieżce B musi spełniać lider lub co najmniej jeden z partnerów.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Nabór wniosków o przyznanie akredytacji trwa od dnia ogłoszenia do dnia 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:  http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Nabory,wnioskow,o,przyznanie,i,przedluzenie,akredytacji,AKSES,-,edycja,2019,2020,4116.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy