Start rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkania chronionego treningowego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację – w formie powierzenia – zadania publicznego w zakresie pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pt. „Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla 6 usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w lokalu Gminy Miejskiej Kraków”.

Szczegółowy opis warunków realizacji zadania publicznego znajduje się w ogłoszeniu konkursowym.

Oczekiwanym celem zlecanego zadania publicznego jest zapewnienie usług bytowych oraz nauki, rozwijania lub utrwalania samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

  1. Zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym treningowym dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  2. Objęcie pracą socjalną wszystkich mieszkańców;
  3. Objęcie wszystkich skierowanych mieszkańców usługami o których mowa w § 3 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. 2018 r. poz. 822).

Beneficjentami realizowanego zadania publicznego mogą być pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej oraz wychowanków usamodzielniających się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa obejmuje działalność charytatywną.

W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.

Zadanie musi być realizowane w lokalu Gminy Miejskiej Kraków, w terminie od 1 grudnia 2021 r. do 31 października 2023 r.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 96 600,00 zł w tym:

  • 4 200,00 zł w okresie od 1 grudnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  • 50 400,00 zł w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
  • 42 000,00 zł w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 października 2023 r.

Termin składania ofert upływa 28 października 2021 r. o godz. 12.30.

Informacje w zakresie otwartego konkursu ofert (zagadnienia dotyczące ogłoszenia konkursowego oraz zasad wypełniania formularza oferty i jej składania) można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00 w Dziale Pomocy Dzieciom, pod numerem tel. 12 616 53 47, 12 616 54 67 lub w pokoju nr 2 ul. Limanowskiego 13/5-6.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=145677&_ga=2.148227317.394834933.1633597109-1580195574.1628246486

pokaż metkę
Autor: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Osoba publikująca: Agnieszka Sikora
Podmiot publikujący: NGO
Data publikacji: 2021-10-12
Data aktualizacji: 2021-10-12
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat