Komunikat archiwalny

Konkurs ofert ''Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II''

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2020 r. pn. „Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II”

Konkurs ofert ''Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II''
Fot. Pixabay

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach konkursu pod nazwą „Małopolska Świętemu Janowi Pawłowi II” wspierane będą najbardziej wartościowe przedsięwzięcia kulturalne i artystyczne przypominające postać św. Jana Pawła II - niezwykłego człowieka, charyzmatycznego przywódcy Kościoła Katolickiego, wielkiego Małopolanina, syna polskiej ziemi, budowniczego cywilizacji miłości i pokoju. Zadania powinny włączać mieszkańców Małopolski – różnych pokoleń – w świadome i godne świętowanie 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły, przywoływać nauczanie Jana Pawła II z Jego pielgrzymek do Polski, ukazywać ślady obecności Karola Wojtyły w Małopolsce, przypominać o Jego wielkiej spuściźnie i niezwykłej osobowości.

Zgłaszane do konkursu zadania, realizowane w różnych formach wcześniej starannie przygotowanych, powinny mieć na celu:

  1. upowszechnianie wiedzy na temat życia i działalności Karola Wojtyły, zarówno w okresie Jego młodości, posługi kapłańskiej i biskupiej oraz wielkiego pontyfikatu papieskiego;
  2. przypominanie nauczania Jana Pawła II, zwłaszcza z Jego pielgrzymek do Małopolski;
  3. ukazywanie oraz upamiętnianie miejsc i wydarzeń, które w ścisły sposób połączyły Karola Wojtyłę z Małopolską.

W ramach otwartego konkursu ofert wspierane będą następujące zadania, których charakter jest zgodny z celami konkursu:

  1. organizacja i wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych oraz innych inicjatyw;
  2. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę poprzez działania realizowane ze społecznościami lokalnymi przy wykorzystaniu np. literatury, filmu, sztuk wizualnych, teatru bądź za pomocą działań wspólnych;
  3. wydawanie niekomercyjnych publikacji w postaci drukowanej oraz innych nośników zapisu obrazu i dźwięku.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 01 lutego 2020 r., a kończyć nie później niż 31 grudnia 2020 r.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.), jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem, celami i założeniami konkursu, w jakim realizowane jest zadanie.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

Na realizację zadań wybranych w konkursie przeznaczono środki finansowe do łącznej kwoty 500 000 zł. Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 30 000 zł. Wymagane jest wykazanie się własnym wkładem w wysokości co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:
1.    wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej pod adresem pozarzadowa.malopolska.pl w terminie do 11 marca 2020 r. do godz. 15.00.
2.    w terminie do 13 marca 2020 r. do godz. 16.00 należy dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wydruk wygenerowanej i podpisanej wersji oferty, złożonej uprzednio w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych, wraz z obowiązkowymi załącznikami.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1729865,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-dziedzinie-kultury.html

Pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Zobacz także
POLECAMY
Newsletter
newsletter
Zapisz się
Norway Grants
Partnerzy