Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs ofert na realizację zadania dotyczącego prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację – w formie powierzenia – zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, w lokalu Gminy Miejskiej Kraków”.

Szczegółowy opis warunków realizacji zadania publicznego znajduje się w ogłoszeniu konkursowym.

Oczekiwanym celem zlecanego zadania publicznego jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowywania dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodziców oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

  1. Zapewnienie odpowiednich warunków socjalno-bytowych wszystkim umieszczonym dzieciom na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Opracowanie planów pomocy dla wszystkich przebywających w placówce dzieci we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną.
  3. Objęcie wszystkich umieszczonych dzieci wsparciem psychologiczno-pedagogicznym.
  4. Zapewnienia wszystkim umieszczonym dzieciom dostępu o opieki medycznej, w tym specjalistycznej opieki medycznej.

Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być dzieci z terenu Gminy Miejskiej Kraków lub dzieci umieszczone na podstawie zawartego porozumienia zgodnie z art. 191 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2020 poz. 821 ze zm.).

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność charytatywną.

W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

Zadanie musi być realizowane w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, w terminie od 1 grudnia 2021 r. do 31 października 2023 r.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 1 297 200,00 zł w tym:

  • 56 400,00 zł w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  • 676 800,00 zł w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  • 564 000,00 zł w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 października 2023 r.

Termin składania ofert upływa 28 października 2021 r. o godz. 12.30.

Informacje w zakresie otwartego konkursu ofert (zagadnienia dotyczące ogłoszenia konkursowego oraz zasad wypełniania formularza oferty i jej składania) można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00 w Dziale Pomocy Dzieciom, pod numerem tel. 12 616 53 47, 12 616 54 67 lub w pokoju nr 2 ul. Limanowskiego 13/5-6.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=145657&_ga=2.152611195.394834933.1633597109-1580195574.1628246486

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-10-12
Data aktualizacji: 2021-10-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat