Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2021-2023 zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywny klimat szkoły – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej.

Konkurs ogłoszony został w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: Działanie 1. Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, Cel Operacyjny 3. Promocja zdrowia psychicznego.

Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:

 1. monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;
 2. edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;
 3. promocję zdrowia;
 4. profilaktykę chorób;
 5. działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;
 6. analizę adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych społeczeństwa;
 7. inicjowanie i prowadzenie:
  1. działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego,
  2. współpracy międzynarodowej dotyczącej działalności naukowej w zakresie zdrowia publicznego;
 8. rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego;
 9. ograniczanie nierówności w zdrowiu wynikających z uwarunkowań społeczno-ekonomicznych;
 10. działania w obszarze aktywności fizycznej,

- w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania określonym w części I ogłoszenia konkursowego.

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego składa się z pięciu modułów. Celem konkursu jest wybór najlepszej oferty/najlepszych ofert dotyczących realizacji:

 • pojedynczego modułu (moduł I albo moduł II albo moduł III albo moduł IV albo moduł V) albo
 • pojedynczego modułu (moduł III albo  moduł IV albo moduł V) oraz łącznie modułu I i II,

będących przedmiotem konkursu:

 1. Moduł I. Poradnia on-line. Zadanie polega na tworzeniu z udziałem publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych sieci wsparcia dla uczniów/ wychowanków, nauczycieli wynikającej w szczególności z doświadczeń pandemii i po powrocie do szkół po nauce zdalnej, z wykorzystaniem portalu Poradni on-line „Zawsze jest jakieś wyjście”.
 2. Moduł II. Platforma do diagnozy. Zadanie polega na przeprowadzeniu badania pilotażowego w szkołach i placówkach oraz opracowaniu rekomendacji działań wychowawczo-profilaktycznych do zastosowania w szkole i placówce na podstawie wyników diagnozy oraz zbadanie skuteczności ich wdrożenia, poprzez wykorzystanie Platformy do diagnozy, szkolenia dla dyrektorów, pracowników szkół i placówek z obsługi narzędzia informatycznego, interpretowania i zastosowania uzyskanych rekomendacji oraz określenie i wprowadzanie koniecznych modyfikacji funkcjonalnych i merytorycznych Platformy do diagnozy.
 3. Moduł III. Szkolna sieć wsparcia. Zadanie polega na utworzeniu i kontynuacji szkolnego systemu sieci wsparcia rówieśniczego z wykorzystaniem idei wolontariatu poprzez umożliwienie uczennicom i uczniom zaangażowania się w działania na rzecz pomocy rówieśnikom z możliwością usprawniania własnych umiejętności intrapsychicznych, interpersonalnych i społecznych oraz przygotowanie nauczycieli cieszących się wysokim poziomem zaufania w środowisku szkolnym do roli opiekunów młodzieży z sieci wsparcia rówieśniczego, w tym dokonanie wyboru koordynatora projektu w szkole.
 4. Moduł IV. Klimat szkoły. Zadanie polega na realizacji w szkołach i placówkach projektów: Pozytywna komunikacja – Porozumienie bez przemocy oraz Mediacje rówieśnicze i mediacje szkolne w edukacji, dostosowaniu projektu pozytywna komunikacja dla poziomu klas IV-VIII szkół podstawowych, a także na upowszechnieniu zadania i dobrych praktyk w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej.
 5. Moduł V. Promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego. Zadanie polega na przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, które przygotują ich do realizacji programów rekomendowanych z zakresu promocji zdrowia lub profilaktyki uniwersalnej połączonych z programem „Szkolna interwencja profilaktyczna”.

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego będzie realizowane w terminie:

 1. od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2023 r. w zakresie modułów I-IV;
 2. od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r. w zakresie modułu V.

Oferent musi posiadać status podmiotu, którego cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 183, z późn. zm.), w tym organizacji pozarządowej i podmiotu, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.) i prowadzić, obejmującą teren całego kraju, działalność statutową w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania z zakresu zdrowia publicznego określonym w części I.

Oferent może złożyć jedną ofertę na jeden moduł (I-V) albo jedną ofertę na jeden moduł (III-V) oraz łącznie moduł I i II.

Na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego przeznaczono środki publiczne w maksymalnej wysokości:

 1. w 2021 r. - 3 125 000 zł, z tego:
  1. moduł I –  400 000 zł;
  2. moduł II – 500 000 zł;
  3. moduł III – 700 000 zł,
  4. moduł IV – 700 000 zł;
  5. moduł V – 825 000 zł;
 2. w 2022 r. - 2 800 000 zł, z tego:
  1. moduł I – 500 000 zł;
  2. moduł II – 700 000 zł;
  3. moduł III – 800 000 zł;
  4. moduł IV – 800 000 zł;
 3. w 2023 r. - 2 800 000 zł, z tego:
  1. moduł I – 500 000 zł;
  2. moduł II – 700 000 zł;
  3. moduł III – 800 000 zł;
  4. moduł IV – 800 000 zł.

Zastrzega się możliwość przyjęcia do realizacji jednej oferty w każdym module (I-V) lub większej liczby ofert w modułach III - V. Dotacja może zostać przyznana pod warunkiem zapewnienia przez oferenta środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł, w łącznej wysokości minimum 2% całkowitych kosztów realizacji zadania (do środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł nie wlicza się wkładu osobowego i wkładu rzeczowego).

Oferty można składać w terminie do dnia 11 października 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-z-zakresu-zdrowia-publicznego-pn-pozytywny-klimat-szkoly---realizacja-projektow-i-programow-edukacyjnych-wychowawczych-interwencyjnych-oraz-profilaktycznych-opartych-na-podstawach-naukowych-w-tym-programow-profilaktyki-uniwersalnej-wskazujacej-i-selektywnej

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-09-23
Data aktualizacji: 2021-09-23
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat