Nabór wniosków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pełniące rolę Operatora Programu Kultura realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 1 – Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym.

Nabór wniosków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Fot. pixabay.com

Program Kultura realizowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Program Kultura, powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską.

Głównym celem Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, którego dotyczy nabór wniosków, jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej.

Działanie 1 składa się z dwóch Poddziałań:

 • Poddziałanie 1.1.: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego
 • Poddziałanie 1.2.: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego.

Poddziałanie (1.1.) będzie poświęcone obiektom dziedzictwa kulturowego (zabytkom wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), poddziałanie (1.2.) - innej infrastrukturze (niewpisanej do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

Każdy projekt realizowany w ramach naboru:

 • musi składać się z obowiązkowych działań infrastrukturalnych i obowiązkowych działań miękkich,
 • może (ale nie musi) zawierać nieobowiązkowe działania miękkie.

Całkowita kwota dostępna w ramach naboru wniosków wynosi:

 • dla Poddziałania 1.1.: 44 600 588 euro,
 • dla Poddziałania 1.2.: 12 070 000 euro.

Poziom dofinansowania ze środków programu wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych projektu. Minimalna wartość dofinansowania wynosi 0,5 mln euro natomiast maksymalna wartość dofinansowania wynosi 3,5 mln euro.

Wnioski mogą składać:

 • publiczne instytucje kultury,
 • archiwa państwowe,
 • publiczne szkoły artystyczne i publiczne uczelnie artystyczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

Wnioski można składać w terminie od 16 stycznia 2020 r. do 16 marca 2020 r. do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/dzialania/dzialanie-i/ogloszenia-o-naborze.php  

 

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: ANGELIKA SAŁAPA-GICALA
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
Nawikus
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy