Aktualności

Informacja o planowanych konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi
25 września 2020

Prezydent Miasta Krakowa informuje o planowanych  konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje odbędą się w terminie od 2 do 23 października 2020 roku, a  ich realizatorem będzie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach będą mogły:

 1. skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych pracowników poszczególnych komórek merytorycznych Urzędu Miasta Krakowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie w okresie od 2 do 23 października br. w godz. 10.00-14.00,
 2. przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia  23 października 2020r.
  w następujący sposób:
 • przesłać wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl,
 • przesłać wypełniony formularz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE RPW 2021”,
 • dostarczyć wypełniony formularz do siedziby Wydziału Polityki Społecznej
   i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (sekretariat, pokój nr 8,
  III piętro).

Jednocześnie przypominamy, że projekt konsultowanego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z załącznikami dostępny będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, w miejskim serwisie internetowym dotyczącym konsultacji www.dialoguj.pl oraz w miejskim portalu internetowym dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl dopiero od dnia rozpoczęcia konsultacji
z organizacjami pozarządowymi, tj. od dnia 2 października br.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

---
W Centrum Obywatelskim Centrum C 10 działa Punkt Pośrednictwa Wolontariatu.
25 września 2020

Staramy się łączyć potrzeby i możliwości dwóch stron czyli zarówno mieszkańców Krakowa, pragnących działać społecznie, jak również organizacji pozarządowych, poszukujących wsparcia wolontariuszy.

Jeśli masz w sobie siłę, chcesz sprawdzić się w nowych okolicznościach, chcesz pomagać innym i poznawać nowych ludzi - dołącz do rejestru kandydatów
i kandydatek na wolontariuszy / wolontariuszki wypełniając formularz:

https://tiny.pl/758g9

➤ Zgłoszenie jest bezpłatne i nie wiąże się z obowiązkiem zaangażowania się
w działania Organizacji zaproponowanej przez nasz Punkt Pośrednictwa. Dajemy jednak możliwość nawiązania kontaktu z podmiotami, których misja zbliżona jest do preferencji kandydata na wolontariusza, określonych w formularzu.

Jeśli reprezentujesz Trzeci Sektor i poszukujesz wolontariuszy / wolontariuszki, to dołącz do rejestru organizacji wypełniając formularz:

https://tiny.pl/758gc

➤ Zgłoszenie Organizacji do rejestru jest bezpłatne i nie wiąże się z koniecznością przyjęcia w danym momencie konkretnego, wskazanego przez nas kandydata. Stwarzamy jedynie możliwość nawiązania kontaktu i ewentualnej współpracy
z potencjalnymi wolontariuszami i wolontariuszkami w dowolnie wybranym przez Organizację czasie.

Zapraszamy do Centrum Obywatelskiego, JESTEŚMY DLA WAS!

punkt_pośrednictwa_wolontariatu

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---

Światowy Dzień Morza
24 września 2020

Woda jest zasobem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania naszych organizmów.
Oprócz tego jest obecna w każdym aspekcie naszego życia: wykorzystujemy ją codziennie do gotowania, mycia, sprzątania, spłukiwania, podlewania.

➤ Przy jej użyciu produkujemy żywność, odzież, sprzęt AGD, samochody czy książki. Bez wody nie moglibyśmy budować domów, dróg, szkół, szpitali a także niemożliwe byłoby ogrzewanie budynków.

➤ Sposób w jaki wykorzystujemy i traktujemy zasoby wodne bardzo wpływa nie tylko na życie człowieka, ale również na wszystkie formy życia uzależnione od wody. Pokrywa ona ponad 70% powierzchni Ziemi, jest środowiskiem dla milionów gatunków. Nie zanieczyszczajmy i racjonalnie eksploatujmy zasoby wodne.

➤ Dziś, 24 września 2020 roku, obchodzimy Światowy Dzień Morza ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Morską IMO z siedzibą w Londynie. Motywem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Morza jest hasło "Zrównoważona żegluga dla zrównoważonej planety". Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dla szkół i wszystkich miłośników morza przygotowało z tej okazji transmisje online. Więcej informacji w linku w komentarzu

A my dla wytchnienia prezentujemy kilka zdjęć naszego przepięknego Bałtyku:

Bałtyk

Bałtyk

Bałtyk


Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---

Dzisiaj jest ten dzień! 25 września powinniśmy założyć wysokie obcasy i zrobić sobie zdjęcie, bądź też wykonać zdjęcie samym szpilkom.
25 września 2020

Wszystko w ramach akcji, której organizatorami są Przylądek Nadziei i Moliera2.

Każda udostępniona fotografia to pomoc małym pacjentom onkologicznym. Zdjęcia powinny być opublikowane (jako publiczne!) na Facebooku lub Instagramie
z hasztagiem #DzienSzpilek.
---
Zestawienie wybranych i aktualnych konkursów dla NGO - zachęcamy do udziału!
24 września 2020

Jesteś zainteresowany/a możliwościami finansowania działalności w trzecim sektorze?
Przedstawiamy zestawienie wybranych i aktualnych konkursów dla NGO - zachęcamy do udziału!

➣ Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2020
W tym konkursie można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na sześciomiesięczne projekty realizowane od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.
O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Termin: 27.10.2020.
Budżet: 8.500 zł.
Więcej informacji: https://tiny.pl/71g58

➣ Inicjator PoMocy
Celem konkursu jest znalezienie i nagrodzenie pomysłów, które będą odpowiadały na bieżące problemy i wyzwania mieszkańców Polski pokrzywdzonych przez
nazizm – pomysłów, które poprawią jakość ich życia oraz dadzą im wsparcie i wzmocnienie.

Termin: 30.09.2020.
Więcej informacji:https://tiny.pl/7j4gc

➣ Pomoc doraźna. Życie publiczne. Członkostwo.
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Priorytet 5 PROO, Edycja 2020.
Budżet: 10.000 zł.
Termin: 30.11.2020 r.
Więcej informacji:https://tiny.pl/7j4gf

➣ Program RITA - Przemiany w regionie. Konkurs na projekty partnerskie. Granty na współpracę polskich organizacji pozarządowych z partnerami z następujących państw: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan. Termin: 15.10.2020.

Budżet: do 60 tys. zł.
Więcej informacji:https://tiny.pl/7j4gn

➣ Fundusz Solidarnościowy Działaj Dalej
Wsparcie finansowe Fundacji im. Stefana Batorego dla organizacji społecznych, które prowadzą działania w obszarach priorytetowych Fundacji: ochrony praw człowieka
i równego traktowania, w tym szczególnie praw kobiet i mniejszości, przestrzegania praworządności, jawności i przejrzystości w życiu publicznym, ochrony środowiska
i ochrony praw zwierząt.

Termin: 30.09.2020.
Budżet: od 10 000 do 30 000 zł.
Więcej informacji: https://tiny.pl/7j4gs
---
Budżet Obywatelski w Krakowie - głosowanie już blisko!

25 września 2020

Przypominamy, że głosowanie ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego odbędzie się w dniach 26 września - 5 października.

Głosować można:

- elektronicznie,
- osobiście poprzez kartę do głosowania w wybranym punkcie głosowania.

Wykaz punktów głosowania:
https://budzet.krakow.pl/zalacznik/368870

Każdy głosujący musi oddać głos na 6 różnych projektów zadań (w tym: 3 głosy
na zadania o charakterze dzielnicowym w dzielnicy swojego zamieszkania i 3 głosy
na zadania o charakterze ogólnomiejskim). Najwyżej oceniony przez głosującego projekt zadania otrzymuje 3 punkty, a najniżej 1 punkt.

Wykaz projektów, które zostaną poddane pod głosowanie:
https://budzet.krakow.pl/zalacznik/369624

Zachęcamy do głosowania!
---
Wojewoda Małopolski ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 

22 września 2020

Termin ostateczny składania ofert upływa w dniu 2 października 2020 roku.
Podmiotami uprawnionymi do udziału w tym konkursie są podmioty, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, prowadzące działalność statutową
w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest Województwo Małopolskie. Dwa lub więcej uprawnionych podmiotów może złożyć ofertę wspólną. Serdecznie zachęcamy do udziału!
Więcej informacji:
https://tiny.pl/7pf85
---
Przeciw Społeczeństwu Obywatelskiemu

22 września 2020

Film z roku 2019 Węgry, Polska.
Bezpłatne pokazy filmowe: https://tiny.pl/7pc5h
Czas: 29.09 (wtorek), godz. 11 - 14, 5.10 (poniedziałek), godz. 17 - 20.
Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej coraz częściej staje się obiektem rządowych ataków. Film opowiada o oporze stawianym przez obrońców praw człowieka w Rosji, Kirgistanie, Polsce i na Węgrzech. Prezentuje historie organizacji i aktywistów, którzy poświęcili się walce o prawa (m.in. do ochrony zdrowia) osób należących do mniejszości oraz innych najbardziej stygmatyzowanych, czy wręcz kryminalizowanych grup.
Reżyseria: István Gábor Takács, Peter Sarosi
Produkcja: Rights Reporter Foundation.

Fillm_przeciw_społeczeństwu_obywatelskiemu

Fillm_przeciw_społeczeństwu_obywatelskiemu

Fillm_przeciw_społeczeństwu_obywatelskiemu

Fillm_przeciw_społeczeństwu_obywatelskiemu


Zapraszamy!
---
Nasza Biblioteka NGO nie przestaje się rozwijać

22 września 2020

Chcąc stworzyć najkorzystniejszą ofertę dla naszych beneficjentów, nieustannie przyglądamy się ich potrzebom.
Jeżeli znasz interesujące książki z obszarów dotyczących działań organizacji pozarządowych, zarządzania projektami czy rozwoju osobistego - będziemy wdzięczni za podzielenie się z nami ich tytułami.

Pozycje, które są już dostępne w bibliotece możesz znaleźć w katalogu na stronie: https://tiny.pl/71tlv

Oczywiście zachęcamy również do wypożyczania książek, które już znajdują się
w naszych zbiorach.

Biblioteka_NGO

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności w trzecim sektorze miały wczoraj możliwość zapoznania się w Centrum Obywatelskim Centrum C 10
z praktyczną stroną tworzenia stowarzyszeń.

22 września 2020

Odbyło się u nas bezpłatne, certyfikowane szkolenie pt. "Jak założyć stowarzyszenie?", prowadzone przez naszego doradcę Rafała Wąsika. Uczestnicy zaznajomili się
z podstawą prawną funkcjonowania stowarzyszenia, zasadami sporządzania dokumentacji, a także przeanalizowali proces tworzenia statutu. Najwięcej pytań uczestniczek i uczestników dotyczyło różnic między stowarzyszeniem zwykłym,
a zarejestrowanym w KRS, a także między stowarzyszeniem, a fundacją.
Bardzo dziękujemy za liczną obecność, za aktywność podczas szkolenia, a także za sympatyczne wpisy do naszej Kroniki Dobrych Wiadomości.
Już dziś zapraszamy na kolejne wydarzenia w Centrum Obywatelskim Centrum C 10. Do zobaczenia!

Jak_założyć_stowarzyszenie_zdjęcia

Jak_założyć_stowarzyszenie_zdjęcia

Jak_założyć_stowarzyszenie_zdjęcia

Jak_założyć_stowarzyszenie_zdjęcia

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Dziękujemy za udział w naszych sobotnich warsztatach pt.
Krakowska jesień, zorganizowanych z okazji Dnia Przedszkolaka.

21 września 2020

Wspólnie pożegnaliśmy lato i przywitaliśmy jesień: dzieci rysowały kredkami i tuszem, świetnie bawiliśmy się też z wydrapywankami. Wiemy, że popularyzacja aktywnych form spędzania czasu i rozbudzanie kreatywności są niezwykle ważne, szczególnie
w przypadku najmłodszych.
Wszystkim dzieciom i rodzicom dziękujemy za udział, miłą atmosferę oraz świetną zabawę.
Jesteśmy też wdzięczni za wspaniałe poprowadzenie zajęć naszej wolontariuszce, p. Halinie Siemaszko. Bardzo dziękujemy!
Zapraszamy na nasze kolejne wydarzenia, które odbędą się już niebawem. Jesteśmy dla Was!

Krakowska_jesień_warsztaty

Krakowska_jesień_warsztaty

Krakowska_jesień_warsztaty

Krakowska_jesień_warsztaty

Krakowska_jesień_warsztaty

Krakowska_jesień_warsztaty

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Przypominamy, że w każdą środę września, o godzinie 16.00 w Centrum Obywatelskim Centrum C 10 odbywają się zajęcia gimnastyczne dla seniorów.

19 września 2020

Ćwiczenia prowadzi nasza wolontariuszka p. Ewa Wierzbińska, posiadająca doświadczenie w pracy z osobami starszymi i doskonale mobilizująca do wysiłku. Dysponujemy odpowiednim zapleczem gimnastycznym: przestrzenna sala nr 6 umożliwia rozłożenie mat do ćwiczeń, a oprócz tego ćwiczący korzystają z obręczy, gum czy piłeczek.

Ćwiczenia gimnastyczne nie tylko wzmacniają kondycję fizyczną, lecz pełnią także funkcję integracyjną. Natomiast nasz kącik cateringowy pozwala na chwilę wytchnienia i uzupełnienie spalonych kalorii.

Serdecznie zapraszamy 23 oraz 30 września o godz. 16:00 do Centrum Obywatelskiego Centrum C 10.

Uwaga: obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne: 578 562 000.

Do zobaczenia!

Środa_dla_seniora_zdjęcia

Środa_dla_seniora_zdjęcia

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Centrum C 10 to miejsce, które zawsze jest otwarte na współpracę z innymi!

18 września 2020

16 września mieliśmy przyjemność gościć, w ramach wizyty studyjnej, młodych podopiecznych Fundacji Dzieło Kolpinga w Polsce. Organizacja ta prowadzi różnorodne działania między innymi dotyczące wzmocnienia kompetencji społecznych oraz podejmowania aktywności obywatelskiej.

Podczas spotkania przedstawiliśmy cele i sposób działania Centrum C 10 oraz odpowiedzieliśmy na pytania naszych gości (a pytań było dużo, co bardzo nas ucieszyło). Młodzież miała okazję przyjrzeć się z bliska pracy Centrum oraz zapoznać się z ofertą, jaką oferuje. Kilka pozycji z naszej Biblioteki znalazło nowych czytelników, a prowadzony przez nas Punkt Pośrednictwa Wolontariatu został wzbogacony o nowe kandydatki i kandydatów na wolontariuszki / wolontariuszy.

Dziękujemy Fundacji Dzieło Kolpinga w Polsce za owocne spotkanie. Mamy nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie będziemy mieli okazję współpracować.

Dzieło_Kolpinga_wizyta

Dzieło_Kolpinga_wizyta

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
--- 
W Centrum Obywatelskim Centrum C 10 lubimy pomagać! 

18 sierpnia 2020

Ostatnio współpracowaliśmy z Teatrem KTO przy organizacji 33.ULICY Festiwalu Teatrów Ulicznych. 

Wydarzenie odbyło się w dniach 4-6 września między innymi na nowohuckiej alei Róż. Wszystkim aktorom gratulujemy wspaniałych występów, a osoby zainteresowane zapraszamy do współpracy z Centrum C 10.

Jesteśmy dla Was!

Podziękowania_Teatr_KTO

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Zapraszamy na pokaz filmu pn. „Everest dla każdego" i spotkanie z Wiceprezesem Klubu Sportowego Polskie Himalaje - Januszem Kalinowskim.

18 września 2020

Więcej informacji:
https://www.facebook.com/events/632897550996846/

Everest dla Każdego
Reżyseria: Adrian Dmoch
Zdjęcia: Adrian Dmoch, Robert Kielak, Dariusz Załuski
Czas trwania: 71 min
Gatunek: dokument
Rok produkcji: 2020

Data: 28 września (poniedziałek), godz. 17:30 - 19:30.
Miejsce: Centrum Obywatelskie Centrum C 10 (os. Centrum C 10, wejście od al. Przyjaźni, sala nr 6).

Opis filmu:
Nie trzeba wcale jechać w Himalaje, aby się wspinać. Każdy może mieć swój Everest w swoim życiu, w miejscu zamieszkania, nauki czy pracy – uważa Leszek Cichy, który wraz z Krzysztofem Wielickim 40 lat temu jako pierwsi w historii stanęli zimą na szczycie najwyższej góry Ziemi.
Film „Everest dla każdego” to pokłosie rekordowego pod względem logistycznym przedsięwzięcia, jakim była wyprawa do bazy pod Górę Gór w październiku 2018 roku, a także w 2019 roku dla ponad 400 osób w wieku od 8 do 80 lat zamieszkałych w 100 miejscowościach.

Piękny film! – oceniła Anna Pietraszek - reżyser, operator, fotograf, dziennikarka, taterniczka i alpinistka. Zrealizowała 196 filmów dokumentalnych i reportaży w latach 1977-2011. W recenzji „Everestu dla każdego” napisała:

„Zasygnalizowane są chyba wszystkie najważniejsze wydarzenia, sytuacje. Plenery - wspaniałe. Dużo twarzy, dynamika w kadrach z ludźmi, dużo się dzieje, choć typowe są sytuacje (idą, jedzą, rozmawiają itp), ale tak wartko podane, że wydaje się, iż akcja pędzi. A to wejście z piosenką Klenczona na wstępie wprost rewelacja. Obejrzałam ten obraz dwukrotnie i na drugi dzień miałam wrażenie, że oglądam… nowy film! A to znaczy, że jest super, bo jeśli po pierwszym takim zachłannym oglądaniu, ten sam film wydaje się jak niemal nowy, to znaczy, że jest świetny! Poziom światowy!” – podkreśliła Anna Pietraszek.

Aby wziąć udział w spotkaniu, wystarczy wypełnić krótki formularz:
https://tiny.pl/7phgc

Projekcji filmu towarzyszyć będzie spotkanie z Januszem Kalinowskim: wieloletnim dziennikarzem Polskiej Agencji Prasowej, który odbył podróże do 80 krajów na wszystkich kontynentach, organizując dziesiątki wyjazdów dla miłośników poznawania najpiękniejszych regionów Ziemi. Jest on również inicjatorem największych przedsięwzięć na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, m.in. wyprawy trekkingowej do bazy pod Everestem z udziałem ponad 400 osób ze 100 miejscowości oraz 100 biegów na 100-lecie z udziałem 100 tys. osób w Polsce, Chicago, Nowym Jorku, Londynie i Seulu, a ponadto czterech biegów we Włoszech na Monte Cassino
i jednego w Nepalu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Jesteśmy dla Was!

Everest dla każdego_grafika

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
CO słychać w Nowej Hucie?

Centrum Obywatelskie C 10 o Ciekawostkach dla Obywateli z Nowej Huty
11 września 2020

 1. Do 30 listopada potrwa Powszechny Spis Rolny 2020. To jedyne badanie statystyczne dostarczające szeroki zakres informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Udział w nim jest obowiązkowy dla każdego rolnika. Podstawową metodą realizacji powszechnego spisu rolnego
  w 2020 r., jest samospis internetowy. Każdy rolnik w dniach od 1 września do 30 listopada może dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.
  Ważna informacja dla rolników, posiadających gospodarstwa rolne na terenie Gminy Miejskiej Kraków, którzy nie mają w domu dostępu do Internetu: Urząd Miasta Krakowa uruchomi stanowisko do samospisu w budynku na os. Zgody 2
  w pokoju nr 7
  . Osoby chętne do wypełnienia online formularzy samospisu na tym stanowisku, powinny zgłosić się do pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, pod numerami telefonów: 12 616 88 97, 12 616 88 98.Szczegółowe informacje i aktualności dotyczące spisu znajdują się na stronie internetowej bip.krakow.pl. Źródło: UMK
 2. Od 2009 r. Muzeum Krakowa wraz z zaprzyjaźnionymi nowohuckimi instytucjami zaprasza mieszkańców dzielnicy, całego Krakowa i turystów do poznawania nowohuckiej historii i teraźniejszości. Akcja nosi nazwę: Zajrzyj do Huty! To poznawanie przede wszystkim przez wędrowanie. Wędrowanie nie tylko od instytucji do instytucji, ale też po różnych zakątkach dzielnicy. Znamy już program tegorocznej edycji Zajrzyj do Huty! Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 18 - 20 września 2020. Na większość imprez wstęp wolny! Na niektóre wydarzenia liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy przyjmowane są od 1 września 2020 r. Rezerwacja w Centrum Obsługi Zwiedzających Muzeum Krakowa: e-mail: info@mhk.pl, telefon: 12 426 50 60. Wśród tegorocznych wydarzeń zaplanowano wiele ciekawych warsztatów, wystaw, oraz spotkań, m.in. kiermasz nowohuckich wydawnictw ze zniżką 50% w Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E 1. Z kolei na os. Górali 23 wystawa „Pół wieku” w Muzeum Czynu Zbrojnego w Nowej Hucie, czyli przypomnienie, że najstarsze muzeum w tej części Krakowa ukończyło niedawno 50 lat – 9 maja 1970 r. zostało oficjalnie zainaugurowane Muzeum Czynu Zbrojnego.
  Natomiast w Ogrodzie Doświadczeń (al. Pokoju 68) odbędą się „Mroźne eksperymenty” – warsztaty PGE Energia Ciepła; udział jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy.
  Wiele innych ciekawych miejsc w Nowej Hucie czeka na mieszkańców i turystów. Zapamiętajcie: 18-20 września 2020! Szczegółowy program na stronie Muzeum Miasta Krakowa.
 3. Zakończono remont Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego. Wystroje sal w klimacie pór roku, ciepłe światło i piękne dodatki – to tylko najbardziej widoczne efekty modernizacji porodówki. Metamorfoza estetyczna to jednak nie wszystko. Znacząco zmieniła się także infrastruktura: wszystkie sale porodowe mają osobną łazienkę. Pacjentka
  w każdej chwili może skorzystać z prysznica w celu łagodzenia bólu, w jednej z sal jest także wanna do imersji wodnej. Nowa jest cała aparatura medyczna schowana pod przyjaznymi panelami, sprzęt oraz meble: m.in. funkcjonalne łóżka, szafki, stołeczki, fotele, stanowisko do wypełnienia dokumentacji, kącik noworodka. Położne osobiście zaangażowały się w pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy na zakup: akcesoriów do kangurowania, koszul porodowych, odbiorników radiowych, dekoracji, świeczek, obrazów, kocyków, poduszek, otulaczy czy ręczników. Nie zapomniano także o ojcach, dla których przygotowano stoliki i fotele, gdzie mogą usiąść i oczekiwać na narodziny dzieci. Źródło: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.
 4. Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice”, Kraków, os. Na Stoku 27b zaprasza 12 września 2020 r. na swoją plenerową scenę, gdzie odbędzie się koncert z cyklu „Pożegnanie Lata”. Wystąpi Kapela Hanki Wójciak. Zabrzmią piosenki z dwóch autorskich płyt „Znachorka” oraz „Zasłona”. W muzyce tego zespołu można odnaleźć echa muzyki orientalnej i celtyckiej, polskie motywy ludowe, połamane rytmy, wokalną improwizację w rejestrze gwizdkowym. Prostota i powtarzalność motywów przeplata się tutaj z improwizacją, spokój z dzikością, radość ze smutkiem. Teksty Hanki Wójciak opisują współczesny świat, ale ukryte w nich archaizmy i słowa zaczerpnięte z góralskiej gwary przydają piosenkom baśniowości, ludowości.
  Koncert  organizowany przez MDK Fort 49 „Krzesławice” oraz Radę Dzielnicy XVII Miasta Krakowa  – Wzgórza Krzesławickie odbędzie się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego w związku ze stanem epidemii COVID-19. Uczestnicy koncertu zobowiązani są do samodzielnego zapewnienia sobie odpowiednich środków ochrony osobistej (np. maseczka, przyłbica, chusta, rękawiczki). Bezpłatne zaproszenia na koncert dostępne są w kilku punktach na terenie Krakowa – więcej informacji:  Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 "Krzesławice".
 5. SZÓSTY NOWOHUCKI TARG ROŚLINNY odbędzie  się 19 września br. w godzinach 11:00-14:00, podczas Nowohuckiej Masy Krytycznej i Zajrzyj do Huty 2020. Targi odbędą się pod hasłem dzikości i nieokrzesanej natury. Do Tajemniczego Ogrodu przy Artzonie Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida, os. Górali 4 w Krakowie zaprasza Pracownia Animacji Ekologicznej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida. Wstęp jest wolny, ale obowiązują zapisy. W programie:
  11.00-12.30 – Tropiciele przyrody – rodzinne warsztaty tworzenia recyklingowych przyrządów optycznych przydatnych dla każdego obserwatora natury. 12.30 – Miejska dżungla – prelekcja wykorzystania nieużytków w edukacji ekologicznej.
  Wydarzenie to odbywa się w ramach projektu Ogrody Nowej Huty realizowanego
  w partnerstwie z ArcelorMittal Poland S.A. Projekt tenjest inicjatywą mającą na celu propagowanie wiedzy dotyczącej ogrodnictwa i ekologii oraz integrację społeczności lokalnej wokół nowohuckiej zieleni. Skierowany jest do mieszańców oraz wszystkich sympatyków dzielnicy. Źródło: Dzielnica XVIII Nowa Huta
 6. Krwiodawstwo w Nowej Hucie. Przypominamy, że oprócz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie oraz oddziałów terenowych organizowane są także wyjazdowe akcje krwiodawstwa. W najbliższym czasie ekipy wyjazdowe kilkakrotnie zagoszczą w Nowej Hucie. „Oddaj krew na Pasie Startowym” – już 12 września 2020 r. w dzielnicy Czyżyny można podzielić się swoją krwią z potrzebującymi.
  Krew będzie można oddać w Mobilnym Punkcie Poboru Krwi RCKiK, który zaparkuje przy kościele św. Brata Alberta przy dawnym pasie startowym lotniska Rakowice-Czyżyny, os. Dywizjonu 303 nr 63. Rejestracja osób zainteresowanych oddaniem krwi odbędzie się w godz. 9.00-13.00. W drugiej połowie września Mobilne Punkty Poboru Krwi RCKiK pojawią się w XII Liceum Ogólnokształcącym na os. Kolorowym, w Philip Morris, w Zespole Szkół HTS na os. Złotej Jesieni oraz przy ul. Bulwarowej 43 przy BBQ MaNHattan. Szczegółowe informacje: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.
 7. Eko-pudełko na elektroodpady stoi przy Centrum Nowe Czyżyny. Jest to prosty sposób na kłopotliwe elektroodpady. Eko-pudełko to specjalny pojemnik Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie, w którym mieszkańcy mogą pozostawić najbardziej problematyczne i szkodliwe dla środowiska odpady. Jest to już kolejny tego typu pojemnik w mieście. Co można do niego wrzucać? Baterie, żarówki, płyty CD, drobną elektronikę. Eko-pudełko znajdziecie przy wejściu do Centrum od strony sklepu Leroy Merlin. Dodatkowo, dwa razy w miesiącu obok Eko-pudełka pojawi się specjalny pojazd MPO, który będzie odbierał od krakowian także przeterminowane leki, strzykawki i ampułko-strzykawki. Warto dbać o ekologię i korzystać z takich rozwiązań. Więcej informacji: Eko-pudełko w Czyżynach.
 8. W Nowohuckim Centrum Kultury 10 września odbył się wernisaż niezwykłej wystawy: „Może marzenia to są, a może sny”. Jest to ekspozycja fotografii Ewy
  i Janusza Gajewskich, członków Krakowskiego Klubu Fotograficznego a wystawa powstała z okazji 65-lecia Stowarzyszenia. „Tak oto, w sposób niepowtarzalny
  i prowokujący, nieznane piękno Krakowa przedstawiają Ewa i Janusz Gajewscy. Przenoszą nas w świat pełen niedokończonych historii i sennych marzeń. Ich fotografie, niczym dzieła impresjonistycznych malarzy, stanowią zapis subiektywnych doznań w  zetknięciu z tajemniczym krajobrazem miasta. Fotografia to ich życiowa pasja, która połączyła ich drogi na zawsze. Obydwoje uwielbiają  podróżować, zachwycać się otaczającym światem i uwieczniać niezapomniane chwile w migawce aparatu fotograficznego. Podążając za słowami Roberta Bressona, fotografując starają się pokazać to, czego bez nich, nikt by nie zobaczył” – tak wystawę zapowiada Marzena Maciejczyk.
  Wstęp na ekspozycję w NCK jest wolny, w budynku obowiązują ściśle określone procedury bezpieczeństwa w czasie epidemii SARS-COVID-19. Więcej informacji: Nowohuckie Centrum Kultury.

Tekst dostępny w formacie PDF (Kliknij aby pobrać)

PDF

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
CO słychać w trzecim sektorze?

Obywatelskie wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie
11 września 2020

 1. Na początku września wystartował nabór zadań do 5. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Mieszkańcy Małopolski mają czas do połowy października, żeby złożyć zadanie i zebrać wymagane 30 podpisów poparcia. Na najlepsze zwycięskie zadania Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza
  w sumie 12 mln zł. W tym roku – ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców - zarówno złożenie formularza zadania, jak i zebranie wymaganych podpisów poparcia, będzie możliwe bez wychodzenia z domu! Swój pomysł do BO Województwa Małopolskiego ma prawo zgłosić każdy mieszkaniec województwa, który ukończył 16 lat. Można zgłosić zadania o charakterze prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym czy ekologicznym. Mogą to być zarówno działania infrastrukturalne, czyli przewidujące wykonanie robót budowlanych, jak i o charakterze „miękkim” – w tym m.in. wydarzenia, warsztaty, zajęcia, itp. Trzeba jednak pamiętać, że ze środków budżetu obywatelskiego województwa nie będą realizowane te zadania, które polegają na sfinansowaniu wyłącznie dokumentacji projektowej czy realizacji jednego z etapów większej inwestycji. Obowiązkowym kryterium jest kwestia finansowa. W 5. edycji BO Małopolska będą mogły być realizowane tylko te zadania, których szacunkowy koszt wyniesie minimalnie 50 tys. zł, a maksymalnie – 150 tys. zł. Więcej informacji: BO Małopolska
 2. Trwa Wielka Zbiórka Książek 2020, czyli akcja prowadzona przez Fundację Zaczytani.org. "Oddaj książkę – stwórz bibliotekę – zainspiruj innych!" - takie hasło przyświeca Organizatorom. Do 11 października br. w kilkuset miejscach w Polsce można oddawać przeczytane przez siebie książki, przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wydane po 2000 roku, zarówno nowe, jak i używane. Nie są przyjmowane podręczniki, encyklopedie czy poradniki. Oddawane egzemplarze trafiają do magazynów w siedmiu głównych miastach: w Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i oczywiście w Krakowie. Następnie są one sortowane przez wolontariuszy Fundacji, którzy przygotowują paczki dla swoich beneficjentów, czyli szpitali, domów dziecka, domów seniora, zakładów karnych, domów dziennej opieki, hospicjów oraz wielu innych placówek pomocowych. Tradycyjnie Podczas Wielkiej Zbiórki Książek odbywają się trzy wystawy Zaczytanych Ławek – niezwykłych mebli miejskich w kształcie otwartych książek. Te niepowtarzalne eksponaty łączą czytelnictwo ze sztuką. Każda ławka to inny projekt będący artystycznym wyrazem danego twórcy. Jedne ujmują prostotą, żartem, inne mają na sobie mnogość metafor i dostarczają głębokiego przeżycia estetycznego. Przy każdej ławce jest umieszczony kod QR, który pozwala na pobranie bezpłatnego audiobooka. Wystawy odbywają się w Warszawie, Gdańsku i Krakowie (tu przy Galerii Kazimierz). Dodatkowo, właśnie przykrakowskiej Galerii Kazimierz 19 września br. Fundacja organizuje wydarzenie czytelnicze z udziałem ambasadorów organizacji.
  Więcej informacji: Fundacja Zaczytani.org
 3. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem jest formą dialogu obywatelskiego i opiera się na zasadach suwerenności i partnerstwa stron, pomocniczości, efektywności oraz jawności (przejrzystości) i uczciwej konkurencji (interesu ogólnego). Jej podstawą jest możliwość przekazywania organizacjom pozarządowym zadań publicznych i dotowanie ich realizacji. Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza organizacje pozarządowe do udziału
  w bezpłatnym szkoleniu online. Tytuł szkolenia: „Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe”, a odbędzie się ono w terminie 15 i 16 września 2020
  w godz.: 9:30-12:30. Organy administracji publicznej realizują zadania publiczne. Przy realizacji tych zadań mogą współpracować z organizacjami pozarządowymi. Współpraca to również – nierzadko – współpraca finansowa, czyli przekazywanie dotacji. Ze środków publicznych korzysta ponad połowa organizacji pozarządowych. Na praktycznym szkoleniu podejmowana będzie tematyka realizacji zadań publicznych przez NGO-sy, opisując procedury i elementy towarzyszące procesowi zlecenia do realizacji zadań publicznych w formie powierzenia lub wspierania, w tym najważniejsze zmiany obowiązujące od 2019r. Związek Centralny Dzieła Kolpinga przygotował  kilka innych szkoleń  online oraz stacjonarnych, m.in. szkolenie pt. „Komunikacja w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych”, które odbędzie się 14 i 21 września 2020 r. w godz. 9:30–12:30.
  Więcej informacji: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
 4. Najsłynniejszy – jeszcze niedawno bezdomny - przewodnik po Nowej Hucie powraca. Dzięki zwiedzającym i swojej pracy, znalazł dom, którego nie miał jeszcze niecały rok temu. Pan Tadeusz postanowił powrócić do oprowadzania po Nowej Hucie – najbliższy spacer już 13 września, zbiórka o godz. 15:00 przed Pomnikiem Solidarności na Placu Centralnym. Wstęp wolny, ale  warto dorzucić coś do magicznej sakwy przewodnika. Należy pamiętać o zabraniu maseczek, zdezynfekowaniu rąk i trzymaniu odpowiedniego dystansu. Przypomnijmy: Pan Tadeusz, niegdyś bezdomny, wziął udział w projekcie Fundacji Los Polacos #ZnamiPołaź i udało mu się przełamać los. “Z nami połaź” to projekt aktywizujący osoby w sytuacji bezdomności – czyli właśnie takiej, w jakiej znajdował się pan Tadeusz. Fundacja wymyśliła, że może być znakomitym przewodnikiem po Nowej Hucie. Tutaj się wychowywał i ma w zanadrzu mnóstwo ciekawostek i anegdotek Zaczął oprowadzać chętnych po Nowej Hucie, opowiadając o tym jak Huta rosła
  i dlaczego to miejsce ukochał. Na pierwszych wycieczkach, dofinansowanych ze środków Biura Inicjatyw Społecznych i FIO Małopolska Lokalnie - Północ, nowohucki przewodnik spisał się świetnie. A frekwencja? Przeszła najśmielsze oczekiwania. Na jeden ze spacerów przyszło kilkaset osób. Fundacja Los Polacos wynajęła również małe mieszkanie dla bezdomnego przewodnika, a mężczyzna wprowadził się do bloku na os. Kościuszkowskim.
  Więcej informacji: Wycieczka z panem Tadeuszem
 5. W Nowej Hucie w Stowarzyszeniu Centrum B7 działa Centrum Przedsiębiorczości B7-PlayPark, którego celem jest stworzenie optymalnego środowiska do generowania pomysłów, rozwoju, doskonalenia startupów i przedsiębiorców. Przedsięwzięcie to jest kontynuacją realizowanego wspólnie z Miastem Kraków oraz Izbą Przemysłowo-Handlową projektu CERIecon PlayPark. B7-Playpark w swojej ofercie posiada m.in. salę wykładową, salę szkoleniową ze stanowiskami komputerowymi, biura coworkingowe, minikino, studio muzyczne, studio fotograficzne, biuro księgowe, kawiarnię z przestrzenią wystawienniczą oraz salkę do zabaw dla dzieci, gdzie wykwalifikowana obsługa może zająć się dziećmi młodych przedsiębiorców tak, aby mogli oni swobodnie wzbogacać swoje kompetencje. Centrum Przedsiębiorczości B7-PlayPark pomyślane zostało jako przestrzeń dająca możliwość funkcjonowania startupów, inkubatorów oraz akceleratorów przedsiębiorczości, Centrów Technologicznych, przemysłu kreatywnego, generujące rozwiązania z zakresu Smart City – inteligentnego miasta. B7-PlayPark ułatwi także nawiązanie kontaktów przedsiębiorców z naukowcami poprzez wspólne warsztaty i spotkania oraz wykreuje centrum aktywizacji lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem animacji regionalnych przedsiębiorców. Projekt jest realizowany we współpracy z Wydziałem ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Miasta Krakowa. Więcej informacji: Stowarzyszenie Centrum B7
 6. 1 września 2020 r. została podpisana umowa z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli na realizację Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego budżet to 23 miliony euro. Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG), pochodzących z Islandii, Liechtensteinu
  i Norwegii. Program realizowany będzie w latach 2020-24 przez konsorcjum
  w składzie:
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider),
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
 • Fundacja Edukacja dla Demokracji.
  Celem programu jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce (zwłaszcza działających w małych miejscowościach) oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość. W ramach programu organizacje pozarządowe będą mogły się ubiegać o dofinansowanie projektów w następujących obszarach:
 • Ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci).
 • Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu.
 • Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).
 • Wsparcie rozwoju sektora społecznego.
  Więcej informacji: Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny

Tekst dostępny w formacie PDF (Kliknij aby pobrać)

PDF

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Pokazy festiwalowych filmów dokumentalnych - wstęp wolny​

11 września 2020

Zapraszamy na pokaz interesujących filmów dokumentalnych, prezentowanych podczas minionych edycji festiwalu „Watch Docs".
To wyjątkowa możliwość zobaczenia filmów festiwalowych, dostępnych tylko w ramach specjalnej licencji.

Centrum C 10 to miejsce dialogu o najważniejszych tematach związanych ze społeczeństwem obywatelskim. Prezentowane przez nas filmy dotykają złożonej problematyki społecznej. Aby umożliwić Państwu swobodną wymianę opinii, pokazom filmowym towarzyszyć będzie dyskusja moderowana przez pracowników Centrum. Serdecznie zachęcamy do udziału w niej.

Wstęp na wszystkie projekcje filmowe jest bezpłatny. Aby uczestniczyć w pokazie filmów, wystarczy wypełnić krótki formularz.

Pokazy filmowe odbędą się w dniach:
29.09 (wtorek), godz. 11 - 14. Zapisy: https://tiny.pl/7jlp4
5.10 (poniedziałek), godz. 17 - 20. Zapisy: https://tiny.pl/7jlps
Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona.

Na każdym pokazie zostaną zaprezentowane dwa filmy, o których mowa poniżej:
Filmy festiwalowe:
PRZECIW SPOŁECZEŃSTWU OBYWATELSKIEMU
29' 2019 Węgry, Polska
reżyseria: István Gábor Takács, Peter Sarosi
produkcja: Rights Reporter Foundation.

Społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej coraz częściej staje się obiektem rządowych ataków. Film opowiada o oporze stawianym przez obrońców praw człowieka w Rosji, Kirgistanie, Polsce i na Węgrzech. Prezentuje historie organizacji i aktywistów, którzy poświęcili się walce o prawa (m.in. do ochrony zdrowia) osób należących do mniejszości oraz innych najbardziej stygmatyzowanych, czy wręcz kryminalizowanych grup.

6... 5... 4... 3... NA ULICY
47' 2019 Polska
reżyseria: Robert Kowalski
zdjęcia: Paweł Łysakiewicz, Franciszka Lewandowska, Paweł Sierpiński, Mateusz Weber, Justyna i Piotr Grabowscy, Przemysław Watemborski, Rafał Żwan
montaż: Paweł Deliś
produkcja: OKO.press, Robert Kowalski.

Aktywistyczna ulica - film opowiada o akcjach, w których brały udział tysiące ludzi, ale także o protestach samotnych, jednoosobowych.
Przez ostatnie trzy lata w Polsce zorganizowano setki demonstracji, wieców, blokad, marszów i pochodów. Sezon otworzyły wielkie, nawet 100-tysięczne manifestacje Komitetu Obrony Demokracji, później był grudniowy "pucz 2016", cykliczne kontrmanifestacje smoleńskie, czarne marsze w obronie praw kobiet, Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, oblężenia Sejmu, blokady marszów nacjonalistów i neofaszystów, protesty przeciwko ekshumacjom ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku, akcje piętnujące pedofilię w kościele i wiele innych. Autor był z kamerą na wydarzeniach wielkich, powszechnie znanych i zapowiadanych z wyprzedzeniem oraz na akcjach specjalnych, utajnionych do samego końca.

O festiwalu:
WATCH DOCS to jedna z dwóch największych na świecie imprez filmowych poświęconych prawom człowieka prezentujących filmy dokumentalne, w których zaangażowanie na rzecz praw jednostki łączy się ze sztuką filmową. Każdego roku na festiwalu pokazywanych jest blisko siedemdziesiąt światowej klasy filmów. Na międzynarodowym festiwalu w Warszawie, na festiwalu objazdowym w czterdziestu polskich miejscowościach i w ramach festiwalu on-line rocznie ogląda je łącznie ponad sto tysięcy widzów. WATCH DOCS jest najstarszym festiwalem filmów dokumentalnych w Warszawie – pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2001 roku.

Zapraszamy nie tylko fanów zaangażowanego kina, zainteresowanych bieżącą tematyką społeczną, lecz także wszystkie Mieszkanki i wszystkich Mieszkańców Krakowa. Jesteśmy dla Was!

Pokaz organizowany w ramach projektu WATCH DOCS Zrób to sam Helsińskiej Inicjatywy dla Praw Człowieka.

grafiki 11.09

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Redagowanie umów cywilnych - bezpłatne szkolenie

10 września 2020

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i wykładni umów cywilnych.
Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy:
https://tiny.pl/7jjs9

Na szkoleniu zostaną poruszone m.in. następujące zagadnienia:
- Czym jest umowa?
- Jakie są rodzaje umów?
- Jakie treści powinny znaleźć się w prawidłowo zredagowanej umowie?
- Co to są istotne postanowienia umowy?
Szkolenie poprowadzi nasz specjalista ds. prawnych - Piotr Stachura, który posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, w Centrum Obywatelskim Centrum C 10 prowadzi doradztwo w zakresie prawnym, w szczególności w obszarach prawa cywilnego
i administracyjnego, dotyczących sektora pozarządowego, dla osób fizycznych, grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych.

Czemu warto wziąć udział w naszym szkoleniu?
- Podniesiesz swoje kompetencje zawodowe;
- Zdobędziesz niezbędną wiedzę;
- Otrzymasz imienny certyfikat uczestnictwa!

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy zajmują się sporządzaniem umów cywilnych, a także osoby takie umowy podpisują.

grafiki 11.09

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Jak założyć stowarzyszenie? Bezpłatne i certyfikowane szkolenie

10 września 2020
Szkolenie skierowane jest do osób chcących rozpocząć własną działalność w III sektorze. W przystępny sposób przybliżymy praktyczną stronę tworzenia stowarzyszeń
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Uczestnicy dostają certyfikat uczestnictwa i materiały szkoleniowe.
Data: 21.09, godz. 16-19.
Miejsce: Centrum Obywatelskie Centrum C 10
(os. Centrum C 10, wejście od al. Przyjaźni, sala nr 6).
Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy wypełnić krótki formularz:
https://tiny.pl/7jj84 
Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona.

Uczestnicy zdobędą przydatne umiejętności i wiedzę o:
- podstawach prawnych funkcjonowania stowarzyszenia;
- tworzeniu statutu: elementy konieczne, praktyczne rady i pułapki;
- zasadach sporządzania niezbędnych dokumentów: uchwały, listy, protokoły;
- organach stowarzyszenia;
- formularzach i dokumentach niezbędnych do uzyskania wpisu w KRS,NIP, REGON;
- sposobach rozpoczęcia działalności - praktyczne porady;
- działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych: podstawy prawne, zasady, praktyczne wskazówki.

Nasz doradca ds. organizacji pozarządowych Rafał Wąsik – absolwent studiów wyższych o kierunku ekonomia, obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zarządzania projektami.
▪️ Obecnie starszy inspektor wojewódzki w administracji samorządowej – w jednostce będącą Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
▪️ W swojej karierze zawodowej wielokrotnie pełnił funkcje przewodniczącego komisji oceny projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a od kilku lat jest także doradcą dla organizacji pozarządowych w kilku województwach.
▪️ Posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie kierowania i rozwijania organizacji pozarządowych, koordynowania projektów oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z wielu źródeł (m.in. EFS, FIO, ASOS, FOP, PFRON, MSiT, MEN, MSWiA, MSZ).
▪️ Jest również ekspertem ds. oceny wniosków EFS, FIO, ASOS, PROO, a także od wielu lat prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Chcesz założyć własne stowarzyszenie?
Zapraszamy! Jesteśmy dla Was!

grafiki 11.09

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Krakowska jesień, czyli warsztaty plastyczne dla dzieci

10 września 2020

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym na międzypokoleniowe warsztaty plastyczne organizowane z okazji Dnia Przedszkolaka. Tematem przewodnim warsztatów będzie nadchodząca szybkimi krokami krakowska jesień.

Mamy wszystko co niezbędne, aby wspaniała zabawa odbyła się bezpiecznie, z zachowaniem zasad wynikających z obecnej sytuacji epidemiologicznej.
Data: 19.09 (sobota), godz. 10-12.
Miejsce: Centrum Obywatelskie Centrum C 10
(os. Centrum C 10, wejście od al. Przyjaźni, sala nr 6).
Aby wziąć udział w warsztatach, wystarczy wypełnić krótki formularz:
https://tiny.pl/7jj8w
Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona.

Nasza wolontariuszka p. Halina Siemaszko w czasie zajęć zaprezentuje oryginalne techniki plastyczne, łączące zabawę z rozwojem dzieci.

Ważne: z uwagi na ograniczoną liczebność uczestników prosimy, aby dziecku towarzyszył wyłącznie jeden rodzic / opiekun.

Serdecznie zapraszamy!

grafiki 11.09

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Trwa Wielka Zbiórka Książek 2020, czyli akcja prowadzona przez Fundację Zaczytani.

10 września 2020

"Oddaj książkę – stwórz bibliotekę – zainspiruj innych!" - takie hasło przyświeca Organizatorom.
Do 11 października br. w kilkuset miejscach w całej Polsce można oddawać przeczytane przez siebie książki, przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wydane po 2 000 roku, zarówno nowe, jak i używane. Nie są przyjmowane podręczniki, encyklopedie czy poradniki.
Oddawane książki trafiają do magazynów w siedmiu głównych miastach (Gdańsk, Łódź, Katowice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław), następnie są sortowane przez wolontariuszy Fundacji, którzy przygotowują paczki dla swych beneficjentów: szpitali, domów dziecka, domów seniora, zakładów karnych, domów dziennej opieki, hospicjów oraz wielu innych placówek pomocowych. Gorąco zachęcamy do udziału w akcji!
Więcej informacji poniżej:
https://tiny.pl/7j475
---
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - Dziękujemy za udział w naszych warsztatach. 

8 września 2020

Każde z pięciu spotkań dotyczyło odrębnego aspektu realizacji projektu. Uczestnicy zdobywali wiedzę i praktyczne umiejętności:
Cz. 1 - Czym jest logika projektowa, dlaczego ważne jest określenie celów, rezultatów i ich wskaźników, dlaczego realizujemy projekty i nie zawsze na nich zarabiamy?.
Cz. 2 - Czym jest Struktura Podziału Prac, o zależnościach między zadaniami, jak stworzyć harmonogramy projektu w formie wykresu Gantta, jak radzić sobie z prokrastynacją?
Cz. 3 - Jak tworzyć budżet projektu oraz prawidłowo budżetować koszty. Analizowaliśmy najczęstsze błędy w kalkulacji kosztów projektu oraz dyskutowaliśmy nad zagadnieniem: ile powinien zarabiać kierownik projektu?
Cz. 4 - Jak delegować zadania, jak motywować i demotywować innych, jakie są główne przyczyny konfliktów w zespole. W trakcie spotkania dyskutowaliśmy nt. mobbingu w miejscu pracy, w tym także w środowisku organizacji pozarządowych.
Cz. 5 - Skąd biorą się problemy w projekcie, czym jest ryzyko w projekcie, jak zarządzać ryzykiem. Uczestnicy identyfikowali ryzyka wybranych projektów oraz tworzyli plany zapobiegawcze i naprawcze, a nawet… grali w pokera.

Warsztaty prowadził Konrad Szpak: prezes Instytut Polityk Publicznych, ekspert ds. energetyki i spraw międzynarodowych, absolwent stosunków międzynarodowych, specjalista ds. zarządzana projektami międzynarodowymi.

Dla tych z Państwa, którzy uczestniczyli min. w 3 z 5 wybranych przez siebie warsztatów przygotowaliśmy CERTYFIKATY uczestnictwa.
Ten sam certyfikat wyślemy do Państwa również na adres e-mail w formacie PDF.

Dziękujemy, że zdecydowaliście się Państwo na udział w naszych zajęciach.
Cieszy nas duże zainteresowanie okazane tematyce zarządzania projektami, w związku z czym już teraz zapraszamy Państwa na następne warsztaty i spotkania, które odbędą się jesienią.

Jeśli chcesz pozostać w Centrum wydarzeń, zachęcamy do zapisu na nasz NEWSLETTER.
W każdy piątek wyślemy do Ciebie najważniejsze informacje o naszych warsztatach, szkoleniach, projektach i inicjatywach oraz o bieżących konkursach dla NGO, a także najnowsze wiadomości z trzeciego sektora i Nowej Huty. 
Zapisz się:
https://tiny.pl/7j98q

grafiki 11.09

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Popraw sobie humor z Centrum C 10!

8 września 2020

W przeciwwadze do zalewu złych oraz przygnębiających informacji, Centrum Obywatelskie Centrum C 10 uruchamia Kronikę Dobrych Wiadomości. Wszystkich mieszkańców Krakowa zachęcamy do współtworzenia tejże Kroniki. Sam pomysł powstał z okazji Dnia Dobrej Wiadomości, który przypada na 8 września. Święto to proklamowane zostało w 2001 roku w Warszawie przez artystyczno-literackie środowisko Salonu 101. A dlaczego potrzebujemy takiego święta i czemu powstaje Kronika Dobrych Wiadomości?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta - wystarczy włączyć wiadomości radiowe czy telewizyjne lub przejrzeć jakikolwiek portal informacyjny. W mediach w pierwszej kolejności omawiane są tematy związane z wypadkami, przestępstwami, protestami czy sporami politycznymi. Pozytywnych newsów jest niewiele i pojawiają się one zwykle na krótko - pod koniec programów informacyjnych. Zamiast pogłębiać lęk
i nienawiść, lepiej przeczytać dobrą wiadomość, czyli taką, dzięki której się uśmiechniemy i która sprowadzi nasze myślenie na optymistyczne tory.

Kształtujmy wspólnie obraz rzeczywistości przyjaznej człowiekowi i twórzmy postać krakowianina jako człowieka życzliwego, pomysłowego i pozytywnie nastawionego.

Liczymy na Państwa kreatywność. Czekamy na pozytywne, kulturalne wpisy do naszej Kroniki Dobrych Wiadomości. Przesyłajcie je w komentarzach pod postem. Prosimy, aby wpisy nie miały charakteru politycznego, religijnego czy komercyjnego - takie wiadomości będą usuwane.

Dobre wiadomości można również wpisywać do naszej stacjonarnej Kroniki, która dostępna jest w siedzibie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 zawsze
w godzinach pracy Centrum C 10. Zachęcamy, oczywiście nie tylko nowohucian, do odwiedzin – przy okazji mamy dobrą wiadomość – czekać będzie na Państwa dobra kawa i pyszne słodkości. 

grafiki 11.09

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Trwa konkurs pn. „Bliżej, niż myślisz"

8 września 2020
Celem konkursu jest promocja efektów wykorzystania Funduszy Europejskich oraz kreowania ich pozytywnego wizerunku.
Organizatorem konkursu jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, a sam konkurs polega na stworzeniu i przesłaniu krótkiego, amatorskiego filmu pokazującego, jakie zmiany zaszły w najbliższym otoczeniu autora filmiku dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich. Zgłoszenia można przesyłać do 10 września br.
Więcej informacji:
https://tiny.pl/7j47h
---
Dziękujemy za udział w spotkaniu: Porozmawiajmy o panelu obywatelskim – Panel w czasach pandemii

6 września 2020
Prezes Instytutu Polityk Publicznych Konrad Szpak zaprezentował doświadczenia
w realizacji pierwszego w panelu obywatelskiego online.
- Stacjonarnie czy zdalnie? Która formuła realizacji panelu jest trudniejsza i bardziej kosztowna?
- Jakie wnioski płyną z realizacji panelu #online?
- Jakie rekomendacje dla przyszłych paneli obywatelskich wypracował Instytut Polityk Publicznych?
Zachęcamy do lektury raportu podsumowującego 7-miesięczne prace nad Łódzkim panelem obywatelskim:
https://tiny.pl/71rfl

grafiki 11.09

Zapraszamy na kolejne spotkania w ramach cyklu „Wieczór organizacji pozarządowych – wymiana dobrych praktyk”.
---
Międzynarodowy Dzień Dobroczynności

5 września 2020

Upamiętniając rocznicę śmierci Matki Teresy z Kalkuty, niestrudzenie walczącej
z ubóstwem i cierpieniem, Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło dzień 5 września Międzynarodowym Dniem Dobroczynności. Od 2012 roku obchodzimy to święto i jest ono doskonałą okazją do podniesienia świadomości ludzi w tym zakresie i zwiększenia odpowiedzialności społecznej.

Dobroczynność ma wiele wymiarów, a jednym z nich jest wsparcie finansowe. W Polsce działa wiele organizacji charytatywnych, m.in. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Polska Akcja Humanitarna czy Wiosna. Funkcjonuje także wiele rzetelnych portali charytatywnych, organizujących zbiórki finansowe lub rzeczowe dla najbardziej potrzebujących. Nie należy też zapominać o mniejszych organizacjach, działających lokalnie, w których każde wsparcie jest niezwykle istotne.

Pomaganie jednak niekoniecznie musi ograniczać się do wsparcia materialnego, czego najlepszym dowodem jest wolontariat. W krajach wysoko rozwiniętych działa on prężnie, a Polsce staje się coraz bardziej popularny. Wielu Polaków angażuje się
w bezinteresowną pomoc w hospicjach, szpitalach cz też schroniskach dla zwierząt. Coraz aktywniej działają koła wolontaryjne w szkołach średnich i na wyższych uczelniach. Honorowi dawcy krwi oraz szpiku to także ludzie zaangażowani w pomaganie.

Pojawia się coraz więcej niezwykłych projektów, mających na celu pomoc potrzebującym, bezdomnym i chorym. Czasami naprawdę niewiele trzeba, by ujrzeć uśmiech na twarzy osoby samotnej czy cierpiącej – wystarczy talerz gorącej zupy, ciepły koc i dobre słowo. Wzorem Matki Teresy z Kalkuty starajmy się zwracać uwagę na potrzebujących i angażujmy się w pomoc humanitarną. Naprawdę warto!

Osobom chcącym włączyć się w wolontariat na terenie Krakowa polecamy prowadzony przez nas Punktu Pośrednictwa Wolontariatu: 
https://tiny.pl/7j4tj

grafiki 11.09

Jeśli macie w sobie moc działania i pragniecie czynić dobro na rzecz potrzebujących, gorąco zapraszamy!
---
ULICA – Festiwal Teatrów Ulicznych

3 września 2020

„Kiedy ponad rok temu układałem program 33. ULICY, którego motywem przewodnim miały być „dziwne zdarzenia”, nie przypuszczałem, że z początkiem 2020 roku świat zweryfikuje nasze pojęcie o dziwności zdarzeń, które wokół nas. Rzeczywistość zmieniła pierwotne plany. Festiwal przeniesiony został z tradycyjnego lipcowego terminu na pierwszy weekend września. (…) Chcemy, aby 33. ULICA dostarczyła widzom nie tylko wzruszeń, ale również uprzytomniła z całą siłą, że w teatrze nic nie zastąpi żywego kontaktu aktora z widzem, człowieka z drugim człowiekiem.” Tak
o planowanym na najbliższy weekend wydarzeniu pisze dyrektor Teatru KTO p. Jerzy Zoń.

33. ULICA – Festiwal Teatrów Ulicznych odbędzie się w dniach 4-6 września, a jego zasięg obejmie także nowohucką aleję Róż, gdzie w piątek i sobotę miłośnicy teatru będą mieli okazję obcować z tą formą sztuki.

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 ma zaszczyt pomagać w organizacji tegorocznej edycji, służąc swoją infrastrukturą wspaniałym aktorom. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w wydarzeniu ULICA Street Theatre Festival
Szczegóły oraz program dostępne są w poniższym linku:
https://tiny.pl/7j4t1
---
Zarządzanie ryzykiem w organizacji pozarządowej

3 września 2020

Polecamy Państwa uwadze cykl artykułów, w których nasz doradca ds. organizacji pozarządowych Rafał Wąsik analizuje różnorodne wymiary ryzyka w działalności organizacji:
- Część 1 - O ryzyku oraz o zarządzaniu ryzykiem projektowym jako procesie.
- Część 2 - Organizacja pozarządowa jako podmiot ryzyka
i beneficjent środków unijnych.
- Część 3 - Rodzaje i źródła ryzyka w działalności organizacji pozarządowej, z uwzględnieniem ryzyka projektu.
- Część 4 - Istota i etapy zarządzania ryzykiem w organizacji pozarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem projektu europejskiego.

Artykuły dostępne są na naszej stronie:
https://tiny.pl/713f6
Dostęp do nich, jak do wszystkich naszych materiałów, jest oczywiście nieodpłatny. Zapraszamy do lektury!

Osobom pragnącym pogłębić swoją wiedzę w ww. zakresie przypominamy, że w piątek organizujemy warsztaty dotyczące zarządzania ryzykiem w projekcie.
▪️ Więcej informacji:
https://www.facebook.com/events/964795087319318/

Serdecznie zapraszamy - Jesteśmy dla Was!

Grafikiii

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Biblioteka Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 

3 września 2020

O tym, że czytanie książek przynosi wiele korzyści nie trzeba przypominać.
Warto jednak wspomnieć, że czytanie przede wszystkim:
- rozwija słownictwo, wyobraźnię oraz wrażliwość;
- redukuje stres;
- pogłębia wiedzę;
- daje poczucie produktywnego wykorzystania czasu;
- inspiruje, poprawia pamięć i wiele więcej - kto czyta, ten wie!

Wszystkim miłośnikom książek nieodpłatnie udostępniamy zbiory naszej biblioteki NGO.
W bibliotece znajdują się książki z zakresu:
- zarządzania projektami,
- społeczeństwa obywatelskiego,
- organizacji pozarządowych,
- wiedzy o liderach społecznych i ich kompetencjach,
- ekonomii społecznej.
- pracy w zespole, technik motywacyjnych i wiele więcej!

Chcesz zobaczyć, jakie książki możesz u nas wypożyczyć?
https://tiny.pl/71tlv

Zapraszamy do naszej biblioteki!
„Kto czyta książki, żyje podwójnie" ~ Umberto Eco.

Grafikiii

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Zakończyliśmy badanie ankietowe pn. „Badanie potrzeb, barier i oczekiwań organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych"

2 września 2020

W ramach prowadzonej działalności chcemy realizować wsparcie najbardziej dopasowane do potrzeb i oczekiwań naszych Beneficjentów.
Zebrane odpowiedzi pomogą nam zidentyfikować najważniejsze kwestie dotyczące organizacji, w których Państwo działacie.
Każdy wypełniony kwestionariusz to dla nas nieoceniony materiał - serdecznie dziękujemy!
Po analizie formularzy ankietowych opublikujemy wnioski i rekomendacje płynące
z przeprowadzonego badania.

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Gra miejska „Kraków w cieniu swastyki"

1 września 2020

Dokładnie 81 lat temu, dwie minuty po czwartej czasu polskiego, 29 niemieckich bombowców nurkujących tzw. „stukasów” wystartowało z lotniska Nieder-Ellguth (obecnie Ligota Dolna) pomiędzy Wrocławiem, a Opolem i o godz. 4.35 miejscowego czasu, pojawiło się nad Wieluniem. Zaraz potem spadły pierwsze bomby na miasto. Atak na Wieluń nastąpił zatem kilka minut przed pierwszym strzałem niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein na Westerplatte. Tak rozpoczęła się II wojna światowa.

W przededniu wojny Wieluń był 15-tysięcznym miasteczkiem położonym 21 km od granicy polsko-niemieckiej. Nie było tu żadnego przemysłu, Wielunianie utrzymywali się z rolnictwa, handlu i rzemiosła. Nic nie wskazywało więc na to, że stanie się on celem niemieckiego ataku wczesnym rankiem 1 września 1939 r.

A jak wyglądał początek wojny w Krakowie? 1 września 1939 r. o godzinie 5.30 samoloty niemieckiego Luftwaffe zbombardowały lotnisko w Czyżynach. Na szczęście na lotnisku nie było polskich samolotów, zniszczono jednak lub uszkodzono pasy startowe, hangary, stacje naprawcze, składy amunicji oraz najważniejsze dla dalszej walki bazy paliwowe. Zbombardowane także koszary i dworzec. Rankiem 6 września do niebronionego Krakowa od strony południowej wjechały oddziały niemieckie. Tak zaczęła się mająca trwać 1961 dni okupacja miasta.

My, w imieniu Muzeum Krakowa oraz Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, serdecznie zapraszamy do udziału w niezwykłej grze miejskiej. Młodzież szkolna – uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych wraz z nauczycielami oraz wszyscy mieszkańcy zainteresowani okresem okupowanego przez Niemców Krakowa, mogą zarejestrować swój udział w wirtualnej grze miejskiej pn. „Kraków w cieniu swastyki”, która odbędzie się 14 września br. Uczestnicy poznają realia życia codziennego
w mieście w latach II wojny światowej oraz miejsca i ludzi związanych z działalnością konspiracyjną.

A wszystko to bez ruszania się z domu - jedynym wymogiem jest posiadanie smartfona lub tabletu. Mail ze zgłoszeniem zespołów należy przesłać na adres gry@muzeumkrakowa.pl do 10 września 2020 r. Więcej szczegółów jest dostępnych na stronie Muzeum Krakowa.
---
Dyżur eksperta ds. zarządzania projektami

1 września 2020

W Centrum Obywatelskim Centrum C 10 istnieje możliwość otrzymania wsparcia eksperta w zagadnieniach dotyczących zarządzania projektami. Jeśli działasz
w organizacji pozarządowej i zadajesz sobie pytania:

- jakie są możliwości aplikowania o środki finansowe?
- w jaki sposób realizować projekty w trudnej sytuacji, wywołanej przez panującą pandemię COVID-19?
- jak wykorzystać narzędzia internetowe w sektorze NGO?

to pojawia się doskonała okazja, by szukać odpowiedzi u naszego specjalisty. Dyżury eksperta odbywają się zarówno stacjonarnie w siedzibie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10, jak również zdalnie – w formie telefonicznej i mailowej. W celu uzyskania porady prosimy o przesłanie formularza kontaktowego. Po jego otrzymaniu pracownik Centrum skontaktuje się z Państwem w celu umówienia spotkania osobistego bądź porady zdalnej.

Link do formularza:
https://tiny.pl/7jqcj

Wsparcia udziela nasz ekspert - Konrad Szpak: Prezes Instytutu Polityk Publicznych, ekspert ds. energetyki i spraw międzynarodowych, absolwent stosunków międzynarodowych o specjalności zarządzanie projektami międzynarodowymi. Nauczyciel akademicki (od 2011 r.) prowadzący zajęcia m.in. z zakresu realizacji projektów, projektów UE czy zarządzania projektami. Koordynator projektów społecznych, naukowych i innowacyjnych, w tym współfinansowanych ze środków publicznych. Tylko w samym Instytucie Polityk Publicznych pozyskał środki
w wysokości 1,7 mln zł.

Potrzebujesz profesjonalnego, bezpłatnego wsparcia doradcy – zapraszamy do nas!

Grafikiii

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.​
---
Punkt pośrednictwa wolontariatu

31 sierpnia 2020

Wolontariat, czyli bezinteresowne działanie na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinne czy przyjacielskie.
Wszyscy znamy takie nazwiska jak: Janusz Korczak, Henryk Jordan, siostra Małgorzata Chmielewska czy Marek Kotański. Co łączy tych ludzi? Bezinteresowna praca na rzecz drugiego człowieka. A co najczęściej motywuje do tego, by działać dla innych?
Z pewnością:

▪️ chęć zrobienia czegoś dobrego i pożytecznego,
▪️ potrzeba przebywania z ludźmi i nawiązywania ciekawych znajomości,
▪️ chęć bycia potrzebnym,
▪️ potrzeba sprawdzenia się w nowych okolicznościach,
▪️ "spłacenie długu" - otrzymaliśmy pomoc od innych, a poprzez wolontariat chcemy się odwdzięczyć,
▪️ pragnienie rozwoju i zdobywania nowych umiejętności.

Prowadzimy punkt pośrednictwa wolontariatu i zachęcamy mieszkańców Krakowa oraz organizacje pozarządowe do współpracy. Staramy się łączyć potrzeby obydwu stron.

Jeśli masz w sobie siłę i chcesz poczuć moc pomagania - dołącz do rejestru kandydatów i kandydatek na wolontariuszy / wolontariuszki wypełniając formularz: https://tiny.pl/758g9 

Zgłoszenie jest bezpłatne i nie wiąże się z obowiązkiem zaangażowania się w działania Organizacji zaproponowanej przez nasz Punkt Pośrednictwa. Dajemy jednak możliwość nawiązania kontaktu z podmiotami, których misja zbliżona jest do preferencji kandydata na wolontariusza, określonych w formularzu.

Jeśli reprezentujesz Trzeci Sektor i poszukujesz wolontariuszy / wolontariuszki, to dołącz do rejestru organizacji wypełniając formularz: https://tiny.pl/758gc
Zgłoszenie Organizacji do rejestru jest bezpłatne i nie wiąże się z koniecznością przyjęcia w danym momencie konkretnego, wskazanego przez nas kandydata. Stwarzamy jedynie możliwość nawiązania kontaktu i ewentualnej współpracy z potencjalnymi wolontariuszami i wolontariuszkami w dowolnie wybranym przez Organizację czasie.

GrafikiiiZadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Szkolenia online

28 sierpnia 2020

W ostatnich dniach przeprowadziliśmy dwa bezpłatne szkolenia online o tematyce:
- 22 sierpnia br. - Podpis elektroniczny i jego praktyczne zastosowanie,
- 25 sierpnia br. - Ochrona danych osobowych - szkolenie wprowadzające.

Wszyscy uczestnicy naszych szkoleń otrzymują drogą mailową imienne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo, a także pakiet materiałów szkoleniowych.

Przedstawicielom organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, biorącym udział
w sierpniowych szkoleniach, serdecznie dziękujemy za obecność. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza będzie przydatna i przyczyni się do podniesienia Państwa kompetencji. 

Już dziś zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Centrum Obywatelskie Centrum C 10.

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa
---
Panel Obywatelski w czasach pandemii

27 sierpnia 2020

Panel obywatelski to coraz bardziej popularna technika podejmowania ważnych dla miasta decyzji przy współudziale mieszkańców i mieszkanek.

Jakie panele obywatelskie zrealizowano dotychczas w Polsce i w Europie? Jakie są doświadczenia koordynatora pierwszego w Polsce panelu online, przeprowadzonego wiosną tego roku dla miasta Łodzi, noszącego nazwę „Zieleń w mieście”?

Porozmawiamy o tym podczas spotkania 3 września 2020 r. w Centrum Obywatelskim Centrum C 10. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na
„Wieczór organizacji pozarządowych – wymiana dobrych praktyk”.
Więcej informacji:
https://www.facebook.com/events/351011279619954

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Pragnących uczestniczyć w spotkaniu prosimy
o wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
https://tiny.pl/71trt

Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona.

Do zobaczenia w Centrum Obywatelskim Centrum C 10!

Grafikiii

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Jeszcze do jutra można zgłaszać oferty na realizację zadania publicznego pn. "Kampania społeczna promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży".

Zapraszamy do udziału!
28 sierpnia 2020
---
Kontrola stanu rowerów

27 sierpnia 2020

Dla wszystkich osób poruszających się po mieście na dwóch kółkach, Urząd Miasta Krakowa organizuje cykl kontroli stanu rowerów. Rowerzystom odwiedzającym mobilne punkty kontroli, wykwalifikowani serwisanci rowerowi bezpłatnie sprawdzą stan techniczny roweru i dokonają drobnych usług typu: pompowanie opon, regulacja hamulców, smarowanie łańcucha.
Ważna informacja dla nowohucian - oprócz kilku ważnych miejsc w centrum Krakowa, mobilne punkty kontroli będą także na Alei Róż. Akcja trwa w wybrane dni od 24 sierpnia do 9 października.
---
Dyżur doradcy ds. organizacji pozarządowych

26 sierpnia 2020

Wszystkich zainteresowanych działaniami w trzecim sektorze, zarówno tych
z pomysłem na rozpoczęcie działalności, jak i jednostki już funkcjonujące,
a potrzebujące wsparcia, zapraszamy do Centrum Obywatelskiego Centrum C 10. Istnieje u nas możliwość otrzymania porady doradcy w sprawach dotyczących działania NGO, w szczególności:

- sprawozdania merytorycznego oraz finansowego organizacji pozarządowej,
- rejestracji statusu OPP i obowiązków z tym związanych,
- prowadzenia działalności odpłatnej i gospodarczej,
- zagadnień formalnoprawnych związanych z NGO.

Dla pragnących założyć organizację pozarządową:

- doradztwo w zakresie procedur rejestracji NGO,
- pomoc w rozwoju działań organizacji.

Doradca pełni dyżury zarówno stacjonarnie w siedzibie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10, jak również zdalnie – w formie telefonicznej i mailowej. W celu uzyskania porady prosimy o przesłanie formularza kontaktowego. Po jego otrzymaniu pracownik Centrum skontaktuje się z Państwem w celu umówienia spotkania osobistego bądź porady zdalnej.

Link do formularza:
https://tiny.pl/7jqtn

Wsparcia udziela nasz ekspert: Rafał Wąsik: Absolwent studiów wyższych o kierunku ekonomia, obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zarządzania projektami. Obecnie starszy inspektor wojewódzki w administracji samorządowej – w jednostce będącą Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W swojej karierze zawodowej wielokrotnie pełnił funkcje przewodniczącego komisji oceny projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a od kilku lat jest także doradcą dla organizacji pozarządowych w kilku województwach. Posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie kierowania
i rozwijania organizacji pozarządowych, koordynowania projektów oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z wielu źródeł (m.in. EFS, FIO, ASOS, FOP, PFRON, MSiT, MEN, MSWiA, MSZ). Jest również ekspertem ds. oceny wniosków EFS, FIO, ASOS, PROO,
a także od wielu lat prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Potrzebujesz profesjonalnego, bezpłatnego wsparcia doradcy – zapraszamy do nas!

Grafikiii


Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Poniżej prezentujemy zestawienie wybranych, aktualnych konkursów
dla NGO

26 sierpnia 2020

1. Kampania społeczna promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży.
Konkurs ma na celu wybór operatora projektu, za pośrednictwem którego możliwe będzie przeprowadzenie kampanii społecznej promującej postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży.
Termin: 28.08.2020, budżet: 60.000 zł.
Link: https://tiny.pl/71g5l

2. Młodzież działa lokalnie.
Celem konkursu jest przygotowanie uczestników, tj. młodzieży w wieku od 13 do 20 lat, do realizacji przygotowanych przez nich projektów społecznych oraz udzielenie
im wsparcia podczas realizacji projektów.
Termin: 01.09.2020, budżet: 50.000 zł.
Link: https://tiny.pl/71g5n

3. Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2020.
W tym konkursie można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na sześciomiesięczne projekty realizowane od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r. O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
Termin: 27.10.2020. Budżet: 8.500 zł.
Link: https://tiny.pl/71g58

4. Inicjator PoMocy
Celem konkursu jest znalezienie i nagrodzenie pomysłów, które będą odpowiadały na bieżące problemy i wyzwania mieszkańców Polski pokrzywdzonych przez nazizm – pomysłów, które poprawią jakość ich życia oraz dadzą im wsparcie i wzmocnienie.
Termin: 30.09.2020.
Link: https://tiny.pl/71g5b

5. Priorytet 5 PROO, Edycja 2020.
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego prowadzi nabór wniosków.
W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na pomoc doraźną, życie publiczne oraz członkostwo.
Termin: 30.11.2020 r. Budżet 10.000 zł
Link: https://tiny.pl/71g1w
---
Dyżur specjalisty ds. prawnych

26 sierpnia 2020

Zapraszamy do skorzystania z doradztwa eksperta Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 w obszarze prawnego wsparcia organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz osób fizycznych.
Ekspert pełni dyżury zarówno stacjonarnie w siedzibie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10, jak również zdalnie – w formie telefonicznej i mailowej. W celu uzyskania porady prosimy o przesłanie formularza kontaktowego. Po jego otrzymaniu pracownik Centrum skontaktuje się z Państwem w celu umówienia spotkania osobistego bądź porady zdalnej.

Link do formularza:
https://tiny.pl/7jqtn

Wsparcia udziela nasz ekspert – Piotr Stachura: posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, w Centrum Obywatelskim Centrum C 10 prowadzi doradztwo w zakresie prawnym, w szczególności w obszarach prawa cywilnego i administracyjnego, dotyczących sektora pozarządowego, dla osób fizycznych, grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych.

Potrzebujesz profesjonalnego, bezpłatnego wsparcia doradcy – zapraszamy do nas!

Grafikiii


Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.​
---
Cykl bezpłatnych warsztatów z zarządzania projektami.

25 sierpnia 2020

Nieodpłatnie pokazujemy jak:
- skutecznie zarządzać ryzykiem i finansami;
- profesjonalnie pokierować projektem i zespołem projektowym;
- umiejętnie zarządzać własnym czasem, motywować innych i unikać konfliktów
w zespole.

Za nami już trzy spotkania w ramach warsztatów prowadzonych przez prezesa Instytutu Polityk Publicznych Konrada Szpaka.

Dziękujemy za liczną obecność i zapraszamy na następne warsztaty już w ten piątek, 28 sierpnia, w godz. 9:00 - 12:00:
Cz. 4 - Kierownik i zespół projektowy
Więcej informacji: https://tiny.pl/7599g

Cz. 5 (4 września) - Zarządzanie ryzykiem w projekcie
Więcej informacji: https://tiny.pl/759r3

Można wziąć udział w wybranych warsztatach, nie ma obowiązku uczestniczenia
we wszystkich pięciu.

Podnieś swoje kompetencje zawodowe;
Zdobądź niezbędną wiedzę;
Otrzymaj imienny certyfikat uczestnictwa.
(Certyfikat otrzymają osoby uczestniczące w co najmniej 3 z 5 wybranych przez siebie warsztatów).

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Aleja Operetkowa

25 sierpnia 2020

W ostatni sierpniowy weekend w centrum Nowej Huty odbędzie się osiem niezwykłych minikoncertów. W godzinach popołudniowych 29 i 30 sierpnia Aleja Róż zamieni się
w Aleję Operetkową. W muzyczną podróż zabiorą nas znakomici soliści i solistki. Organizatorami wydarzenia są Miasto Kraków oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe. Aleja Operetkowa jest częścią akcji „Bądź turystą w swoim mieście – zwiedzaj Kraków".
---
Wieczór organizacji pozarządowych - wymiana dobrych praktyk: „Panel obywatelski w czasach pandemii"

21 sierpnia 2020

Zapraszamy Państwa do udziału w nowym cyklu spotkań Centrum Obywatelskiego Centrum C 10. Najbliższe spotkanie pn. „Panel obywatelski w czasach pandemii” zostanie poświęcone sposobom projektowania i realizacji paneli obywatelskich.
Podczas tego spotkania przedstawimy doświadczenia Instytutu Polityk Publicznych
w przeprowadzeniu Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń w mieście” – pierwszego w Polsce panelu obywatelskiego zorganizowanego w sposób zdalny. Jego operatorem był właśnie Instytut Polityk Publicznych.

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy:
https://tiny.pl/71trt
Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona!

Uczestnicy spotkania dowiedzą się:
▪️Czym jest panel obywatelski?
▪️Jakie panele obywatelskie zrealizowano dotychczas w Polsce?
▪️Jak wyglądało przygotowanie i realizacja Łódzkiego Panelu Obywatelskiego „Zieleń
w mieście”?
▪️Z jakimi wyzwaniami związana była realizacja pierwszego w Polsce panelu online?
▪️Czego nauczył się i jakie błędy popełnił zespół Instytutu Polityk Publicznych?

Prowadzący: Konrad Szpak - koordynator Łódzkiego Panelu Obywatelskiego "Zieleń
w mieście".
Data: 3 września 2020 r. (pierwszy czwartek września).Godzina: 17:00-19:00.
Miejsce: Centrum Obywatelskie Centrum C 10 w Krakowie; os. Centrum C 10, wejście od Al. Przyjaźni), sala nr 6.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Grafikiii

Zapraszamy!

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Slajdowisko podróżnicze

20 sierpnia 2020
Wczoraj zawędrowaliśmy na wysokość ponad 5000 m.n.p.m., a wszystko dzięki naszej wolontariuszce Ani Malinowskiej, która zabrała nas w podróż po nepalskich ścieżkach. Wszystkim uczestnikom slajdowiska serdecznie dziękujemy za udział. Mamy nadzieję, że relacja fotograficzna i opowieści Ani, zapach kadzidełek, nastrojowa muzyka oraz smak herbaty tybetańskiej pozwolił Państwu przenieść się na te dwie godziny w inny, himalajski wymiar. Do zobaczenia na kolejnym slajdowisku!

Ania Malinowska kilka godzin przed slajdowiskiem była gościem Off Radio Kraków,
link do podcastu: https://tiny.pl/7jqmb - zachęcamy do wysłuchania!
Cieszymy się, że Off Radio Kraków doceniło naszą inicjatywę.

Grafikiii

Grafikiii

Grafikiii

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Biblioteka NGO 

20 sierpnia 2020

Chcesz wypożyczyć książkę? Więcej informacji:
https://tiny.pl/71tlv
Jeśli chcecie wypożyczać interesujące i wartościowe książki, to czekamy na Wasze propozycje! Napiszcie nam o nich w komentarzach.
Przykładowa tematyka:
- Zarządzanie projektami,
- Społeczeństwo obywatelskie,
- Organizacje pozarządowe,
- Liderzy społeczni i ich kompetencje,
- Ekonomia społeczna.
Mamy już wiele pozycji, z pewnością każdy zainteresowany szeroko pojętą tematyką NGO znajdzie coś dla siebie.
Razem możemy zbudować wspaniałe centrum informacji.

Grafikiii

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Nieodpłatnie udostępnimy Ci swój adres korespondencyjny!

20 sierpnia 2020

O przekazanej do nas korespondencji, niezwłocznie poinformujemy Cię telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Umożliwiamy także bezpłatne przechowywanie dokumentacji – Twoje dane będą u nas bezpieczne!

Skorzystaj z oferty:
https://tiny.pl/71x34

Jeśli interesują Cię konkretne informacje dotyczące naszej oferty, napisz lub zadzwoń!
▪️e-mail: c10@ipp.expert
▪️tel. 578 562 000, 793 762 000
Jesteśmy dla Was!

Grafikiii

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
CO słychać w trzecim sektorze?

Czyli obywatelskie wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy
w Krakowie.
20 sierpnia 2020

1) Budżet Obywatelski 2020 - Znamy już wyniki weryfikacji merytoryczno-prawnej wniosków złożonych w ramach VII edycji Budżetu Obywatelskiego.

W tym roku do BO złożono 988 wniosków – więcej niż przed rokiem, z czego 807
o charakterze dzielnicowym i 181 o charakterze ogólnomiejskim. Negatywną weryfikację otrzymało 263 wniosków. Do 96 wniosków nie dostarczono list poparcia, 60 propozycji zostało wycofanych przez wnioskodawców, a 20 projektów zostało połączonych z innymi. 

Powodem negatywnej oceny były najczęściej: brak ogólnodostępności, wnioski zgłaszane do realizacji na działkach nienależących do miasta lub brak zgody zarządcy/administratora budynków lub innych instytucji co do współpracy w trakcie ewentualnej realizacji zadania. Poprawnie zweryfikowanych i przyjętych zostało 549 projektów.

Zgodnie z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa, w przypadku odrzucenia projektu w wyniku negatywnej weryfikacji, Wnioskodawcy do 14 sierpnia przysługiwała możliwość złożenia protestu. Do 31 sierpnia 2020 r. organizowane będą spotkania konsultacyjne z udziałem:

1. wnioskodawcy (bądź osoby przez niego upoważnionej),

2. jednostki dokonującej oceny merytoryczno-prawnej wniosku,

3. przedstawicieli Rady Budżetu Obywatelskiego,

4. ewentualnie przedstawiciela właściwej miejscowo Rady Dzielnicy.

O dokładnym terminie i miejscu rozpatrywania protestu zainteresowane osoby będą informowane w osobnej korespondencji.

Ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie opublikowania 10 września br.

Źródło: budżet.krakow.pl

2) Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM) zaprasza do udziału w pracach jury europejskiego konkursu Innovation in Politics, mającego na celu wyłonienie najciekawszych i najbardziej innowacyjnych projektów europejskich polityków różnych szczebli.

Zadaniem jurora będzie ocenienie ok. 20 projektów w terminie do 31 sierpnia na internetowej bezpiecznej platformie do głosowania. Dla jurora bliskie powinny być takie wartości europejskie jak: prawa człowieka, dobrobyt, równowaga społeczna i demokracja.

To dzięki wkładowi jury, Innovation in Politics Institute może rzucić światło na największych innowatorów politycznych w Europie. Nagrody Innovation in Politics mają na celu przybliżyć wyjątkowe projekty polityczne szerszej publiczności. Każdego roku (od 2017 r.) jury złożone z 1000 Europejczyków wyłania 80 finalistów i 8 zwycięzców w 8 kategoriach. W tym roku The Innovation in Politics Institute dodał do listy nową kategorię Covid–19.

Źródło: Centrum Stosunków Międzynarodowych

3) Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.

Cele Konkursu to: wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w edukację ekologiczną, popularyzacja inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i gospodarki wodnej, promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Ekolaury i wyróżnienia są przyznawane w kategoriach: gospodarka wodno-ściekowa; ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami; ochrona powietrza, odnawialne źródła energii; ekoprodukt, zielone technologii; edukacja ekologiczna; ochrona przyrody i zwiększanie bioróżnorodności; energooszczędność, efektywność energetyczna; czystsza produkcja; gmina, związek gminny przyjazny środowisku; całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska. Do 31 sierpnia 2020r. można nadsyłać wnioski konkursowe na adres Biura PIE. Do 15 września nastąpi ocena formalna wniosków konkursowych; do końca września – ocena merytoryczna wniosków, a końcem października zostaną wyłonieni Laureaci Konkursu.

Źródło: Polska Izba Ekologii.

4) Wyniki konkursu PROO 1b. Narodowy Instytut Wolności przedstawił wyniki konkursu PROO 1b, edycja 2020.

W ramach PROO 1b edycja 2020 zostały złożone 32 wniosków. Organizacje ubiegały się o otrzymanie dotacji na wkład własny w projektach międzynarodowych. Do oceny merytorycznej zakwalifikowało się 15 wniosków. Do dofinansowania wybranych zostało 14 wniosków. Dofinansowane zostały wszystkie wnioski ocenione pozytywnie merytorycznie. Wartość środków przeznaczonych na dotacje dla organizacji w ramach konkursu w poszczególnych latach rozłożyła się następująco. W roku:

• 2020 łącznie 1 417 190,29 zł;

• 2021 łącznie 727 034,00 zł;

• 2022 łącznie 233 247,50 zł.

Z organizacjami, których wnioski zostały przeznaczone do dofinansowania, skontaktują się przedstawiciele NIW-CRSO w celu przekazania informacji o przyznanej dotacji oraz prośby o weryfikację harmonogramów i kosztorysów.

W przypadku projektów przeznaczonych do dofinansowania, niezależnie od daty zawarcia umowy, ponoszone wydatki będą kwalifikowane od 1 stycznia 2020 r. (o ile harmonogram zakładał rozpoczęcie projektu od tego terminu).

Źródło: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

5) #Blisko – to nazwa projektu prowadzonego pilotażowo w Nowej Hucie mającego na celu zachęcanie mieszkańców do skorzystania z mapy usług w najbliższej okolicy i bycia “zero waste”. Projekt stworzyła mieszkanka Krakowa, a Zarząd Transportu Publicznego wspiera go udostępniając 3 nośniki. W sercu Nowej Huty, czyli na al. Róż, przy Placu Centralnym oraz przy al. Jana Pawła II znajdują się mapy, na których mieszkańcy mogą odnaleźć punkty handlowe i usługi wpisujące się w bezodpadowy styl życia (tzw. zero waste), do których dotarcie nie zabierze im więcej niż 10 minut.

– Pomysł jest urzeczywistnieniem takiego stylu życia, w którym kupujemy lokalnie, przy użyciu własnych torebek, pudełek, kubków oraz korzystamy z usług naprawy, takich jak szewc czy krawcowa. Aby kupić warzywa, możemy dotrzeć pieszo na plac targowy, a gdy zepsuje nam się komputer, nie musimy go wyrzucać lub wysyłać do naprawy do innego miasta, bo możemy skorzystać z lokalnego wsparcia – mówi Joanna Kądziołka, autorka projektu #blisko i członkini Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.

Główną ideą #blisko jest ograniczenie wytwarzania odpadów takich jak plastikowe siatki, opakowania na jedzenie, kubki na kawę, które po kilku minutach od zakupienia lądują w koszu. To także próba podjęcia globalnego wyzwania, jakim jest walka ze zmianami klimatycznymi, poprzez zmniejszenie emisji CO2, czy dbanie o ograniczone zasoby, którymi dysponujemy. #blisko to laureat trzeciej nagrody w Climathonie, który odbył się w 2019 r. równocześnie w 156 miastach w ponad 50 krajach. Tematem krakowskiej edycji była mobilność i zeroemisyjność.
Źródło: Polskie Stowarzyszenie Zero Waste.

 

Co słychać w 3 sektorze

Tekst dostępny w formacie PDF (Kliknij aby pobrać)

PDF

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
CO słychać w Nowej Hucie?

Czyli Centrum Obywatelskie C 10 o ciekawostkach dla obywateli z Nowej Huty.

 1. Muzeum Nowej Huty, oddział Muzeum Krakowa informuje, że jeden
  z najciekawszych zabytków w Nowej Hucie, drewniany XV-wieczny kościół św. Bartłomieja, można w najbliższym czasie zwiedzać znacznie częściej niż zazwyczaj. Do 13 września kościół otwarty będzie w każdy piątek i sobotę w godzinach 9.00-18.00 oraz w niedziele w godzinach 12.00-18.00.

Budowla pochodzi z połowy XV stulecia i choć od tego czasu niejednokrotnie ją przebudowywano, do dziś jest wspaniałym przykładem średniowiecznej architektury drewnianej na obszarze naszego państwa. Charakterystyczną cechą świątyni św. Bartłomieja jest wybudowanie jej na planie krzyża o trzech nawach, które powstały w wyniku rozdzielenia jego wnętrza ostrołukowymi arkadami. Dzięki temu jest to najstarszy zachowany kościół drewniany o trzech nawach w układzie halowym.
Źródło: fanpage Muzeum Nowej Huty/Muzeum Krakowa

 1. Przez 4 sierpniowe weekendy mieszkańcy Krakowa mogą korzystać z Nowohuckiego Kina Plenerowego. Wystarczy przyjść do parku Lotników Polskich i zająć leżak. Na każdy z czterech seansów wstęp jest wolny. Jedyny warunek, jaki należy spełnić, to zakryć nos i usta na czas udziału w wydarzeniu. Seanse zaczynają się o godzinie 21:00. W sobotę 8 sierpnia widzowie zobaczyli film „Za jakie grzechy, dobry Boże?”, kolejne filmy to: 16.08 niedziela – „Tajemnice Silver Lake”, 23.08 niedziela – „Oficer i Szpieg” oraz 30.08 niedziela – „Madagascar”. Sąsiadująca z miejscem wydarzenia TAURON Arena Kraków, by umilić wieczory, zaprasza po przekąski i napoje do ARENA Garden. Nowohuckie Kino Plenerowe jest finansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego oraz środków Dzielnicy XIV Czyżyny. Organizatorem pokazów jest Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Krakow Film Commission. Wydarzenie towarzyszy kampanii społeczno-informacyjnej “Bądź turystą w swoim mieście - zwiedzaj Kraków”.
  Źródło: karnet.krakow.pl
   
 2. Teatralny Ogród Krakowian. Zakończył się I etap tworzenia Teatralnego Ogrodu Krakowian przed Teatrem Ludowym. Na nowym skwerze posadzono tysiące roślin i krzewów m.in. cisy, lipy, graby, śliwy karłowe, wiśnie, bluszcze, śliwy karłowe, irgi, laurowiśnie oraz róże. Położona została kostka, a także stworzono alejki. Ustawiono nowe ławeczki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. W drugim etapie inwestycji zaplanowano atrakcje dla dzieci. Ogrody Krakowian to projekt realizowany przez Zarząd Zieleni Miejskiej. W kwietniu 2019 r. odbyły się pierwsze konsultacje społeczne dotyczące budowy parku. Na tym etapie uwzględniono model warsztatowy w celu wypracowania spójnej wizji zagospodarowania terenu. Do konsultacji zostali zaproszeni mieszkańcy dzielnicy oraz pracownicy Teatru Ludowego. W grudniu 2019 teren został przekazany pod budowę, a tym samym rozpoczął się I etap realizacji Teatralnego Ogrodu Krakowian. Teatralny Ogród Krakowian to jeszcze jeden powód do wspólnych spotkań z mieszkańcami Nowej Huty. Miejsce ma stanowić integralną część przestrzeni, być dostępne i przyjazne.

Źródło: Dziennik Polski, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

 1. W krakowskiej Ekospalarni tuż przed wakacjami zakończono prace nad montażem instalacji służącej do nawadniania i nawożenia trawników. Nawodnienie wykonane zostało na powierzchni 35 a. Zainstalowano 28 oddzielnych sekcji nawadniających zasilanych rurociągami o łącznej długości 5000 metrów bieżących. Woda opadowa wykorzystywana jest do podlewania roślin i uzupełniania oczka wodnego. Wokół Ekospalarni rośnie blisko 500 drzew i około 2500 krzewów. Co roku kolejne rośliny są dosadzane, a ich gatunki dobierane tak, aby wiosną i latem zapewnić pszczołom z usytuowanej obok zakładu pasieki dostęp do roślinności miododajnej. Skutki zmian klimatycznych: nawalnych deszczy, ocieplenia klimatu czy suszy odczuwamy na co dzień, a więc naturalną reakcją na wzrost zagrożenia suszą są odpowiednie działania adaptacyjne. Gromadzenie wody opadowej może okazać się zarówno zabezpieczeniem, jak i inwestycją na przyszłość. W trudnych okresach suszy, które zdarzają się w naszym klimacie coraz częściej, jej zapasy będą na wagę złota. 

Źródło: Ekospalarnia.

 1. Nowohuckie kino „Sfinks” 28 sierpnia zaprosi widzów na pierwsze seanse w swojej siedzibie na os. Górali 5. Oczywiście z uroków kinowych seansów będzie można korzystać zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym. Co pojawi się
  w repertuarze? Widzowie będą mieli okazję zobaczyć film „xABo: Ksiądz Boniecki”
  w reż. Aleksandry Potoczek. Jest to chwytający za serce dokument ukazujący intymny portret księdza Bonieckiego, którego postawa i świadectwo zainspirowały tysiące Polaków. To także obraz pełen nadziei, nasycony mądrością i humorem tytułowego bohatera. Będzie także „Babyteeth” w reż. Shannon Murphy, który opowiada wzruszającą historię miłości – bez sentymentalizmu. Na uwagę zasługuje znakomita rola Shannon Murphy znanej z serialu „Ostre przedmioty” i filmu „Małe kobietki” Grety Gerwig. Zobaczymy także filmy „Ojciec” w reż. Petera Valchanova oraz „Bądź sobą, czyli nieopowiedziana historia Alice Guy-Blaché” reż. Pamela B. Green -  dokument o kobiecie, która na zawsze zmieniła historię kinematografii. Będzie także film Roberta Glińskiego „Zieja” - opowieść o księdzu -buntowniku, człowieku zdecydowanie wyprzedzającym swoją epokę, łamiącym sztywne, kościelne reguły. W rolach głównych znakomici Andrzej Seweryn i Zbigniew Zamachowski.

Źródło: Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida.

 1. Zarząd Zieleni Miejskiej wybrał wykonawcę nowego boiska w parku Zielony Jar Wandy. Na rozstrzygnięcie czeka też przetarg dotyczący boiska przy Zalewie Nowohuckim. Boisko w parku Zielony Jar w dzielnicy Wzgórza Krzesławickie
  ma powstać przy ul. Architektów, w miejscu dotychczasowego, betonowego. Nowe ma mieć bezpieczną poliuretanową nawierzchnię, ułożoną na wymienionej podbudowie. Dotychczasowa trybuna pozostanie bez zmian. Część sąsiadującego
  z boiskiem terenu ma mieć – zamiast betonu – nawierzchnię przepuszczalną, tłuczniową, dzięki czemu rosnące obok drzewa będą mieć lepszy dostęp do wody. Na placu zostaną zamontowane cztery zestawy piknikowe, każdy składający się
  ze stołu i dwóch ławek. ZZM w ostatnich tygodniach wybrał wykonawcę prac. O ile nie pojawią się odwołania, w najbliższym czasie podpisze umowę z firmą Francuz, która za wykonanie prac ma otrzymać 278 tysięcy złotych.

Na ostateczne rozstrzygnięcie i podpisanie umowy czeka również inne boisko
na terenie nowohuckich dzielnic. Tym razem chodzi o boisko przy Zalewie Nowohuckim, niedaleko al. Solidarności, które ma stanowić dopełnienie przeprowadzonych tam w ostatnich sezonach prac. Tu również przetarg jest na ostatnim etapie. ZZM czeka już tylko na skompletowanie dokumentacji przez wykonawcę. Jak zapowiada Katarzyna Wątróbska z Zarządu Zieleni Miejskiej, obydwa boiska mają być gotowe jeszcze jesienią tego roku.

Zalew Nowohucki czeka jeszcze na uruchomienie pływających fontann, które mają z jednej strony pełnić funkcję estetyczną, a z drugiej – pomagać w napowietrzaniu wody i poprawiać jej jakość. Jak dotąd, ZZM nie zdecydował się na ten krok, choć urządzenia zostały już dostarczone. Urzędnicy argumentowali, że uzależniają montaż fontann od włączenia wszystkich pozostałych fontann w mieście, te zaś pozostają wyłączone w związku z epidemią.

Źródło: lovekrakow.pl

 1. Nowohucka Mistrzyni Polski. W dniach 25-26.07.2020 w Poznaniu odbyły się 34 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Kajakarstwie Klasycznym i Mistrzostwa Polski Młodzików. W drugim dniu zawodów zawodniczka klubu sportowego Yacht Club Kraków Agnieszka Bobowska zajęła pierwsze miejsce i zdobyła Mistrzostwo Polski Młodzików. Agnieszka na dystansie 2000m z czasem 9,55 pokonała 23 zawodniczki. Trenerzy Andrzej i Dominika Dziura mocno wierzyli w wynik Agnieszki a jej zwycięstwo było największa nagrodą za ich pracę. Po zawodach zawodniczka Yacht Clubu sekcji kajakarskiej otrzymała jako jedna powołanie na obóz kardy polski
  w Wałczu. Tam przez dwa tygodnie sierpnia będzie trenować z najlepszymi zawodnikami naszej kadry narodowej. To dopiero początek jej kariery, a na swoim koncie ma już wiele medali z mistrzostw rangi wojewódzkiej i jak z Mistrzostw Polski. Yacht Club Kraków Sekcja Kajakowa od lat prowadzi z sukcesami treningi dla dzieci i młodzieży na terenie dzielnicy XVIII miasta Krakowa.
 2. Zespół Muzeum Nowej Huty przygotował wystawę: „My chcemy Boga”. 60. rocznica walki o krzyż w Nowej Hucie. Ekspozycja ze względu na epidemię dostępna jest tylko w internecie. Przed sześćdziesięciu laty mieszkańcy Nowej Huty stanęli do walki z władzami w obronie krzyża znajdującego się na osiedlu Teatralnym. Został on postawiony w miejscu, gdzie miał być wybudowany pierwszy nowohucki kościół. Wbrew wcześniejszej obietnicy, komuniści zdecydowali o utworzeniu w tym miejscu szkoły. 27 kwietnia 1960 r. na plac wjechały koparki, które miały wykopać krzyż, w wyniku czego doszło do rozruchów i walk między broniącymi go mieszkańcami a milicją. Sprzeciw mieszkańców przeistoczył się w walkę w obronie wolności wyznania, a szerzej – w obronę wolności i godności człowieka. Do obejrzenia ekspozycji zaprasza jej kurator Bartosz Arkuszewski: https://bit.ly/zaproszenieNaWystawe Wystawie towarzyszy konkurs dla szkół średnich, który zostanie przeprowadzony jesienią tego roku.

Źródło: Muzeum Nowej Huty.

wqeeeeeeeee

Tekst dostępny w formacie PDF (Kliknij aby pobrać)

PDF

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Zapraszamy Państwa serdecznie na VII Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego w Krakowie! 17-23 sierpnia 2020!

20 sierpnia 2020

W tym roku format festiwalu nieco inny: będzie to "teatr w kinie" oraz online! 5 spektakli w Kino Paradox na ul. Krupniczej!😊
Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, obowiązują wejściówki.
WTOREK 18.08.20
Jeden z najlepszych ukraińskich spektakli
Spektakl „Wschód-Zachód” | Teatr "Aktor" Театр "Актор"(Kijów, Ukraina)
Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/942450656251950

ŚRODA 19.08.20
Dwa taneczne spektakle
Monospektakl "Anihilacja" | Totem Dance Group
(Kijów, Ukraina)
Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/644625363156437/
Spektakl taneczny „ALPHA” | n’Era Dance Group
(Kijów, Ukraina)
Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/644625363156437/

CZWARTEK / PIĄTEK 20-21.08.20
Wojna na wschodzie Ukrainy - to nie tylko wybuchy, ostrzały i imiona poległych. Za jej kurtyną po obu bokach frontu trwa życia (nie)zwyczajnych ludzi, których zjednoczyły rozbite drogi Donbasu.
Spektakl „Złe drogi” | Akademicki teatr Nad Lewym Brzegu Dniepru Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра
(Kijów, Ukraina)
Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/632007737450934/

SOBOTA 22.08.20
Pogląd na byt i wartości przez pryzmat człowieka, który skapitulował przed czasem i znalazł się w niewoli własnej pamięci i własnego bólu, człowieka który jeszcze nie "umarł", ale i nie "żyje".
Teatralny projekt Saszka Bramy "Jesień na Plutonie"
Fall on Pluto / Осінь на Плутоні
(Lwów, Ukraina)
Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/319534272573492/
Partner Festiwalu - Ukrainian Institute - Український інститут

Do zobaczenia!
---
Nasza obywatelska tablica to miejsce na Twoje ogłoszenia!

20 sierpnia 2020

Chcesz zamieścić swoje ogłoszenie? W siedzibie Centrum umieściliśmy obywatelską tablicę ogłoszeń - miejsce, w którym mogą Państwo umieścić informację w jednej z trzech kategorii:
- CO oddam,
- CO zamienię,
- CO organizuję.
Chcemy wspierać tych, którzy chcą dokonać sąsiedzkiej wymiany i wspólnej realizacji działań.

Treść ogłoszeń musi być zgodna z naszym Regulaminem, nie mogą dotyczyć one:
- agitacji politycznej,
- działalności formacji religijnych,
- działalności komercyjnej.

Mieszkanki i Mieszkańcy Krakowa, a szczególnie Nowej Huty - ta tablica jest dla Was!

Tablica obywatelska

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Rozpoczęła się rekrutacja do międzynarodowego projektu wolontariackiego "Zróbmy to razem!". Zachęcamy do zaangażowania się!

17 sierpnia 2020

Jeśli:
- masz 20-35 lat,
- znasz język angielski na poziomie minimum komunikatywnym,
- chcesz działać w sektorze kulturalnym,
ten projekt jest dla Ciebie!
Więcej informacji 👇🏻
https://www.facebook.com/events/4262969893776677/?event_time_id=4262969937110006

---
Punkt Pośrednictwa Wolontariatu - naprawdę warto się angażować

13 sierpnia 2020

Zachęcamy młodzież, osoby dorosłe i seniorów, a także organizacje pozarządowe do wspólnych działań mających na celu wsparcie sektora pozarządowego w Krakowie.
Centrum Obywatelskie Centrum C 10 prowadzi Punkt Pośrednictwa Wolontariatu.

- Wspieramy wolontariuszy w określeniu swoich predyspozycji i oferujemy im konkretne możliwości działania.
- Organizacjom pozarządowym działającym w Krakowie proponujemy wsparcie w budowaniu zespołu oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktu z potencjalnymi wolontariuszami.

Chcemy odpowiedzieć na potrzeby instytucji, liderów społecznych, aktywistów miejskich czy też koordynatorów i organizatorów wolontariatu, a przede wszystkim na potrzeby osób poszukujących realnych możliwości działania.

Tworzymy bazę kandydatek i kandydatów na wolontariuszy dla podmiotów poszukujących osób chętnych do pomocy, natomiast dla wolontariuszy przygotowujemy bazę organizacji pozarządowych.
Janusz Korczak, Henryk Jordan, siostra Małgorzata Chmielewska czy Marek Kotański – to osoby godne naśladowania, które swoimi działaniami udowodniły, że warto pomagać potrzebującym.

Kto może zostać wolontariuszem? Może nim być każda osoba, która ukończyła 18 lat, jak również osoba niepełnoletnia, za zgodą rodziców bądź też opiekunów prawnych. Również osoby bezrobotne mogą być wolontariuszami i co ważne – nie tracą one wówczas prawa do zasiłku. Również osoby z niepełnosprawnościami mogą być wolontariuszami.
- Reprezentujesz Organizację, która potrzebuje wolontariuszy: wypełnij formularz dla organizacji:
https://tiny.pl/758g9
- Chcesz działać i pomagać: wypełnij formularz dla kandydatów na wolontariuszy:
https://tiny.pl/758gc

Zapraszamy także do wizyty w Centrum Obywatelskim Centrum C 10 – tutaj dowiesz się więcej na temat Punktu Pośrednictwa Wolontariatu.

Punkt pośr wolontariatu

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Bezpłatne warsztaty - Zarządzanie projektami, cz.5: Zarządzanie ryzykiem


Centrum Obywatelskie Centrum C 10 zaprasza na ostatnie spotkanie w ramach bezpłatnego cyklu warsztatów pn. „Zarządzanie projektami".

Warsztaty odbędą się dnia 4 września 2020 r. (piątek), w godzinach 9:00 - 12:00, w siedzibie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 (os. Centrum C 10, wejście od al. Przyjaźni), sala nr 6.

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich Mieszkanek i Mieszkańców Krakowa oraz Przedstawicielek i Przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Można wziąć udział w wybranych warsztatach, nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich pięciu.

Aby wziąć udział w warsztatach wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j8sR-eHj70KoiAHkPCm8VE7CzGl0iGNKvEKPoR5vGvtUNjA4RDhKTklWNzhRWTVOV0MzMks4SFdZTC4u

Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona!

Podczas warsztatów poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia, jak:

- Czym jest ryzyko w projekcie?
- Na czym polega analiza ryzyka?
- Jakie są możliwe reakcje na ryzyko?
- Na czym polegają plany zapobiegawcze i naprawcze?
- Po co nam rejestr ryzyka?

Warsztaty poprowadzi Konrad Szpak: prezes Instytutu Polityk Publicznych, ekspert ds. energetyki i spraw międzynarodowych, absolwent stosunków międzynarodowych o specjalności zarządzanie projektami międzynarodowymi. Nauczyciel akademicki (od 2011 r.) prowadzący zajęcia m.in. z zakresu realizacji projektów, projektów UE czy zarządzania projektami. Koordynator projektów społecznych, naukowych i innowacyjnych, w tym współfinansowanych ze środków publicznych. Tylko w samym Instytucie Polityk Publicznych pozyskał środki w wysokości 1,7 mln zł.

Podnieś swoje kompetencje razem z Centrum Obywatelskim Centrum C 10! Jesteśmy dla Was !
 

warsztaty Konrada

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Bezpłatne szkolenie: Ochrona danych osobowych (RODO)​

31 lipca 2020

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 zaprasza na Bezpłatne szkolenie: Ochrona danych osobowych (RODO).

Szkolenie odbędzie się w formie internetowej dnia 25 sierpnia (wtorek), w godz. 13:00 - 19:00 .

Po ukończeniu szkolenia każdy z uczestników otrzyma drogą mailową imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu wraz z pakietem materiałów szkoleniowych. 

Szkolenie to przeznaczone jest dla przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych i grup formalnych.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy:
https://tiny.pl/757gk
Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona.
Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość ze szczegółowymi informacjami na temat szkolenia.

Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać wiedzę o:
- nowych zasadach przetwarzania danych osobowych, wynikających z RODO,
- prawach osób, których dane są przetwarzane,
- zakresie określenia ryzyk.

Uczestnicy szkolenia dzięki nabytej wiedzy będą potrafili:
- stworzyć obowiązki informacyjne i zgody,
- diagnozować procesy w swojej organizacji,
- a także zwiększą własną świadomość odnośnie zmian i zastosowania przepisów związanych z RODO.

Szkolenie poprowadzi Grzegorz Basiński – specjalista w zakresie systemów informatycznych i zabezpieczeń, tematyki związanej z ochroną danych osobowych oraz analizą ryzyka. Posiada 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym. Projektował i współtworzył zaawansowane technicznie systemy bezpieczeństwa dla instytucji publicznych, a także opracowywał i wdrażał metodologie zarządzania informacją i ryzykiem w instytucjach samorządowych. Jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, jak i analizy ryzyka. Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301 ISO/IEC 27001, MoR® Certificate in Risk Management. Ukończył Executive Master of Business Administration na Apsley Business School w Londynie. Prowadzi szkolenia oraz wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także jest autorem artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych.

RODO post

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Szkolenie: Podpis elektroniczny i jego praktyczne zastosowanie

31 lipca 2020

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 zaprasza na bezpłatne, certyfikowane szkolenie online pn. „Podpis elektroniczny i jego praktyczne zastosowanie"!

Szkolenie odbędzie się w dniu 22 sierpnia br., w godzinach 8:00 - 14:00, za pośrednictwem aplikacji Zoom.

Szkolenie to przeznaczone jest dla przedstawicieli KRAKOWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GRUP NIEFORMALNYCH.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności, niezbędne do świadomego stosowania podpisu elektronicznego, bezpiecznej transmisji danych za pośrednictwem Internetu oraz zabezpieczania dokumentów elektronicznych przed kradzieżą lub sfałszowaniem.

Szkolenie ma na celu przedstawienie podstaw prawnych oraz nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nabycia lub ”założenia” podpisu elektronicznego, jego złożenia na dokumencie elektronicznym, oraz weryfikacji. W trakcie szkolenia zostaną omówione tematy związane z:
- podpisem kwalifikowanym i niekwalifikowanym,
- Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP oraz podpisem zaufanym,
- walidacją podpisu elektronicznego.

Poruszone zostaną m.in. zagadnienia, takie jak:
- Gdzie kupić, jak przygotować i podpisać dokument elektroniczny?
- Jak odczytać dokument elektroniczny podpisany elektronicznie oraz jak sprawdzić, że faktycznie został podpisany prawidłowo?

Szkolenie poprowadzi Grzegorz Basiński – specjalista w zakresie systemów informatycznych i zabezpieczeń, tematyki związanej z ochroną danych osobowych oraz analizą ryzyka. Posiada 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym. Projektował i współtworzył zaawansowane technicznie systemy bezpieczeństwa dla instytucji publicznych, a także opracowywał i wdrażał metodologie zarządzania informacją i ryzykiem w instytucjach samorządowych. Jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, jak i analizy ryzyka. Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301 ISO/IEC 27001, MoR® Certificate in Risk Management. Ukończył Executive Master of Business Administration na Apsley Business School w Londynie. Prowadzi szkolenia oraz wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także jest autorem artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j8sR-eHj70KoiAHkPCm8VE7CzGl0iGNKvEKPoR5vGvtURFJDVFhFWDVFUU8xSVZQMzNIVU43NjNWUS4u

Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość ze szczegółowymi informacjami na temat szkolenia.

Podnieś swoje kompetencje razem z Centrum Obywatelskim Centrum C 10! Jesteśmy dla Was!

Basiński

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Slajdowisko podróżnicze: Annapurna, czyli 14 dni w Himalajach

31 lipca 2020

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 zaprasza na slajdowisko podróżnicze pn. "Annapurna Circuit Trek, czyli 14 dni w Himalajach".
Wydarzenie poprowadzi Anna Malinowska - podróżniczka, wolontariuszka Centrum Obywatelskiego Centrum C 10.

Slajdowisko odbędzie się dnia 20 sierpnia w godzinach: 18:00 - 20:00 w siedzibie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 (os. Centrum C 10, wejście od al. Przyjaźni), sala nr 6.

Aby wziąć udział w slajdowisku wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy:
https://tiny.pl/757qf
Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona ❗

Namaste 🙂
Zapraszam do wędrówki po Himalajskich zboczach, podczas której będziemy podziwiać piękne, stare i niedostępne wioski, kosztować lokalną kuchnię, lecz przede wszystkim obserwować krajobrazy, które przeobrażają się wraz ze zmianą wysokości.
Ania Malinowska

SLAJDOWISKO POST

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Bezpłatne warsztaty - Zarządzanie projektami, cz.4: Ocena ryzyka

31 lipca 2020

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 zaprasza na czwarte spotkanie w ramach bezpłatnego cyklu warsztatów pn. „Zarządzanie projektami".

Warsztaty odbędą się dnia 28 sierpnia 2020 r. (piątek), w godzinach 9:00 - 12:00, w siedzibie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 (os. Centrum C 10, wejście od al. Przyjaźni), sala nr 6.

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich Mieszkanek i Mieszkańców Krakowa oraz Przedstawicielek i Przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Można wziąć udział w wybranych warsztatach, nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich pięciu.

Aby wziąć udział w warsztatach wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j8sR-eHj70KoiAHkPCm8VE7CzGl0iGNKvEKPoR5vGvtUQ0IxWUtZN0VDNUYyN1RZMzhTNEdPTTVCNi4u
Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona!

Podczas warsztatów poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia, jak:

- Jakie są role w zespole projektowym?
- Jakie są główne przyczyny konfliktów w zespole?
- Jakie są cechy dobrego zespołu?
- Jak motywować i demotywować innych?
- Jak delegować zadania?
- Jak zarządzać sobą?

Warsztaty poprowadzi Konrad Szpak: prezes Instytutu Polityk Publicznych, ekspert ds. energetyki i spraw międzynarodowych, absolwent stosunków międzynarodowych o specjalności zarządzanie projektami międzynarodowymi. Nauczyciel akademicki (od 2011 r.) prowadzący zajęcia m.in. z zakresu realizacji projektów, projektów UE czy zarządzania projektami. Koordynator projektów społecznych, naukowych i innowacyjnych, w tym współfinansowanych ze środków publicznych. Tylko w samym Instytucie Polityk Publicznych pozyskał środki w wysokości 1,7 mln zł.

Podnieś swoje kompetencje razem z Centrum Obywatelskim Centrum C 10! Jesteśmy dla Was!

warsztaty Konrada

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Bezpłatne warsztaty - Zarządzanie projektami, cz.3: Finanse​

31 lipca 2020

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 zaprasza na trzecie spotkanie w ramach bezpłatnego cyklu warsztatów pn. „Zarządzanie projektami".

Warsztaty odbędą się dnia 14 sierpnia 2020 r. (piątek), w godzinach 9:00 - 12:00, w siedzibie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 (os. Centrum C 10, wejście od al. Przyjaźni), sala nr 6.

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich Mieszkanek i Mieszkańców Krakowa oraz Przedstawicielek i Przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Można wziąć udział w wybranych warsztatach, nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich pięciu.

Aby wziąć udział w warsztatach wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j8sR-eHj70KoiAHkPCm8VE7CzGl0iGNKvEKPoR5vGvtUN0o4S0Y3NkY5QUg4RTlHNTBSMTdUWkJVMy4u
Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona!

Podczas warsztatów poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia, jak:
- Jak tworzyć budżet projektu?
- Po co nam wkład własny w projekcie?
- Jakie są najczęstsze błędy w kalkulacji kosztów projektu?
- Ile zarabia kierownik projektu?
- Jak kalkulować wynagrodzenia pracowników w projekcie?
- Jak wyliczyć opłacalność projektów?

Warsztaty poprowadzi Konrad Szpak: prezes Instytutu Polityk Publicznych, ekspert ds. energetyki i spraw międzynarodowych, absolwent stosunków międzynarodowych o specjalności zarządzanie projektami międzynarodowymi. Nauczyciel akademicki (od 2011 r.) prowadzący zajęcia m.in. z zakresu realizacji projektów, projektów UE czy zarządzania projektami. Koordynator projektów społecznych, naukowych i innowacyjnych, w tym współfinansowanych ze środków publicznych. Tylko w samym Instytucie Polityk Publicznych pozyskał środki w wysokości 1,7 mln zł.

Podnieś swoje kompetencje razem z Centrum Obywatelskim Centrum C 10! Jesteśmy dla Was!

warsztaty Konrada

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Bezpłatne warsztaty: Jak uzyskać status organizacji pożytku publicznego?

31 lipca 2020
Centrum Obywatelskie Centrum C 10 zaprasza na bezpłatne warsztaty „Jak uzyskać status organizacji pożytku publicznego? (OPP)"

Spotkanie odbędzie się dnia 12 sierpnia w godzinach 17:00-20:00, w siedzibie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 (os. Centrum C 10, wejście od Al. Przyjaźni), sala nr 6.

Nie każdej organizacji przysługuje 1% podatku przekazywany przez osoby fizyczne na działalność statutową. O status Organizacji Pożytku Publicznego można się postarać dokonując wpisu do KRS, ale należy się również zastanowić, czy jest to dobre posunięcie w rozwoju organizacji. Zapraszamy na warsztaty, podczas których dowiecie się Państwo, kto może uzyskać status OPP oraz jakich formalności należy dopełnić, aby otrzymać wpis ze statusem OPP do KRS.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH WYSTARCZY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
https://tiny.pl/757qz
Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona!

Warsztaty poprowadzi nasz doradca ds. organizacji pozarządowych Rafał Wąsik – absolwent studiów wyższych o kierunku ekonomia, obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zarządzania projektami. Obecnie starszy inspektor wojewódzki w administracji samorządowej – w jednostce będącą Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W swojej karierze zawodowej wielokrotnie pełnił funkcje przewodniczącego komisji oceny projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a od kilku lat jest także doradcą dla organizacji pozarządowych w kilku województwach. Posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie kierowania i rozwijania organizacji pozarządowych, koordynowania projektów oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z wielu źródeł (m.in. EFS, FIO, ASOS, FOP, PFRON, MSiT, MEN, MSWiA, MSZ). Jest również ekspertem ds. oceny wniosków EFS, FIO, ASOS, PROO, a także od wielu lat prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

opp_post

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

---
Bezpłatne warsztaty - Zarządzanie projektami, cz.2: Harmonogram

31 lipca 2020

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 zaprasza na drugie spotkanie w ramach bezpłatnego cyklu warsztatów pn. „Zarządzanie projektami".

Warsztaty odbędą się dnia 7 sierpnia 2020 r. (piątek), w godzinach 9:00 - 12:00, w siedzibie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 (os. Centrum C 10, wejście od al. Przyjaźni), sala nr 6.

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich Mieszkanek i Mieszkańców Krakowa oraz Przedstawicielek i Przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Można wziąć udział w wybranych warsztatach, nie ma obowiązku uczestniczenia we wszystkich pięciu.

Aby wziąć udział w warsztatach wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j8sR-eHj70KoiAHkPCm8VE7CzGl0iGNKvEKPoR5vGvtUMUhCMjZUQjJPMDEwQjRaUkVVR1NGSjFPMy4u

Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona!

Podczas warsztatów poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia, jak:
- Na czym polega harmonogramowanie?
- Czym jest Struktura Podziału Prac?
- Jakie są zależności między zadaniami?
- Jak tworzyć wykres Gantta i dlaczego ważne są kamienie milowe?
- Czym jest ścieżka krytyczna projektu i jak ją wyliczyć?
- Jak radzić sobie z prokrastynacją?

Warsztaty poprowadzi Konrad Szpak: prezes Instytutu Polityk Publicznych, ekspert ds. energetyki i spraw międzynarodowych, absolwent stosunków międzynarodowych o specjalności zarządzanie projektami międzynarodowymi. Nauczyciel akademicki (od 2011 r.) prowadzący zajęcia m.in. z zakresu realizacji projektów, projektów UE czy zarządzania projektami. Koordynator projektów społecznych, naukowych i innowacyjnych, w tym współfinansowanych ze środków publicznych. Tylko w samym Instytucie Polityk Publicznych pozyskał środki w wysokości 1,7 mln zł.

Podnieś swoje kompetencje razem z Centrum Obywatelskim Centrum C 10! Jesteśmy dla Was!

warsztaty KonradaZadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Wieczór organizacji pozarządowych - wymiana dobrych praktyk​

31 lipca 2020

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 zaprasza na spotkanie dotyczące wymiany dobrych praktyk organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne.

Spotkanie odbędzie się dnia 6 sierpnia w godzinach 17:00-19:00, w siedzibie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 (os. Centrum C 10, wejście od Al. Przyjaźni), sala nr 6.

Warsztaty przeznaczone są dla Przedstawicielek i Przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Podczas spotkania chcemy przedstawić założenia i cele Centrum, nasze plany na najbliższe miesiące oraz poznać Państwa oczekiwania dot. działalności Centrum. Naszym celem jest integracja środowiska trzeciego sektora w Krakowie i wymiana dobrych praktyk, które przysłużą się tworzeniu wartościowych inicjatyw.

Aby wziąć udział w warsztatach wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j8sR-eHj70KoiAHkPCm8VE7CzGl0iGNKvEKPoR5vGvtUMlRLT0xZWkE4SjI4OE81WlZTSFJTOFlRSi4u
Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona!

wymiana dobrych praktyk

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Środa dla seniora – integracja Aktywnych Mieszkańców!

31 lipca 2020

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 zaprasza na spotkanie Aktywnych Mieszkańców pn. „Środa dla seniora". 

Spotkanie odbędzie się dnia 5 sierpnia (środa), w godz. 17:00 - 19:00 w siedzibie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 (os. Centrum C 10, wejście od Al. Przyjaźni), sala nr 6.

Na spotkaniu przedstawimy założenia funkcjonowania Centrum oraz nasze plany na najbliższe tygodnie. Przewidujemy rozmowę, integrację i dobrą zabawę.
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich aktywnych Seniorów, którzy chcieliby się podzielić z nami swoimi doświadczeniami dotyczącymi obywatelskiej aktywności!

Aby wziąć udział w warsztatach wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j8sR-eHj70KoiAHkPCm8VE7CzGl0iGNKvEKPoR5vGvtUNk1TNktHU05BVTZLUlYzT0lNUzI1RUozVi4u
Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona!

środa dla seniora

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Bezpłatne zajęcia animacyjne dla dzieci 4 i 5 sierpnia

31 lipca 2020

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 zaprasza na bezpłatne zajęcia animacyjne dla dzieci. Wakacje w pełni, a Centrum Obywatelskie Centrum C 10 ma doskonałą propozycję dla młodszych mieszkańców Krakowa, spędzających lato w mieście.

Zapraszamy na zajęcia prowadzone przez certyfikowanego Animatora Czasu Wolnego Dzieci i Dorosłych - Gabrielę Sosenko, które odbędą się w dniach 4 i 5 sierpnia.

Zajęcia odbędą się w dwóch grupach wiekowych:
- We wtorek 4 sierpnia w godz. 10-13: dzieci młodsze w wieku 4-8 lat.
- W środę 5 sierpnia w godzinach 13-16: dzieci w wieku 9-12 lat.

Aby wziąć udział w warsztatach wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j8sR-eHj70KoiAHkPCm8VE7CzGl0iGNKvEKPoR5vGvtUMVBSSkVJS0NWUEJRT0swV0s1NlMxOFFDOC4u
Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona!

Co będziemy wspólnie robić? Oczywiście świetnie się bawić przy użyciu:
- chusty Klanza,
- plansz Memory,
- chust i piłeczek do żonglowania,
- zakręconych "talerzy".
Będzie też odrobina magii, no i najważniejsze: kolorowe baloniki, z których nauczymy się formować zwierzątka, miecze i kwiatki :)
Gorąco zapraszamy!

zajęcia animacyjne dla dzieci

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Otwarcie naszego Centrum

31 lipca 2020

Uroczyste otwarcie Centrum już na nami. Prezes Instytutu Polityk Publicznych Konrad Szpak zaprezentował ofertę Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 i przedstawił nasze plany na najbliższy czas. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczną obecność i miłą atmosferę.
Zapraszamy na nasze następne wydarzenia!

otwarcie zdj

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Uroczyste otwarcie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10

28 lipca 2020

Szanowni Państwo, w dniu 30 lipca organizujemy uroczyste otwarcie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10.

Podczas spotkania chcemy przedstawić założenia i cele Centrum oraz nasze plany na najbliższe miesiące. Serdecznie zachęcamy do udziału oraz wspólnej integracji Wydarzenie odbędzie w godzinach 15-17.

Aby wziąć udział wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j8sR-eHj70KoiAHkPCm8VE7CzGl0iGNKvEKPoR5vGvtUODVEWFlMRkpYSE5WQUs3QjZRMDVQNEZLQi4u&fbclid=IwAR320DK4HjQCcfLs1_w_XZ-clJmAN24v2ytzJuYNie0JBFQygAnqTErIUks
Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona!

otwarcie Centrum post

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

---
Bezpłatny poradnik - dowiedz się wszystkiego co najważniejsze o projektach!
Piątek 24 lipca


Przygotowaliśmy dla państwa bezpłatny, praktyczny przewodnik dotyczący projektów. Z niniejszego poradnika można się dowiedzieć m.in:
-  Jak przygotować szczegółowy kosztorys projektu?
-  Jak zarządzać projektem i jakie ryzyko jest z tym związane?
-  Jakie zasoby potrzebne są do realizacji projektu i wiele więcej!
Wypełnij krótki formularz zgłoszeniowy i otrzymaj poradnik pn. „Własny projekt - krok po kroku. Praktyczny przewodnik przygotowania projektów" całkowicie za darmo!
Formularz:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j8sR-eHj70KoiAHkPCm8VE7CzGl0iGNKvEKPoR5vGvtUMlRCOTlUVkw0NFNSMEFaNlRVUklBOE9NOS4u&fbclid=IwAR3rBr4gm4s8c4kW7T66kygJKre8z-OFR2cWW2vWTv8fmfIxahJIg_TIT68

Poradnik wyślemy na wskazany w formularzu adres e-mail.

werfffffffffffffff

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Bezpłatne warsztaty - Zarządzanie projektami, cz.1: wprowadzenie

23 lipca 2020

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 zaprasza na pierwsze spotkanie w ramach bezpłatnego cyklu warsztatów pn. „Zarządzanie projektami".

Warsztaty odbędą się dnia 31 lipca (piątek), w godzinach 9:00-12:00, w siedzibie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 (os. Centrum C 10, wejście od Al. Przyjaźni), sala nr 6.

Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich Mieszkanek i Mieszkańców Krakowa oraz Przedstawicielek i Przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH WYSTARCZY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j8sR-eHj70KoiAHkPCm8VE7CzGl0iGNKvEKPoR5vGvtUOUw5NUU2Sk5RRVc3SDBRTjBFREpQU0lHUy4u
Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona!

Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość ze szczegółowymi informacjami na temat warsztatów.

Podczas warsztatów poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia, jak:

- Czym jest projekt i dlaczego warto opierać swą pracę na projektach?
- Jak określać cele projektu i po czym poznać, że warto/opłaca się realizować projekt?
- Czym różnią się cele, rezultaty, wyniki i wskaźniki projektu?
- Kim jest interesariusz?
- Dlaczego niektóre organizacje nie radzą sobie z realizacją projektów?
- Dlaczego warto powołać biuro projektów w organizacji?

Warsztaty poprowadzi Konrad Szpak: prezes Instytutu Polityk Publicznych, ekspert ds. energetyki i spraw międzynarodowych, absolwent stosunków międzynarodowych o specjalności zarządzanie projektami międzynarodowymi. Nauczyciel akademicki (od 2011 r.) prowadzący zajęcia m.in. z zakresu realizacji projektów, projektów UE czy zarządzania projektami. Koordynator projektów społecznych, naukowych i innowacyjnych, w tym współfinansowanych ze środków publicznych. Tylko w samym Instytucie Polityk Publicznych pozyskał środki w wysokości 1,7 mln zł.

Podnieś swoje kompetencje razem z Centrum Obywatelskim Centrum C 10! Jesteśmy dla Was.

warsztaty K FB

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
23 lipca
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił w dniu dzisiejszym otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Przeprowadzenie ewaluacji funkcjonowania w Gminie Miejskiej Kraków ciał dialogu obywatelskiego i zespołów zadaniowych z udziałem przedstawicieli trzeciego sektora”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia:
https://www.bip.krakow.pl/?news_id=129976

Serdecznie zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych.
---
Dziękujemy za liczny udział w sobotnich warsztatach pn. „Własny projekt - krok po kroku"

17 lipca 2020
Warsztaty oczywiście odbyły się z zachowaniem zasad związanych z obecnym reżimem sanitarnym :)
Zapraszamy na nasze następne warsztaty prowadzone przez Rafała Wąsika pn. „Jak uzyskać status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO?", które odbędą się w dniu 12 sierpnia br., a także na inne wydarzenia organizowane w Centrum Obywatelskim Centrum C 10.

warsztaty Rafała FB

warsztaty Rafała FB

warsztaty Rafała FB

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa
---
Międzynarodowy Dzień Mediacji

17 lipca 2020
Za prawie trzy miesiące, a dokładne dnia 15 października br. będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Mediacji. Aby uświetnić obchody tego święta, Ministerstwo Sprawiedliwości zorganizowało konkurs na plakat promujący mediację - alternatywny dla procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Na prośbę uczniów przedłużono termin przesyłania prac. Organizatorzy czekają na plakaty do dnia 6 września. Zachęcamy do udziału.
---
CO słychać w Nowej Hucie?

16 lipca 2020

Dla Mieszkańców i Mieszkanek Krakowa, w szczególności tych z Nowej Huty, przygotowaliśmy przegląd najważniejszych informacji dotyczących:

- bieżących wydarzeń,
- ciekawych inicjatyw,
- nowych rozwiązań.

W rozpoczętym przez nas cyklu informacyjnym pn. "CO słychać w NH?" można przeczytać m.in. o tym, czym jest Nowa Rezydencja, co dzieje się w Przylasku Rusieckim, w którym miejscu powstała pierwsza w Krakowie tężnia, a także w jakim zakresie Nowohuckie Centrum Kultury wznowiło swą działalność. Serdecznie zapraszamy do lektury!

CO SŁYCHAĆ GRAFIKI

1. Przy Zalewie Nowohuckim otwarto długo oczekiwaną, pierwszą w Krakowie, TĘŻNIĘ. Jest ogólnodostępna, otwarta w godzinach 7-22, w okresie od wiosny do jesieni. Tarnina dotarła tutaj z Bieszczad, natomiast solanka z okolic Pszczyny, gdzie zlokalizowana jest kopalnia soli specjalizująca się w tego rodzaju zamówieniach. Koszt prac - ok. 1,5 mln zł - sfinansował Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Na otwarcie tężni mieszkańcy musieli długo czekać, ponieważ w 2018 roku tężnia spłonęła tuż przed ukończeniem budowy i trzeba było zaczynać wszystko od nowa. Teraz obiekt jest ogrodzony i monitorowany. Druga tężnia powstaje zgodnie z projektem ogólnomiejskim Budżetu Obywatelskiego z 2018 roku. A jakie są zalety tężni? Działa ona niczym woda morska i jest zbawienna dla układu oddechowego. Specjalne rozmieszczone w konstrukcji gałęzie sprawiają, że solanka rozbija się o nie, a także naturalnie odparowuje. Powietrze wokół tężni jest więc nasycone cennymi mikroelementami: jodem, bromem, magnezem, sodem, potasem czy żelazem.
Źródło: portalsamorzadowy.pl, budżet.krakow.pl

2. Nowohuckie Centrum Kultury wznowiło swoją działalność. Było zamknięte od dnia 12 marca, ale od 1 lipca już działa, oczywiście z zachowaniem procedur bezpieczeństwa obowiązujących w czasie epidemii. NCK zachęca do zwiedzania wystaw czasowych w galeriach, korzystania z biblioteki oraz zapoznania się z ofertą zajęć wakacyjnych. Galerie Zdzisława Beksińskiego i Jerzego Dudy-Gracza na razie pozostają zamknięte, istnieje możliwość zwiedzania ich wirtualnie. Scena NCK wznowi działalność od sierpnia 2020 roku.
Źródło: nck.krakow.pl

3. Ogłoszono przetarg na budowę Małopolskiego Centrum Nauk Cogiteon. Powstanie ono w Krakowie przy al. Gen. T. Bora-Komorowskiego w 2022 roku. W planach jest nie tylko nowoczesna i interaktywna ekspozycja stała, przestrzeń wystaw czasowych, ale też specjalistyczne laboratoria i sale do pokazów naukowych. Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie ok. 12,5 tys. m kw. Również najbliższe otoczenie Cogiteonu będzie zachęcać do częstych odwiedzin, nie zabraknie tam zieleni, wśród której będzie można odpocząć i spędzić czas z najbliższymi. Cały teren przygotowany pod centrum zajmie ok. 4 ha.
Źródło: Gazeta Wyborcza

4. 1 lipca br. Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. przekazała teren placu budowy w Przylasku Rusieckim wykonawcy modernizacji tego miejsca – firmie Krisbud Sp z oo z Trzebini. Przypomnijmy – dzięki tym pracom przebudowane zostanie otoczenie zbiornika nr 1. Po zakończeniu prac wszyscy szukający miejsca wytchnienia będą mogli skorzystać z nowych budynków sanitarnych, ścieżek spacerowych i promenady. Przebudowany zostanie także wjazd do popularnego kąpieliska, a dzieci zyskają plac zabaw. W najbliższym czasie pojawią się tam pierwsze maszyny i robotnicy. Na czas budowy teren zostanie też częściowo ogrodzony. Ze względów bezpieczeństwa nie będzie można korzystać z południowo-zachodniej części zbiornika i jego otoczenia. Nadal możliwe będzie wędkowanie od strony północno-wschodniej (od strony ul. Karasiówka). Przypominamy, że w tym sezonie nie można korzystać ze zbiornika w celach kąpielowych.
Źródło: knhp.com.pl

5. Dzięki współpracy Kraków Nowa Huta Przyszłości SA, ArcelorMittal Poland SA i Zarządu Zieleni Miejskiej miasto wzbogaciło się o nowy teren zielony. To przestrzeń zlokalizowanniedaleko ul. Igołomskiej, w pobliżu pętli tramwajowej „Pleszów”, przy południowej części powstającej właśnie Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości”. Gmina skorzystała w tym przypadku z prawa pierwokupu nieruchomości, która wcześniej przeznaczona została w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na tereny zieleni izolacyjnej z dopuszczeniem zalesienia. Było to możliwe dzięki działaniom Kraków Nowa Huta Przyszłości SA, która najpierw nabyła od ArcelorMittal Poland SA większą, 10-hektarową działkę, a następnie doprowadziła do podzielenia jej na dwie części. Mniejsza, prawie 4-hektarowa, to właśnie wspomniany las, który teraz w pełni przejęło miasto. Pozostałe nieco ponad 6 hektarów to głównie teren poprzemysłowy, na którym do końca przyszłego roku powstanie fragment Strefy Aktywności Gospodarczej. Nowa miejska przestrzeń zieleni to w zdecydowanej większości teren już zadrzewiony. Dalszym zagospodarowaniem tego miejsca zajmie się Zarząd Zieleni Miejskiej. Wartość nabywanego terenu to nieco ponad 151 tysięcy złotych. Środki na ten cel zostały ujęte w budżecie Miasta Krakowa na rok 2020. Źródło: krakow.pl

6. Powstaje nowa letnia siedziba krakowskich fanów muzyki, kultury, jedzenia, rozmów i ciekawych spotkań. Od 10 lipca na dziedzińcu budynku "Z" nowohuckiego kombinatu zaczyna działać Nowa Rezydencja. Jak zapowiadają organizatorzy wszystkie wydarzenia będą odbywać się w przestrzeni ogrodu i patio. A będzie ich sporo! W każdy weekend planowane są koncerty, podczas których didżeje będą grali muzykę na żywo, warsztaty, dyskusje i wykłady. Oprócz tego, powstanie duża strefa z food truckami Żarcie na Kółkach. Wstęp bezpłatny!
Źródło: krakow.wyborcza.pl


TEKST DOSTĘPNY W FORMACIE (PDF) POBIERZ

PDF


Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
CO słychać w trzecim sektorze?

Obywatelskie wiadomości dotyczące sektora pozarządowego i współpracy w Krakowie.
14 lipca 2020

CO SŁYCHAĆ GRAFIKI

I. Budżet obywatelski 2020

Do dnia 31 lipca trwa ocena formalno-prawna projektów zgłoszonych do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Przypominamy wnioskodawcom, że aby projekt mógł być uznany za kompletny, obowiązkowe jest dostarczenie listy poparcia. Taką listę dla danego projektu można wygenerować po zalogowaniu się do Internetowej Platformy Budżetu Obywatelskiego. Należy ją wydrukować i zebrać wymaganą liczbę podpisów:

- 15 podpisów mieszkańców dzielnicy - w przypadku projektów dzielnicowych,

- 15 podpisów mieszkańców Krakowa - w przypadku projektów ogólnomiejskich.

W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, w marcu podjęto decyzję o wydłużeniu terminu na dostarczenie listy poparcia. Lista może być doręczona w terminie późniejszym niż wymagane 7 dni, jednak nie później niż do dnia 24 lipca. Wskazana data jest datą ostateczną.

Więcej informacji na ten temat: Budżet Obywatelski 2020.

II. Znamy Filantropów Krakowa

W styczniu 2000 r. Rada Miasta Krakowa, kierując się intencją wspierania działalności oraz inicjatyw o znaczeniu charytatywnym, ustanowiła tytuł FILANTROPA KRAKOWA. Tytuł ten przyznawany jest osobom lub podmiotom gospodarczym za wyróżniającą się pomoc udzielaną osobom i organizacjom tego potrzebującym. Corocznie dopuszcza się przyznanie maksymalnie, łącznie w obu kategoriach, pięciu tytułów Filantrop Krakowa:

- za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,

- za najciekawszą formę i efektywność filantropii.

Tytuł FILANTROPA KRAKOWA przyznaje Prezydent Miasta Krakowa na wniosek komisji Bractwa Filantropii. Bractwo Filantropii powoływane jest corocznie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie uchwały Nr LXXXI/1966/17 Rady Miasta Krakowa z 30 sierpnia 2017 r.

Prezydent Miasta Krakowa zarządzeniem nr 594/2020 z 09.03.2020 r. powołał Bractwo Filantropii opiniujące kandydatury do tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2019”.

Do 30 kwietnia istniała możliwość zgłaszania kandydatur. 26 czerwca poznaliśmy laureatów. Prestiżowymi tytułami Filantropów Krakowa 2019 zostali uhonorowani: Alicja Szczepańska, Małgorzata Turek oraz krakowski oddział PGE Energia Ciepła.

 • Alicja Szczepańska jest radną Miasta Krakowa VIII kadencji, przewodniczącą Rady ds. Osób w Kryzysie Bezdomności i doradcą w Miejskim Centrum Informacji Społecznej. Aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych i działalności pozarządowej na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych. Od 27 lat pracuje na rzecz pokrzywdzonych i ofiar przestępstw. Szczególny nacisk kładzie na wsparcie w zakresie prawa rodzinnego, karnego oraz naruszania praw pracowniczych osób niepełnosprawnych, orzecznictwa rentowego, a także pozarentowego.
   
 • Małgorzata Turek jest założycielką i prezesem Stowarzyszenia „Chmurka”, które działa od 1994 roku na rzecz dzieci, młodzieży i osób z niepełnosprawnościami na terenie Polski i obok licznych aktywności oferowanych podopiecznym skupia się na integracji uczniów z rówieśnikami i światem zewnętrznym. Małgorzata Turek jest także Radną Dzielnicy VI Bronowice, inicjatorką zakupu przez Radę Dzielnicy VI biletów na wydarzenia kulturalne i rekreacyjne dla seniorów i osób niepełnosprawnych, co pomaga przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.
   
 • PGE Energia Ciepła Oddział nr 1 w Krakowie koncentruje się na łączeniu rozwoju ekonomicznego ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, dlatego współpracuje z miastem między innymi w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska, promocji, rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz aktywizacji mieszkańców. Firma uczestniczy w krakowskiej akcji społecznej pn. „Podzielmy się ciepłem”, której celem jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym w Krakowie, między innymi ubogim, niepełnosprawnym i dzieciom specjalnej troski.

Podczas kameralnej gali, zorganizowanej zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi i transmitowanej na profilu Krakowski Generator Społeczny, każdy z laureatów tytułu Filantrop Krakowa 2019 otrzymał dyplom oraz berło św. Królowej Jadwigi, będącej wzorem dla filantropów. Berło jest wykonane z brązu pokrytego warstwą srebra.

Więcej informacji: Filantrop Krakowa 2019, Filantrop Krakowa

III. Plan zagospodarowania przestrzennego centrum Nowej Huty

Sporządzany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru CENTRUM NOWEJ HUTY II - Części A, B, C. W czwartek, 9 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się publiczna dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Centrum Nowej Huty II – części A, B, C”. Termin składania uwag wydłużono do dnia 24 lipca 2020 r.

Zostały określone zasady udostępnienia projektów planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją w ramach wyłożenia do publicznego wglądu. Bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Mogilska 41, w godz. 8.00-15.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) – mailowo pod adresem: bp.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami: 12 616-8526, 12 616-8542.

Szczegółowe informacje: Dialog Społeczny, BIP

IV. Konsultacje w sprawie Klastra Zabłocie 20.22

Przedłużono termin badania ankietowego dotyczącego konsultacji społecznych w sprawie wypracowania zasad i formuły funkcjonowania Klastra Innowacji Społeczno–Gospodarczych „Zabłocie 20.22” (budynek A).

Wyniki badania pomogą w lepszym ustaleniu i organizacji zasad funkcjonowania i formuły Klastra „Zabłocie 20.22” w odniesieniu do budynku A. Elektroniczny formularz ankiety będzie aktywny do dnia 12 lipca.

Równie ważną informacją jest to, że ze względu na wprowadzony 23 marca 2020 roku stan epidemii, chcąc zapewnić możliwość udziału w konsultacjach jak największej liczbie mieszkańców Krakowa oraz podmiotów zainteresowanych przyszłym funkcjonowaniem Klastra Innowacji Społeczno–Gospodarczych „Zabłocie 20.22” (budynek A), termin konsultacji został wydłużony do 11 września 2020 roku.

Szczegółowe informacje: „Zabłocie 20.22”
 

TEKST DOSTĘPNY W FORMACIE (PDF) POBIERZ

PDF

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

---
Bezpłatne warsztaty „Własny projekt - krok po kroku"

9 lipca 2020

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 zaprasza na bezpłatne warsztaty pn. „Własny projekt – krok po kroku". 

Warsztaty odbędą się 18 lipca (sobota), w godzinach 10-13, w siedzibie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 (os. Centrum C 10, wejście od Al. Przyjaźni), sala nr 6.

Choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy, rozmaite projekty realizujemy właściwie każdego dnia. Wszystkie nasze zaplanowane działania, które przynoszą określone i zamierzone rezultaty, możemy potraktować jako projekty. 

Przy pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych, w ramach grantów udzielanych przez różne instytucje lub środków uzyskiwanych od sponsorów, to właśnie wniosek projektowy stanowi niezbędną podstawę do ubiegania się o te fundusze. Zanim jednak zaczniemy szukać źródeł do sfinansowania naszych przyszłych zamierzeń, musimy zaplanować, co i jak chcemy zrobić – czyli musimy stworzyć dobry projekt!

Uczestnicy i uczestniczki szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności, niezbędne do świadomego zaplanowania działań projektowych. Dowiedzą się także, jak wygląda cykl życia projektu i jakie są najważniejsze elementy, a zarazem kroki w jego tworzeniu.

Szkolenie poprowadzi nasz doradca ds. organizacji pozarządowych Rafał Wąsik – absolwent studiów wyższych o kierunku ekonomia, obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zarządzania projektami. Obecnie starszy inspektor wojewódzki w administracji samorządowej – w jednostce będącą Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W swojej karierze zawodowej wielokrotnie pełnił funkcje przewodniczącego komisji oceny projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a od kilku lat jest także doradcą dla organizacji pozarządowych w kilku województwach. Posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie kierowania i rozwijania organizacji pozarządowych, koordynowania projektów oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z wielu źródeł (m.in. EFS, FIO, ASOS, FOP, PFRON, MSiT, MEN, MSWiA, MSZ). Jest również ekspertem ds. oceny wniosków EFS, FIO, ASOS, PROO, a także od wielu lat prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Warsztaty są przeznaczone dla Mieszkańców i Mieszkanek Krakowa, a także przedstawicielek i przedstawicieli krakowskich organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych.

Aby wziąć udział w warsztatach wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy:
LINK:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j8sR-eHj70KoiAHkPCm8VE7CzGl0iGNKvEKPoR5vGvtUNjc0T0RORDVINE5WV0Q4WkxRVjVTQUROTS4u

Uwaga: liczba miejsc jest ograniczona!

Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość ze szczegółowymi informacjami na temat warsztatów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach.

Podnieś swoje kompetencje razem z Centrum Obywatelskim Centrum C 10! Jesteśmy dla Was!

warsztaty Rafała FB

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.
---
Certyfikat Miejsca Przyjaznego Rowerzystom 

9 lipca 2020

Obiekty noclegowe, gastronomiczne, atrakcje turystyczne, informacje turystyczne i inne obiekty usługowe, które prowadzą działalność na obszarze województwa małopolskiego w odległości nie większej niż 3 km od Wiślanej Trasy Rowerowej lub trasy VeloDunajec mogą ubiegać się o przyznanie Certyfikatu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom. Pilotażowy nabór potrwa do 31 lipca, a udział w systemie rekomendacji jest nieodpłatny i dobrowolny. Serdecznie zachęcamy do udziału!

---

Nagroda „Kryształy soli"
9 lipca 2020

Trwa nabór wniosków do Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli" dla najlepszych organizacji z naszego województwa, prowadzących działalność pożytku publicznego.

Nagroda wręczana jest od 2005 roku, a jej celem jest promowanie działań małopolskich organizacji pozarządowych i popularyzowanie tzw. dobrych praktyk. Wybór laureata nagrody odbywa się w drodze konkursu, a zgłoszenia może dokonać m.in. inna organizacja, osoba fizyczna czy też osoba prawna. Wnioski składać można do 31 lipca. Serdecznie zachęcamy do udziału !

---

Wydarzenia w Krakowie
9 lipca 2020

W naszym mieście trwają akcje:

- „Bądź turystą w swoim mieście - zwiedzaj Kraków"
- „Kraków nieodkryty"

W ramach tych akcji w najbliższy weekend Mieszkanki i Mieszkańcy Krakowa będą mieć okazję wzięcia udziału w pierwszych spacerach tematycznych z profesjonalnymi przewodnikami. W sumie spacerów będzie siedemdziesiąt, a chętni poznają krakowskie pomniki, synagogi, zabytki Nowej Huty i wiele innych niezwykłych miejsc. 

Spacery organizowane będą w soboty i niedziele dwa razy dziennie, aż do października. Każdy z nich trwa dwie godziny, prowadzony jest w języku polskim, a ważną informacją jest to, że obowiązuje wcześniejsza rezerwacja wejściówek.
Akcję przygotowało Miasto Kraków i Krakowskie Biuro Festiwalowe.

---

Obywatelska tablica ogłoszeń Centrum Obywatelskiego Centrum C 10
8 lipca 2020

W siedzibie Centrum umieściliśmy obywatelską tablicę ogłoszeń - miejsce, w którym będą mogli Państwo umieścić ogłoszenie w jednej z trzech kategorii:
- CO oddam,
- CO zamienię,
- CO organizuję.

Wraz z otwarciem Centrum do bezpośredniej obsługi Beneficjentów jesteśmy gotowi wesprzeć tych, którzy chcieliby dokonać sąsiedzkiej wymiany i wspólnej realizacji działań.
Treść ogłoszeń musi być zgodna z naszym Regulaminem, nie mogą one dotyczyć:
- agitacji politycznej,
- działalności formacji religijnych,
- działalności komercyjnej.

tablica c 10

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

---

Otwarcie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10
3 lipca 2020

Otwieramy się dla Państwa - zapraszamy! 

Z przyjemnością informujemy, że 6 lipca (poniedziałek) otwieramy Centrum Obywatelskie Centrum C 10 dla bezpośredniej obsługi beneficjentów.

Uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa z uwagi na obowiązujący nadal na terenie całego kraju stan epidemii. Prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Centrum C 10.
Zapraszamy. Do zobaczenia już wkrótce!

otwarcie Centrum

otwarcie Centrum

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

---

Dzień Psa
1 lipca 2020

Opieka nad zwierzętami jako ważny aspekt działalności społecznej, czyli o psach z okazji Dnia Psa. 

Od 2007 roku 1 lipca obchodzimy Dzień Psa. Mówi się, że psy w naszym życiu nie pojawiają się bez powodu, tylko udzielają nam nauk o tym, jak być lepszym człowiekiem.

W Polsce jest wiele organizacji, krzewiących wśród społeczeństwa ideę ochrony przyrody, a zwłaszcza świata zwierząt. W Krakowie bardzo prężnie działa Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które przejęło dotychczasowe prawa i obowiązki Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. KTOZ zajmuje się opieką i chronieniem wszystkich gatunków zwierząt, dba o kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działa na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania.

Być może nie każdy wie, że decyzją Rady Miasta w 2013 roku ustanowiono obowiązek rejestracji psów zamieszkałych na terenie Krakowa, która trwa przez cały rok. Dzięki numerom rejestracyjnym niejeden zabłąkany pies odnalazł się i powrócił do swojego właściciela. Rejestracji można dokonać nie tylko w biurze KTOZ, ale również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przepisy dotyczące opłaty od posiadania psa w roku 2020 nie uległy zmianie, a wysokość opłaty wynosi 36 zł. Numery rejestracyjne dla psów zostają wydane jednorazowo i przypisane są do zwierzęcia na stałe. Wielu właścicieli psów jest zwolnionych z tej opłaty, warto zapoznać się z wytycznymi w tej sprawie zamieszczonymi na stronie Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Numer rejestracyjny jest dużym ułatwieniem w przypadku, gdy pies zaginie. Osoba, która na terenie Krakowa takie zwierzę odnajdzie, powinna zawiadomić Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt dzwoniąc na całodobowy numer telefonu: 12 429 92 41.  Dzięki numerkowi przywieszonemu do obroży, identyfikacja właściciela jest bezproblemowa i pies szybko wraca do domu. Jeśli znajdziemy psa lub inne zwierzę domowe, a nie ma ono żadnego identyfikatora, to również należy zadzwonić na powyższy numer telefonu i wówczas pracownicy Schroniska poinstruują o dalszych działaniach. W przypadku znalezienia dzikiego zwierzęcia konieczny jest kontakt ze Strażą Miejską (nr 986), która zawiadamia firmę zajmującą się w Krakowie dzikimi zwierzętami.

Co w przypadku, gdy właściciela zwierzęcia nie uda się odnaleźć? Trafia ono do schroniska. Wg KTOZ, w Polsce funkcjonuje obecnie 180 schronisk, w Małopolsce jest ich czternaście. Krakowskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt mieści się przy ul. Rybnej 3. Schronisko powstało w 1994 roku, a od kilku lat prowadzeniem schroniska zajmuje się właśnie Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Utrzymywane jest ono przede wszystkim z pieniędzy przekazywanych przez Miasto Kraków. Wspomagane jest także ze środków zgromadzonych przez KTOZ oraz darów mieszkańców Krakowa.

O tym jak istotne są adopcje, każdy dobrze wie. W schroniskach znajduje się wiele spragnionych uczucia i domu psów oraz kotów. Wg rocznego raportu Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2017 wynika, że w ostatnich latach utrzymuje się wysoka liczba adopcji, co obrazują poniższe wykresy.

wykresy dobre

Wykres 1. Liczba kotów adoptowanych w stosunku do przebywających w schroniskach w latach 2010-2017.
Źródło: Roczny raport Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2017.

wykresy dobre

Wykres 2. Liczba psów adoptowanych w stosunku do przebywających w schroniskach w latach 2010-2017.
Źródło: Roczny raport Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2017.

Na przestrzeni ostatnich lat corocznie do adopcji oddawano ok. 60 procent zwierząt przebywających w schroniskach. Należy jednak wyjaśnić, iż podając liczbę adoptowanych zwierząt, uwzględnia się zarówno zwierzęta, które zostały odebrane ze schronisk przez swoich dotychczasowych właścicieli, jak również zwierzęta adoptowane przez nowych opiekunów.

W krakowskim schronisku przebywa przeciętnie około 200-300 psów i 100-300 (w zależności od pory roku) kotów różnych ras i wielkości. Na stronie internetowej schroniska są przedstawione podstawowe informacje dotyczące warunków adopcji. Jest ona bezpłatna, datki na rzecz schroniska przy adopcji są dobrowolne i w dowolnej wysokości. Konieczne jest podpisanie umowy adopcyjnej na podstawie dowodu osobistego z adresem zamieszkania. Jednakże ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną procedury adopcyjne ulegają zmianom. Warto więc na bieżąco kontaktować się ze schroniskiem w celu uzyskania aktualnych informacji.

Co jest ważne dla właścicieli zwierząt w czasie epidemii koronawirusa? Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) nie ma dowodów,  że zwierzęta domowe mogą zostać zarażone tym wirusem. Główny Inspektorat Weterynarii wydał dodatkowo krótki poradnik pn. „COVID-19, a postępowanie ze zwierzętami domowymi i gospodarskimi” – szczegóły dostępne w poniższym linku:
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/covid-19-a-postepowanie-ze-zwierzetami-domowymi-i-gospodarskimi

Pierwszego lipca obchodzimy Dzień Psa, a święto to powstało w celu przypomnienia, że pies zasługuje na właściwe traktowanie i szacunek. Zwierzęta domowe nie są w stanie same zadbać o swoje potrzeby i przetrwać bez pomocy ludzi. Tak więc zanim zdecydujemy się na przygarnięcie szczeniaka, należy rozważyć wszystkie za i przeciw.

dzień psa

Pies jest wiernym przyjacielem, kompanem spacerów i zabaw, niejednokrotnie członkiem rodziny. Zdarzają się jednak sytuacje, w których ludzie traktują psa przedmiotowo i w okresie wakacyjnych urlopów porzucają psa, co skutkuje zwiększoną liczbą zwierzaków w schroniskach. Na szczęście możliwości na wspaniałe wakacje z czworonogiem jest coraz więcej. Pensjonaty, hotele, kwatery prywatne coraz częściej przygotowują ofertę wynajmu także dla osób wypoczywających z psem czy innym zwierzęciem domowym.

Okres letni niesie ze sobą tez kilka dodatkowych aspektów, które należy brać pod uwagę. Ważną kwestią jest zadbanie o to, by w trakcie upałów zwierzę czuło się komfortowo. Pamiętajmy o tym, aby:

 • zwierzę miało stały dostęp do wody, a miska stała w zacienionym miejscu, by woda zbyt szybko się nie nagrzewała,
 • pies, który musi chodzić w kagańcu, mógł swobodnie oddychać. Zwierzę poprzez otwieranie pyska i sapanie chłodzi się,
 • nie zostawiać psa w nagrzanym samochodzie. Temperatura w pojeździe podczas upałów może dochodzić nawet do 60 stopni Celsjusza,
 • dbać o łapy naszego pupila - w trakcie upałów podłoże, szczególnie asfalt, mocno się nagrzewa. Wybierajmy ścieżki w miejscach zacienionych, unikajmy spacerów
  w południe.

Dbajmy o nasze czworonogi nie tylko od święta. Pamiętajmy, że psy pozytywnie działają na zdrowie człowieka. Dawno temu dostrzeżono, że psia obecność ma korzystny wpływ na pacjentów doświadczających różnych chorób i niepełnosprawności ruchowych, psychicznych czy somatycznych. Dlatego coraz popularniejsza staje się dogoterapia. Terapia z udziałem psa inaczej określana właśnie jako dogoterapia czy kynoterapia jest metodą wzmacniającą efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies, prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Terapia tego rodzaju jest jedną z dziedzin zooterapii. Nie ma określonych ras psów, które szkolone są do tego typu zajęć z osobami z niepełnosprawnością. Są jednak dwie rasy: golden retriever oraz labrador retriever, które ze względu na swoją łagodność i łatwość szkolenia, bardzo często wybierane są do zajęć rehabilitacyjnych z dziećmi. Kynoterapia przyczynia się nie tylko do przywracania sprawności fizycznej, ale poprzez bezpośredni kontakt z psem bardzo rozwija sferę emocjonalną. Dzięki kontaktowi ze zwierzęciem wzrasta poczucie własnej wartości człowieka, gdyż pies bezgranicznie akceptuje człowieka takim jaki jest.

Wszystkim psom w dniu ich święta życzymy beztroskiego, psiego życia, a właścicielom psów – by pamiętali, że pies zasługuje na dobre traktowanie przez cały rok.

Anna Batycka-Bartkowiak

Źródła:

ktoz.krakow.pl
schronisko.krakow.pl
nik.gov.pl
wetgiw.gov.pl

TEKST DOSTĘPNY W FORMACIE PDF:

PDF

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

---
Interpretacje Opery Krakowskiej

29 czerwca 2020

Ciekawa propozycja - nie tylko dla miłośników opery. Dzięki wsparciu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Opera Krakowska realizuje projekt pn. "Interpretacje". 

W ramach cyklu po tym samym tytułem powstało 8 odcinków, które od 16 czerwca w każdy wtorek i piątek o godz. 18:30 pojawią się na kanale YouTube Opery. Krakowscy artyści operowi opowiadać będą o procesie tworzenia kreacji scenicznej, czyli o tym, jaką drogę przemierzają przygotowując się do spotkania z widzem. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty.

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

---

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą
27 czerwca 2020

Dla upamiętnienia odkrycia insuliny, 27 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Insulina to lek, dzięki któremu cukrzyca z choroby nieuleczalnej stała się chorobą przewlekłą.

Szacuje się, że w Polsce choruje na nią około 3,5 miliona osób. Z powodu podstępnego przebiegu choroby (hyperglikemia nie boli), istnieje także duża grupa z nierozpoznaną cukrzycą.

Cukrzyca, szczególnie typu 2, jest jedną z najczęściej występujących i najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych. Publikację na ten temat przygotowała dla nas dr hab. n. med. Katarzyna Cyganek - Prezes Fundacji na Rzecz Postępów w Leczeniu Cukrzycy i Innych Chorób Metabolicznych 'Żyć z cukrzycą', Przewodnicząca Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, pracownik Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego CMUJ. Zachęcamy do lektury wszystkich pragnących pogłębić swoją wiedzę z zakresu diabetologii. 

Tekst dostępny jest w formacie pdf - kliknij

PDF

Więcej informacji:

https://cukrzyca.info.pl/

https://www.su.krakow.pl/jednostki/oddzialy-kliniczne/oddzial-kliniczny-chorob-metabolicznych

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

---

Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
26 czerwca 2020

Święto ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego obchodzimy już niedługo - 29 czerwca. Tymczasem trwa konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 roku. Do 30 czerwca podmioty spełniające wymogi oferty mogą składać wnioski. Na wsparcie realizacji zadania zaplanowano kwotę 150 000 zł.

---

Dziś Dzień Ojca
23 czerwca 2020

Święto każdego Taty przypada w Polsce na 23 czerwca Wszystkim Ojcom życzymy wspaniałych chwil spędzanych w towarzystwie dzieci i spełniających się marzeń.

 Święto to w naszym kraju ustanowiono w 1965 roku. A czy wiecie, że:

Pierwszy Dzień Ojca był obchodzony w Stanach Zjednoczonych 19 czerwca 1910 roku. Mieszkanka miejscowości Spokane, Sonora Louise Smart Dodd, córka weterana wojny secesyjnej Williama Smarta, zapragnęła uczcić swojego ojca, który po śmierci żony sam wychował ją i pięcioro młodszego rodzeństwa.

W Holandii Dzień Ojca (Vaderdag) jest zawsze dniem wolnym od pracy! A dlaczego? Gdyż jest świętem ruchomym, obchodzonym zawsze w trzecią niedzielę czerwca. Podobnie jest w Turcji, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. W tym roku było to 21 czerwca.

W Tajlandii Dzień Ojca obchodzony jest w dniu urodzin byłego króla Bhumibola Adulyadeja – 5 grudnia – i jest to dzień wolny od pracy.

Father’s Day – Dzień Ojca w Australii, podobnie jak Dzień Matki, jest świętem ruchomym i wypada w pierwszą niedzielę września. Ojcowie mają dzień wolny od codziennych obowiązków, w których wyręczają ich pociechy.

Festa del Papà, czyli Dzień Ojca we Włoszech, obchodzony jest 19 marca w dniu św. Józefa, patrona wszystkich ojców.

W Chinach Dzień Ojca przypada 8 sierpnia, ponieważ osiem brzmi jak ba, 8 miesiąc, 8 dzień (ba, ba) brzmi podobnie jak potoczne określenie „tata” – ba-ba.

Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że każdy Tata najbardziej ucieszy się z własnoręcznie wykonanych upominków. Do dzieła!

grafiki nowe

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

---

Krakowski Ambasador Wielokulturowości
23 czerwca 2020

Ogłoszono laureatów tegorocznej edycji plebiscytu. Uhonorowano osoby i organizacje szczególnie zasłużone dla promowania zróżnicowania kulturowego, etnicznego, wyznaniowego oraz integracji mieszkańców Krakowa i środowisk cudzoziemców.
 

Ambasador Wielokulturowości

---

Międzynarodowy Dzień Jogi
21 czerwca 2020

Międzynarodowy Dzień Jogi obchodzony jest 21 czerwca. Osoby ćwiczące jogę są pogodniejsze, mają więcej energii, czują się bardziej odprężone i zrelaksowane.

Joga jest jednym z najstarszych systemów filozofii indyjskiej. Oznacza jedność ciała, umysłu i duszy, a jej głównym celem jest przywrócenie równowagi wewnętrznej organizmu.

Praktykowanie jogi staje się coraz modniejsze. Większością osób, które zaczynają ćwiczyć jogę, kieruje chęć zadbania o siebie. Faktycznie jogę można traktować jako rodzaj gimnastyki dla ciała, przynoszącej równocześnie uczucie odprężenia i zrelaksowania.

Rodzajów jogi jest bardzo wiele – szacuje się, że nawet ponad 100. Lecz generalnie każdy z nich jest systemem rekreacji ruchowej, uwzględniającym wszystkie elementy ciała i formy pracy z ciałem. Natomiast wiadomo, że odkrywanie głębszego wymiaru praktyki jest zależne od osobistego zaangażowania.

Czym są asany i pranayama?

Asany to pozycje jogiczne. Systematyczna, świadoma praktyka w asanach wzmacnia mięśnie i ścięgna, uelastycznia je, odblokowuje stawy, usprawnia też funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Natomiast Pranayama to ćwiczenia oddechowe, które wspomagają i pogłębiają efekty praktyki asan.

Najważniejsze zalety:

- Poprawa postawy ciała – pozycje jogi często wymuszają przyjmowanie prawidłowej postawy ciała. Przy większości asan plecy mają być proste, a brzuch wciągnięty. Taka postawa, gdy utrzymujemy ją przez dłuższy czas, wyrabia w praktykujących zdrowe nawyki.

- Zwiększenie rozciągnięcia mięśni – stają się one wówczas lepiej dotlenione, a co za tym idzie – odżywione. Wzmocnione mięśnie brzucha stabilizują odcinek lędźwiowy i dzięki temu jest on mniej nadwyrężany. Dzięki odpowiednio rozciągniętym mięśniom pleców, barków i klatki, dużo łatwiej trzymać wypiętą pierś i opuszczone w dół łopatki. To wszystko łączy się z punktem pierwszym, czyli poprawą postawy ciała.

- Poprawa ruchomości stawów, tym samym zmniejszenie bólu stawów. Mając poszerzony zakres ruchu w stawach, likwidujemy bóle napięciowe w całym ciele i odpowiednio dotleniamy tkanki.

- Regulacja ciśnienia krwi – ćwiczenia jogi zwiększają wytrzymałość sercowo – naczyniową. Praktykowanie asan wpływa na zmniejszenie tkanki tłuszczowej, a co samoczynnie może wpływać na obniżenie nadciśnienia.

- Zwiększenie odporności na stres – dzięki jodze odzyskujemy kontrolę woli nad autonomicznym układem nerwowym. Wykonywanie asan ułatwia osiągnięcie równowagi emocjonalnej, zmniejsza lęki i nerwice.

W praktykowaniu jogi wszystko służy temu, by nasze ciało stało się bardziej stabilne, a umysł spokojniejszy.

A na koniec ciekawostka: funkcjonuje też doga, czyli rodzaj jogi uprawianej razem z psem. Instruktorzy dogi twierdzą, że wtedy energie człowieka i psa przenikają się wzajemnie. Może warto spróbować?

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

---

Bezpłatne, certyfikowane szkolenie. Zapraszamy do udziału! 
18 czerwca 2020

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 zaprasza na bezpłatne, certyfikowane szkolenie online pn. „Podpis elektroniczny i jego praktyczne zastosowanie"

Szkolenie odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 roku, w godzinach 13 - 19, za pośrednictwem aplikacji Zoom.

Szkolenie to przeznaczone jest dla przedstawicieli KRAKOWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I GRUP NIEFORMALNYCH.

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności, niezbędne do świadomego stosowania podpisu elektronicznego, bezpiecznej transmisji danych za pośrednictwem Internetu oraz zabezpieczania dokumentów elektronicznych przed kradzieżą lub sfałszowaniem.

Szkolenie ma na celu przedstawienie podstaw prawnych oraz nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie nabycia lub ”założenia” podpisu elektronicznego, jego złożenia na dokumencie elektronicznym, oraz weryfikacji. W trakcie szkolenia zostaną omówione tematy związane z:
- podpisem kwalifikowanym i niekwalifikowanym,
- Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP oraz podpisem zaufanym,
- walidacją podpisu elektronicznego.

Poruszone zostaną m.in. zagadnienia, takie jak:
-  Gdzie kupić, jak przygotować i podpisać dokument elektroniczny?
- Jak odczytać dokument elektroniczny podpisany elektronicznie oraz jak sprawdzić, że faktycznie został podpisany prawidłowo?

Szkolenie poprowadzi Grzegorz Basiński – specjalista w zakresie systemów informatycznych i zabezpieczeń, tematyki związanej z ochroną danych osobowych oraz analizą ryzyka. Posiada 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym. Projektował i współtworzył zaawansowane technicznie systemy bezpieczeństwa dla instytucji publicznych, a także opracowywał i wdrażał metodologie zarządzania informacją i ryzykiem w instytucjach samorządowych. Jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa, jak i analizy ryzyka. Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301 ISO/IEC 27001, MoR® Certificate in Risk Management. Ukończył Executive Master of Business Administration na Apsley Business School w Londynie. Prowadzi szkolenia oraz wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce bezpieczeństwa teleinformatycznego, a także jest autorem artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy wypełnić formularz szkoleniowy:
LINK DO FORMULARZA (kliknij)

Na podany w formularzu adres e-mail zostanie wysłana wiadomość ze szczegółowymi informacjami na temat szkolenia.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu.

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

podpis elektroniczny

---

DARMOWA POMOC EKSPERTÓW. ZGŁOŚ SIĘ!
18 czerwca 2020

Przedstawiamy Państwu ofertę Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 w obszarach wsparcia prawnego, projektowego oraz rozwoju organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz osób fizycznych. Zapraszamy do skorzystania z doradztwa udzielanego przez naszych ekspertów:

1. Specjalista ds. prawnych

Wsparcia udziela ekspert – Piotr Stachura: posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, w Centrum prowadzi doradztwo w zakresie prawnym, w szczególności w obszarze prawa cywilnego i administracyjnego dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz osób fizycznych.

Kontakt:
Prosimy o wcześniejsze zapisy poprzez formularz dostępny po kliknięciu w zdjęcie.

2. Doradca ds organizacji pozarządowych

Zapraszamy do skorzystania z doradztwa eksperta Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 w obszarze wsparcia organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych!

Proponowana tematyka:
- sprawozdania merytoryczne i finansowe,
- przygotowanie strategii działania,
- współpraca międzysektorowa,
- procedura zakładania i rejestracji NGO,
- pomoc w rozwoju działań NGO,
- rejestracja statusu OPP i obowiązki z nim związane,
- prowadzenie działalności odpłatnej i gospodarczej,
- kwestie formalnoprawne związane z NGO,
- inne kwestie sygnalizowane przez organizacje.

Wsparcia udziela ekspert - Rafał Wąsik:
Absolwent studiów ekonomicznych, obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zarządzania projektami. Obecnie starszy inspektor wojewódzki w administracji samorządowej – w jednostce będącą Instytucją Pośredniczącą dla Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. W swojej karierze zawodowej wielokrotnie pełnił funkcje przewodniczącego komisji oceny projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a od kilku lat jest także doradcą dla organizacji pozarządowych w kilku województwach. Posiada bardzo bogate doświadczenie w zakresie kierowania i rozwijania organizacji pozarządowych, koordynowania projektów oraz prowadzenia rozliczeń finansowych z wielu źródeł (m.in. EFS, FIO, ASOS, FOP, PFRON, MSiT, MEN, MSWiA, MSZ). Jest również ekspertem ds. oceny wniosków EFS, FIO, ASOS, PROO, a także od wielu lat prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Kontakt:
E-mail: rafal.wasik@ipp.expert
Telefon: 516 838 094
Prosimy o wcześniejsze zapisy poprzez formularz dostępny po kliknięciu w zdjęcie.

3. Ekspert ds. zarządzania projektami

Zapraszamy do skorzystania z dyżurów eksperta Centrum C 10 w obszarze zarządzania projektami!

Proponowana tematyka:
- możliwości aplikowania o środki finansowe przez NGO;
- możliwości aplikowania o pomoc doraźną związaną z koronawirusem;
- trudności w realizacji projektów w wyniku koronawirusa;
- zasady pracy zdalnej i narzędzia online dla NGO.

Wsparcia udziela nasz ekspert - Konrad Szpak:
Prezes Instytutu Polityk Publicznych, ekspert ds. energetyki i spraw międzynarodowych, absolwent stosunków międzynarodowych o specjalności zarządzanie projektami międzynarodowymi. Nauczyciel akademicki (od 2011 r.) prowadzący zajęcia m.in. z zakresu realizacji projektów, projektów UE czy zarządzania projektami. Koordynator projektów społecznych, naukowych i innowacyjnych, w tym współfinansowanych ze środków publicznych. Tylko w samym Instytucie Polityk Publicznych pozyskał środki w wysokości 1,7 mln zł.

Kontakt:
E-mail: c10@ipp.expert
Telefon: +48 793 762 000
Prosimy o wcześniejsze zapisy poprzez formularz dostępny po kliknięciu w zdjęcie.

Aktualnie nasi eksperci udzielają porad:
- mailowo,
- telefonicznie,
- poprzez wideokonferencję (Microsoft Teams / Zoom),
- poprzez inne narzędzia internetowe.

Po ustaniu obecnego stanu epidemii, eksperci będą dla Państwa dostępni również w czasie dyżurów stacjonarnych prowadzonych w siedzibie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 w Krakowie.

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

grafiki nowe

grafiki nowe

grafiki nowe

---

Cyberwianki
16 czerwca 2020

W Krakowie co roku bardzo uroczyście witaliśmy nadejście lata. Były konkursy na najpiękniejszy wianek oraz różnorodne koncerty odbywające się na kilku scenach zlokalizowanych w różnych częściach miasta.

Rok 2020 jest szczególny. Z powodu pandemii organizatorzy krakowskich Wianków - święta muzyki postanowili zabawę przenieść do sieci. 

Cyber Wianki potrwają do 21 czerwca 2020 r. Zachęcamy do udziału! 

cyberwianki

---

Honorowe krwiodastwo - pakiet niezbędnych informacji 
15 czerwca 2020

Światowy Dzień Krwiodawstwa obchodziliśmy 14 czerwca. Data ta wiąże się z urodzinami austriackiego lekarza Karla Landsteinera - noblisty, który w 1901 roku odkrył grupy krwi. Światowy Dzień Krwiodawstwa to wydarzenie dedykowane wszystkim ludziom, oddającym bezpłatnie i na zasadzie dobrowolności, swoją krew potrzebującym, a samo święto ustanowiono 14 czerwca 2004 roku.

Sytuacja w wielu punktach krwiodawstwa jest obecnie dużo gorsza, niż przed pandemią koronawirusa. Niektórzy dawcy albo obawiają się oddawania krwi albo nie mogą tego uczynić, bo są zakażoni SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że pandemia nie zmniejszyła zapotrzebowania na krew - jest wprost przeciwnie. Dyskwalifikacja części dawców powoduje, że zgłoszenia nowych osób chętnych oddać krew są bardzo pożądane.

W Krakowie krew można oddać przede wszystkim w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zlokalizowanym przy ulicy Rzeźniczej 11. Centrum czynne jest w godzinach 7.15 - 16.30, a dodatkowo w czerwcu krwiodawcy mogą przyjść i oddać krew w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 13.00.

RCKiK w Krakowie wydało komunikat, że w okresie wakacyjnym, czyli 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r. rejestracja krwiodawców będzie prowadzona w godz. 7.15 – 17.30.

Oprócz Centrum przy ul. Rzeźniczej, w Krakowie działają także terenowe punkty krwiodawstwa: na os. Na Skarpie 66 A, przy ul. Wielickiej 265, w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ przy ul. Wrocławskiej 1-3, jak również funkcjonują w naszym mieście punkty mobilne - szczegóły dostępne są na stronie RCKiK w zakładce Ekipy wyjazdowe.

Dlaczego warto być krwiodawcą

Jedynym źródłem krwi jest zdrowy człowiek. Na krew czekają chorzy i poszkodowani w nieszczęśliwych wypadkach. Jest wiele chorób, które leczy się uzupełniając brakujące elementy krwi. Krwotoki, przeszczepy organów czy hemofilia wymagają stosowania transfuzji krwi lub preparatów krwiopochodnych. Podczas zabiegów chirurgicznych, kiedy ubytek krwi jest duży, często potrzebna jest transfuzja krwi. Pamiętajmy, że wszystkie składniki krwi odnawiają się!
Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne, ponieważ do pobierania krwi używany jest wyłącznie jałowy sprzęt jednorazowego użytku, a pobieranie krwi odbywa się pod opieką fachowego personelu lekarsko-pielęgniarskiego. Przed każdym oddaniem krwi u dawcy wykonywane są badania laboratoryjne i badanie lekarskie, na podstawie których dawca kwalifikowany jest do oddania krwi.

Kto może być dawcą krwi

Zgłaszający się do oddania krwi musi mieć ukończone 18 lat i nie może przekroczyć 65 roku życia. Powinien mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i numer PESEL: dowód osobisty, legitymację studencką, prawo jazdy, paszport, a dawca wielokrotny – również legitymację Honorowego Dawcy Krwi. Każdy, kto zgłasza się do oddania krwi musi ważyć powyżej 50 kg, powinien być zdrowy, wypoczęty oraz po spożyciu lekkostrawnego i niskokalorycznego posiłku, a także wypiciu około 1,5 litra płynów w ciągu kilku godzin przed donacją. Kandydat na dawcę nie powinien spożywać alkoholu minimum przez 2 dni przed oddaniem krwi.

Jakie są rodzaje donacji?

- Krew pełna: metoda konwencjonalna, gdzie jednorazowo od dawcy pobierana jest 1 jednostka, czyli 450 ml krwi w czasie nie przekraczającym 10 min. Kobiety mogą oddawać krew 4 razy w ciągu roku - przy kwalifikacji wartość hemoglobiny nie może być niższa niż 12,5 g/dl. Mężczyźni mogą oddawać krew 6 razy w ciągu roku - przy kwalifikacji wartość hemoglobiny nie może być niższa niż 13,5 g/dl.

- Osocze-plazmafereza automatyczna: jednorazowo od dawcy można pobrać 650 ml osocza. Zabieg ten trwa ok. 30-40 minut. Przerwy pomiędzy pobraniami osocza nie powinny być krótsze niż 2 tygodnie. Osocze pobrane od dawców może zostać przekazane bezpośrednio do szpitali i przetoczone pacjentom lub wykorzystane do uzyskania leków dla chorych na hemofilię i inne choroby krwi.

- Płytki krwi - trombafereza automatyczna: zabiegi nie mogą być wykonywane częściej niż 12 razy w roku. Czas trwania zabiegu to ok. 90 minut. Krwinki płytkowe są niezbędne do prawidłowego krzepnięcia krwi. Pobrane od dawców trombocyty przetaczane są pacjentom z niedoborem krwinek płytkowych m.in. w chorobach hematologicznych czy po przeszczepach szpiku.

Pozytywne aspekty oddawania krwi:
Krwiodawcy nie otrzymują za oddaną krew i jej składniki pieniędzy. Jednak aby docenić poświęcenie tych osób, państwo lub podmioty prywatne udzielają im różnego rodzaju przywilejów. W zależności od uprawnienia dotyczą one honorowych dawców krwi lub dawców z tytułem „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”.

Dla przykładu, mogą być to:
- posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4.500 kcal (na przykład: 8 czekolad, 1 wafelek, 1 sok);
- zwolnienie z pracy w dniu oddania krwi: przy tym uprawnieniu należy zwrócić uwagę na trzy sprawy. Po pierwsze, to na pracodawcy spoczywa obowiązek zwolnienia pracownika. Po drugie, pracodawca powinien być wcześniej uprzedzony o nieobecności podwładnego. I po trzecie, krwiodawca otrzymuje zwolnienie z pracy na dzień, w którym oddał krew lub na kilka godzin, jeżeli z przyczyn medycznych nie doszło do donacji;
- legitymacja Honorowego Dawcy Krwi;
- bezpłatne wyniki badań morfologii - o tym, że będziemy chcieli otrzymać takie wyniki, najlepiej poinformować personel stacji w czasie rejestracji lub w czasie badania poziomu hemoglobiny;
- karta identyfikacyjna grupy krwi – każdy dawca, który kilka razy oddał krew, w niedługim czasie otrzymuje bezpłatnie lub za niewielką opłatą kartę identyfikacyjną grupy krwi. Szczegółowe zasady wydawania karty określają wewnętrzne przepisy centrów krwiodawstwa;
- ulga podatkową z tytułu darowizn przekazanych na cele krwiodawstwa. Podatnik, który w roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi, a jej wysokość zależy od ilości oddanej krwi. Wysokość ulgi obliczamy mnożąc ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi;
- zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi.

Tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” jest wyróżnieniem nadawanym ustawowo po oddaniu przez dawcę odpowiedniej ilości krwi. Odznaka i legitymacja wydawana są przez Polski Czerwony Krzyż za pośrednictwem jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi (Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa) lub klubów honorowych dawców krwi. Tytuł ten występuje w trzech stopniach, co przekłada się bezpośrednio na dane uprawniania, które mogą różnić się w poszczególnych regionach Polski.

Dodatkowe korzyści dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi:
- korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej;
- bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych oraz zniżki na leki uzupełniające do wysokości limitu ceny;
- bezpłatne bilety w komunikacji miejskiej (istnieją różne przepisy w zależności od danego miasta);
- sanatorium bez kolejki;
- nadawanie wyróżnień, odznak i orderów przez Ministra Zdrowia i inne instytucje i urzędy państwowe;
- zniżki w sklepach, restauracjach i u innych przedsiębiorców w Ogólnopolskim Programie „Razem dla Dawców”;
- zniżki w schroniskach, hotelach, sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w Darze”.

Dane statystyczne dotyczące krwiodawstwa:
Dane GUS pokazują, że w 2017 roku funkcjonowały 23 regionalne centra krwiodawstwa oraz 140 oddziałów terenowych. Liczba krwiodawców wyniosła 612,8 tys. Dokonano 1305,6 tys. donacji krwi i jej składników, w tym 1225,7 tys. donacji krwi pełnej. Wyprodukowano 1193,5 tys. jednostek koncentratu krwinek czerwonych i 1318,2 tys. jednostek świeżo mrożonego osocza. Średnio na 10 tys. ludności przypadało 159 dawców.

Dziękując Krwiodawcom za wrażliwość i ofiarność, równocześnie zachęcamy wszystkich do oddawania krwi, bo potrzeby są ogromne.

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

 

światowy dzień krwiodastwa

---

ZróbMY laTO w Nowej Hucie!
12 czerwca 2020

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji organizowanej przez Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta. "ZróbMY laTO w Nowej Hucie!" to bogata oferta aktywności prowadzonych przez m.in. Klub 303 Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta, Klub Aneks Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta czy Klub Jędruś Ośrodka Kultury Kraków - Nowa Huta.
Wśród atrakcji znajdą Państwo:
- Nieme czwartki w Klubie 303,
- Liaitańskie wieczory muzyczne,
- "Okno na sztukę" - relację fotograficzną z wystawy członków Małopolskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Krakowie
oraz wiele, wiele innych!

Więcej informacji na ten temat znaleźć można pod linkiem:
http://krakownh.pl/aktualnosc/5465/zrobmy-lato-w-nowej-hucie.html

Serdecznie zachęcamy do udziału!

lato w nowej hucie.jpg

---

Wolontariusz w CENTRUM uwagi!
Prowadzimy punkt pośrednictwa wolontariatu.

9 czerwca 2020

Wolontariuszem można być w każdym wieku - dołącz do naszej ekipy!

Reprezentujesz Trzeci Sektor? Poszukujesz wolontariusza? Napisz do nas!

Ważnym elementem działalności Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 jest organizowanie oraz wspieranie działalności wolontariackiej. Prowadzimy PUNKT POŚREDNICTWA WOLONTARIATU i zachęcamy zainteresowanych mieszkańców Krakowa oraz organizacje pozarządowe do wypełnienia formularzy dostępnych na naszej stronie internetowej:

https://ngo.krakow.pl/centrum_obywatelskie_centrum_c10/239165,artykul,wolontariat.html

Staramy się łączyć potrzeby wszystkich stron.

A czym jest wolontariat? Kilka informacji poniżej:

Są tacy, dla których słowo to brzmi obco lub jest błędnie kojarzone. Postaramy się przybliżyć temat takiej działalności i obalić niektóre mity.

Prawdą jest, że w Polsce nigdy nie brakowało ludzi dobrej woli, nieodpłatnie pomagających innym. Osoby bezinteresownie zaangażowane społecznie określano mianem altruistów czy społeczników. Wszyscy doskonale znamy takie postaci jak Janusz Korczak, Henryk Jordan, siostra Małgorzata Chmielewska czy Marek Kotański – wielcy ludzie działający dla dobra innych.

Patrząc na historię naszego kraju śmiało możemy stwierdzić, że im tragiczniejsze były w niej momenty, tym szybciej znaleźli się ludzie oferujący swe wsparcie tym najbardziej potrzebującym. Najlepszy przykład to czas sprzed kilku tygodni – w chwili zaistnienia sytuacji epidemiologicznej w Polsce, wielu z nas podjęło się pomocy starszym i samotnym, rozpoczęło szycie maseczek czy też wykonywanie przyłbic.

Dawniej wolontariat nie był zinstytucjonalizowany, a w naszym państwie, we współczesnym tego słowa znaczeniu, zaczął funkcjonować na początku lat 90-tych ubiegłego wieku.

Wolontariat, czyli co?

Dla wielu z nas wolontariat kojarzy się z towarzyszeniem ludziom chorym, z niepełnosprawnościami, opieką w szpitalach czy też w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dla innych pomoc wolontariacka to zbiórka pieniędzy podczas akcji ogólnopolskich czy też karmy dla zwierząt. Każdy buduje swoje skojarzenia dotyczące wolontariatu na bazie własnych doświadczeń lub tego, co usłyszy w środkach masowego przekazu. A czym właściwie jest wolontariat? Słowo to wywodzi się z języka łacińskiego od terminu voluntarius - dobrowolny i oznacza świadomą, dobrowolną pracę na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczającą poza związki rodzinne lub przyjacielskie.

Kim jest wolontariusz? Jest to każda osoba fizyczna, która świadomie, dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz uprawnionych organizacji i instytucji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. Wolontariusz nie otrzymuje wynagrodzenia za podjętą pracę, ale nie znaczy to, że nie otrzymuje on innych korzyści. Przede wszystkim nabywa nowe umiejętności, zdobywa wiedzę, poznaje ciekawych ludzi, a dzięki temu rozwija się.

Wolontariuszem może być każda osoba, która ukończyła 18 lat, jak również osoba niepełnoletnia, za zgodą rodziców bądź też opiekunów prawnych. Czy wolontariuszem może być osoba bezrobotna? Oczywiście, że tak i co ważne – nie traci ona wówczas prawa do zasiłku. Również osoby z niepełnosprawnościami mogą być wolontariuszami.

Aktywność wolontariuszy w każdej organizacji jest nieoceniona. Jeśli szukacie wolontariuszy do swoich organizacji bądź sami chcielibyście nimi zostać, to zgłoście się do nas.

wolontariat

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

---

Szkolenia i warsztaty – propozycje tematyki
8 czerwca 2020

Jednym z celów Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 jest wsparcie oraz podnoszenie wiedzy i kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. Chcielibyśmy w pełni dostosować tematykę organizowanych szkoleń i warsztatów do potrzeb i oczekiwań naszych beneficjentów.
W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie krótkiego formularza ankiety dotyczącego propozycji tematów poszczególnych wydarzeń.

Kwestionariusz ankiety znajduje się pod linkiem:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j8sR-eHj70KoiAHkPCm8VE7CzGl0iGNKvEKPoR5vGvtUNEQ1U0NDMThLRFdQNlBLWFRZQTFQMEUxWS4u

Serdecznie dziękujemy za każdy wypełniony kwestionariusz! To dla nas nieoceniona pomoc.

grafiki nowe

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

---

„Fundusz wkładów własnych" - otwarty konkurs ofert 
6 czerwca 2020

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
- Celem zadania jest udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
- Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 400 000,00 zł.
Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:
https://www.bip.krakow.pl/?news_id=126348
Zapraszamy do udziału!

---

Rowerowe Centrum
2 czerwca 2020

Z okazji Światowego Dnia Roweru mamy dla Was zabawę – udostępnijcie zdjęcie Waszej ULUBIONEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ i oznaczcie je hashtagiem #RoweroweCentrum. Możecie to zrobić w tym wydarzeniu, na swoim profilu lub na Instagramie.
Pokażmy wspólnie, jakie są w naszym mieście trasy rowerowe!

Światowy Dzień Roweru obchodzony jest 3 czerwca. Jest to stosunkowo młode święto, ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2018 r. Rowery towarzyszą nam jednak znacznie dłużej i zapewne każdy wie, jak przyjemna i korzystna dla zdrowia oraz ekologii może być jazda na dwóch kółkach.
Osoby niezdecydowane chcielibyśmy zachęcić do bezpiecznej jazdy na rowerze, a czynnym rowerzystom życzyć wspaniałej pogody i niekończących się ścieżek rowerowych.

Grafiki do podmiany_2

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

---

Nowe zadanie publiczne - konkurs ofert oraz nabór na
członków komisji konkursowej

4 maja 2020

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
Tytuł zadania publicznego: „Przeprowadzenie ewaluacji realizacji przez Gminę Miejską Kraków procedury otwartych konkursów ofert na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w latach 2017-2019".
Zadanie realizuje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.
Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania to 40 000,00 zł.
Termin realizacji: od 1 września do 30 listopada 2020 roku.

Szczegóły projektu oraz zasady przyznawania dotacji znajdą Państwo pod linkiem: 
https://www.bip.krakow.pl/?news_id=126287
Zachęcamy do udziału!

---

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego
30 maja 2020

Od 2006 roku w Polsce w dniu 30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Święto to ma na celu popularyzację ruchu rodzicielstwa zastępczego, tym samym poprawiając los dzieci odrzuconych i osieroconych. Doskonale wiemy, że rodzina, która prawidłowo wypełnia wszystkie swoje funkcje, jest dla małego człowieka zdecydowanie najlepszym środowiskiem dla rozwoju.

Jednakże często mają miejsce sytuacje, w których dziecko nie może wychowywać się w domu rodzinnym. W takim przypadku istnieje konieczność zapewnienia mu opieki i wychowania w rodzinie adopcyjnej lub w jednej z form pieczy zastępczej, tj. rodzinnej lub instytucjonalnej.

Z racji tego, że nie każde dziecko pozbawione opieki rodziny naturalnej może być adoptowane (ze względów rodzinnych, zdrowotnych czy też prawnych), powinny one w pierwszej kolejności posiadać szansę na wychowywanie w środowisku zastępczym, jak najbardziej zbliżonym do rodziny. Rodzina zastępcza powstaje na mocy orzeczenia sądu, ale w przeciwieństwie do adopcji, stanowi czasową formę opieki nad dzieckiem. Objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do pełnoletniości.

Głównym celem pieczy zastępczej jest zaspokojenie potrzeb emocjonalnych podopiecznego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-edukacyjnych.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej oraz w formie instytucjonalnej.
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
1.Rodzina zastępcza;
- spokrewniona; tworzą je wstępni i rodzeństwo dziecka,
- niezawodowa; tworzą je osoby niespokrewnione z dzieckiem lub krewni nie będący wstępnymi i rodzeństwem nieletniego,
- zawodowa, w tym pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
2. Rodzinny dom dziecka.

Formy instytucjonalnej pieczy zastępczej to:

- placówka opiekuńczo-wychowawcza,
- regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna,
- interwencyjny ośrodek preadopcyjny.

Niezależnie od formy pieczy zastępczej, chodzi o to, by zapewnić wychowankowi przygotowanie do samodzielnego i odpowiedzialnego życia, wspierać go w pokonywaniu trudności życiowych wg zasad etycznych, uczyć nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami. Piecza zastępcza ma przede wszystkim zapewnić pracę z rodziną, umożliwiającą powrót dziecka do rodziny biologicznej lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym.

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego z 14 maja 2020 r., na koniec 2019 r. w pieczy zastępczej przebywało 72,1 tys. dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziny naturalnej, w tym 55,4 tys. w pieczy rodzinnej oraz 16,7 tys. w pieczy instytucjonalnej. W porównaniu z 2018 r., liczba dzieci przebywających w pieczy zastępczej zwiększyła się o 0,4 procenta.

W ramach rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonowało 36 006 rodzin zastępczych oraz 666 rodzinnych domów dziecka.

Coraz więcej powiatów korzysta z możliwości podnoszenia pensji dla rodzin zastępczych zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka. Jak widać z danych GUS, ich liczba systematycznie rośnie, jednakże wciąż jest ich zbyt mało w stosunku do potrzeb.

Konieczne jest wspieranie idei rodzicielstwa zastępczego. Żadna placówka opiekuńczo-wychowawcza nie jest w stanie zastąpić dziecku prawdziwego domu. W dobrze funkcjonującej rodzinie zastępczej wychowanek ma możliwość wzrastać w poczuciu bezpieczeństwa i zaufania. I wtedy mimo trudnej przeszłości, pojawia się szansa na zdrową, niezaburzoną przyszłość. Faktem jednak jest, że pełnienie funkcji rodziny zastępczej nie jest zadaniem łatwym. Wymaga bowiem ogromnego zaangażowania i poświęcenia. Wymaga także cierpliwości, konsekwencji i oczywiście nieustannych szkoleń. Ale niesie ze sobą wiele szczęśliwych momentów. Towarzyszenie wychowankowi, obserwacja jak z każdym dniem radzi sobie coraz lepiej, ma coraz więcej motywacji do działania, daje sporo satysfakcji.
Uczucie spełnienia i radości, jakie wypływają z pomagania potrzebującym dzieciom, pozwala zapomnieć o trudach i smutkach. Pamiętajmy, że rodziny zastępcze nigdy nie są pozostawione same sobie. Mają wsparcie jednostek powiatowych zajmujących się pieczą zastępczą, psychologów oraz innych rodzin zastępczych, zrzeszonych w różnych stowarzyszeniach.

Zapotrzebowanie na rodziny zastępcze ciągle wzrasta. Dzień 30 maja właśnie po to ustanowiono Dniem Rodzicielstwa Zastępczego, aby zwiększać świadomość społeczeństwa w temacie pieczy zastępczej i tym samym pozyskiwać kandydatów do pełnienia tej ważnej funkcji.

Osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym informujemy, że w Krakowie przy ul. Piłsudskiego 29 działa Zespół do spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS: kontakt: tel. 12 422 29 94, e-mail: dz@mops.krakow.pl

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

rodzina

---

Rowerem przez kryzys" – tekst Przemysława Zielińskiego
30 maja 2020

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia Roweru, który obchodzić będziemy już 3 czerwca, przypominamy o tym, jak ważna jest jazda na rowerze, szczególnie w czasie obecnego kryzysu. Specjalnie dla Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 tekst na ten temat przygotował Przemysław Zieliński – promotor kolarstwa oraz współorganizator największych w Polsce maratonów MTB i wyścigów szosowych dla amatorów. Współpracuje m.in. ze zwycięzcą Tour de Pologne Cezarym Zamaną i Małopolskim Związkiem Kolarskim. Autor różnorodnych publikacji, w tym książki poświęconej Nowej Hucie.

Serdecznie polecamy lekturę!

Rowerem przez Kryzys

Nie tarcza, nie pakiet, nie przyłbica ani nie maseczka. Najlepszym środkiem na pokonanie kryzysu jest rower. I to nie tylko tego związanego z pandemią.

Koronawirus boleśnie i bezlitośnie uświadomił nam, jak kruche są filary naszej codzienności. W ciągu kilku dni wszystko to, co wyglądało na solidne podstawy nie tyle zadrżało, co po prostu runęło z wielkim hukiem. Zakazy i ograniczenia, strach i stres – tak w skrócie wyglądała wiosna A.D. 2020. Nic więc dziwnego, że poszukiwaliśmy sposobów na odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Okazuje się, że nie trzeba żadnych innowacji, aby suchą stopą przejść przez kryzysową falę. Wystarczy znany od dawien dawna wynalazek, zwany rowerem.

Uwolnij myśli

Znacie powiedzenie „tego nie da się odusłyszeć”? Gdy zewsząd dobiegają same złe wiadomości, nie sposób uchronić się przed nimi. Są wszędzie: w smartfonie, w telewizorze, w radiu, a nawet na balkonie, bo sąsiedzi wyszli właśnie na papierosa i żywiołowo dyskutują o pandemii. Tkwiąc całymi dniami w strumieniu nieciekawych wieści, sami wreszcie ulegamy nurtowi i bezwolnie płyniemy razem z nim.
Tymczasem wystarczy wsiąść na rower i pedałować przez trzy kwadranse, dziewięćdziesiąt minut, dwie godziny, aby wyrwać się z zaklętego kręgu. Jazda rowerem może być albo absorbująca (jeśli decydujemy się na podróż przez miasto lub bardziej wymagający, techniczny trening po pagórkach czy single trackach), albo resetująca nasz umysł (jeśli pędzimy na kolarzówce po gładkiej, prostej szosie pośród pól). W stresujących czasach bezcenna staje się każda chwila wolna od trosk – a takich momentów rower może nam dostarczyć sporo.

Zmęcz się raz, a dobrze

Odcięci od codziennych obowiązków oraz wyzwań, kumulujemy w sobie energię. Towarzyszy nam psychiczne napięcie, które dodatkowo nie ułatwia relaksu. Wewnętrzne rozedrganie wzmaga się przy częstym sprawdzaniu poczty, zaglądaniu do smartfona czy śledzeniu bieżących informacji – a to o nowych obostrzeniach, a to o liczbie zarażonych, a to znów o przewidywanej dacie odmrożenia gospodarki. Nie wiemy, gdzie szukać ujścia dla naszych emocji. Nie będzie zaskoczeniem fakt, że pobudzony organizm może przysporzyć nas o bezsenność.
Rozwiązanie jest proste, o ile nie prymitywne. Wymaga bowiem zaprzężenia naszego ciała do fizycznej pracy. A taką z pewnością jest pedałowanie. Angażując mięśnie nóg, a zwłaszcza ud, należące do największych mięśni u człowieka, i zmuszając serce do szybszej pracy, męczymy się. Im cięższa nasza przeprawa, tym mocniej odczuje to nasze ciało. I tym skuteczniej zajmiemy się czymś innym niż tylko epidemia. Bo przecież poszukując utraconego oddechu, nie znajdziemy już w sobie siły na przeglądanie kolejnych koronawirusowych wieści. Po rowerowych wyprawach poczujemy błogie zmęczenie. Zasnąć też będzie łatwiej. Być może przyśnią się nam nawet piękne pejzaże, które wypatrzyliśmy podczas przejażdżki.

Poczuj sprawczość

Niewidzialne niebezpieczeństwo, czające się tak właściwie na każdym kroku, sparaliżowało nie tylko nasze zawodowe czy społeczne życie. Równie destrukcyjny wpływ miało ono na nasze poczucie sprawczości. Nagle okazało się, że jesteśmy całkiem bezbronni wobec zagrożenia, a ono samo skutecznie utrudnia nam funkcjonowanie. Efektem jest dopadające nas poczucie bezradności.
Jak mu zapobiec? Udowodnić sobie, że mimo wszystkich przeszkód, wciąż możemy coś zdziałać. Można być pewnym, że po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów, zdobyciu jakiegoś wzniesienia, zrealizowaniu cyklu treningowego wróci nam pewność siebie. Pokonany dystans będzie najdobitniejszym dowodem, że niezmiennie tkwi w nas moc. Każdy szczęśliwy powrót do domu i zejście z siodełka przypomni nam, że bez względu na wszystko, potrafimy sobie poradzić z przeciwnościami losu.

Filozoficzna konstrukcja

Nasze krótkie rozważania zamknijmy szczyptą filozofii z przymrużeniem oka. Gdy zewsząd otacza nas mrok niepewności, trudno o optymizm. Gdzie tam optymizm, gdzie tam pogoda ducha, gdzie tam szczęście – nawet największy stoik może utracić nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie lepiej. I znów w sukurs przychodzi rower, wesoło pobrzękując dzwonkiem i wyrywając z letargu. Przyglądając się uważniej konstrukcji tego dwukołowego pojazdu, dostrzeżemy w nim coś więcej niż tylko zestaw karbonowych bądź aluminiowych rurek. Na przykład koło – kręcąc się, przypominam nam, że nasza historia odpowiada zamkniętemu kręgowi i to, co jeszcze dziś wydaje się stałe, niedługo ustąpi miejsca kolejnym wydarzeniom. Nic przecież nie trwa wiecznie. Gdy przeniesiemy wzrok na łańcuch, skojarzymy go z nieskończonością i konkluzją, że dowolny wirus jest zaledwie mgnieniem oka w dziejach ludzkości. Po zaciśnięciu dłoni na manetce hamulca, uświadomimy sobie, że nad wszystkim mamy kontrolę i nawet przed najgłębszym kryzysem potrafimy bezpiecznie wyhamować, aby zredukować siłę, z jaką upadniemy. A kładąc stopy na pedały, zrozumiemy, że nie ma takiego zdarzenia, przed którym nie potrafilibyśmy skutecznie czmychnąć, zostawiając wszelkie niebezpieczeństwo za sobą.

Pozostaję życzyć, abyśmy w każdych trudnych okolicznościach – pandemicznych czy kryzysowych, osobistych czy globalnych, małych czy wielkich – mieli rower nie tyle pod ręką, co… pod sobą.

Przemysław Zieliński

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

rowerrrrr

---

Dziękujemy za 200 polubień
30 maja 2020

Dziękujemy za zainteresowanie okazane naszej działalności. Dopiero zaczynamy, dlatego Wasze zaangażowanie, szczególnie w tym trudnym czasie, jest dla nas wyjątkowo ważne. Obiecujemy robić wszystko to, co w naszej mocy, aby maksymalnie wykorzystać potencjał Centrum Obywatelskiego Centrum C 10! ✔️ Jednocześnie zapraszamy do współpracy mieszkańców Krakowa, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe!

grafiki nowe

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

---

Obywatelska tablica ogłoszeń Centrum C 10 
28 maja 2020

Mieszkają obok nas. Towarzyszą nam w tych trudnych czasach i nieraz służą pomocą, którą zazwyczaj z przyjemnością odwzajemniamy. Nasi sąsiedzi - ci bliscy oraz ci dalsi to istotny element codziennego życia każdego z nas.
ℹ️ Dzisiaj obchodzimy Europejski Dzień Sąsiada, w którym mamy okazję podziękować naszym sąsiadom lub gdy jeszcze tego nie zrobiliśmy – lepiej się poznać.

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 rozpoczęło nową inicjatywę, która nawiązuje swym charakterem do tradycyjnej sąsiedzkiej pomocy. W siedzibie Centrum umieściliśmy obywatelską tablicę ogłoszeń - miejsce, w którym będą mogli Państwo umieścić (fizycznie, po ustaniu obecnego stanu epidemii) ogłoszenie w jednej z trzech kategorii:

- CO oddam,
- CO zamienię,
- CO organizuję.

Wraz z otwarciem Centrum do bezpośredniej obsługi beneficjentów jesteśmy gotowi wesprzeć tych, którzy chcieliby dokonać sąsiedzkiej wymiany czy też wspólnej realizacji działań. Oczywiście treść ogłoszeń musi być zgodna z naszym Regulaminem, a więc przede wszystkim nie mogą one dotyczyć agitacji politycznej, działalności formacji religijnych oraz działalności komercyjnej.

Tymczasem ślemy serdeczne pozdrowienia do wszystkich naszych sąsiadów.

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

tablica

---

Mama w CENTRUM uwagi
26 maja 2020

Święto każdej mamy obchodzone jest w wielu państwach na świecie, ale warto zauważyć, że w różnych terminach - począwszy od drugiej niedzieli lutego w Norwegii, przez 21 marca w krajach Bliskiego Wschodu, aż po 22 grudnia w Indonezji. W Polsce Dzień Matki jest oczywiście świętowany 26 maja i również my chcielibyśmy umieścić tego dnia każdą mamę w CENTRUM uwagi.

Nie jest jeszcze możliwe zorganizowanie z tej okazji wydarzenia w Centrum, jednak pragniemy przynajmniej drogą internetową życzyć wszystkim mamom dużo zdrowia i wytrwałości.

Mamy nadzieję, że każda mama zostanie dzisiaj obdarowana przez swoje dziecko najwspanialszymi życzeniami i uśmiechami, a my już wkrótce otworzymy dla Państwa swoje sale. Możemy zapewnić, że wizyta mamy z dzieckiem w naszym Centrum może być przyjemna - w jednej z sal stworzony został kącik dziecięcy, w którym każdy maluch będzie miał możliwość rozwijać własne artystyczne talenty, a jego mama w tym czasie może skorzystać z profesjonalnego doradztwa.

Wszystkiego co najlepsze, kochane Mamy! 

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

maaaaaaaaaaaaaaama

---

Nowy projekt Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi - konsultacje
25 maja 2020

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach nowego projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje trwają od 25 maja do 19 czerwca 2020 r.

Wnioski i propozycje zmian można zgłaszać:
- za pomocą formularza konsultacyjnego w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl,
- poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE RPW 2020”,
- osobiście w siedziebie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Ponadto, informujemy o możliwości skorzystania z dyżurów konsultacyjnych pracowników poszczególnych komórek merytorycznych UMK i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.
Dyżury odbędą się telefonicznie i mailowo w terminie od 25 maja do 16 czerwca 2020 r. naprzemiennie w godz. od 8.00 do 11.00 lub 12.00-15.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach!

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Więcej informacji na stronie:
https://www.bip.krakow.pl/?news_id=125764

---

KONKURS PLASTYCZNY - ogłoszenie wyników
22 maja 2020

Szanowni Państwo, Drogie Dzieci!

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego pn. „Pejzaże Krakowa - parki i place miejskie”. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 50 prac i wybranie kilku najlepszych było niezwykle trudnym zadaniem. Wszyscy Mali Artyści wykazali się dużą pomysłowością, starannością i różnorodnością.

Komisja konkursowa wybrała sześć prac, po trzy w każdej kategorii wiekowej. Prace te ujęły Komisję swoją oryginalnością, dobrą identyfikacją z tematem oraz wysokim stopniem precyzji wykonania.

Zdjęcia zwycięzców zobaczyć można w albumach ze zdjęciami na naszej stronie na Facebooku:
https://www.facebook.com/pg/centrumobywatelskiecentrumc10/photos/?tab=album&album_id=139469100994036

W kategorii wiekowej dzieci do 6 lat laureatami zostają:

1 miejsce: Tadeusz K., lat 6, który narysował ekologiczne porządki w szczęśliwym parku uzdrowiskowym;

II miejsce: Ida K., lat 6, której rysunek przedstawia park marzeń;

III miejsce: Emilia M., lat 5, która zobrazowała plac miejski z Barbakanem, smokiem i kolorową fontanną ze światłami.

Zwycięzcami wśród dzieci w wieku 7 - 10 lat są:

1 miejsce: Jan B., lat 7, który przedstawił Rynek Podgórski;

II miejsce: Julia C., lat 10, której rysunek obrazuje Plac Matejki;

III miejsce: Milena O., lat 8, która narysowała Plac Szczepański.

Każdy z członków Komisji konkursowej przyznał również dwa wyróżnienia, po jednym w każdej kategorii wiekowej. I tak wśród dzieci młodszych wyróżniono:

Mariannę Z., lat 4,5, która przedstawiła Park Lotników;

Artura L., lat 5, który narysował Skatepark;

Mikołaja M. 3,5 latka, który zobrazował pomnik niedźwiedzia Wojtka w Parku Jordana.

W starszej kategorii wiekowej wyróżnienia otrzymują:

Piotr M., lat 9, który namalował rodzinę spacerującą po parku marzeń;

Gabriela P., lat 9 i jej rysunek przedstawiający malowniczy park;

Milena T., lat 9, której praca ukazuje Plac Bohaterów Getta.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom konkursu – każde dziecko dostanie pamiątkowy dyplom w wersji elektronicznej, przesłany drogą elektroniczną.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe w postaci materiałów plastycznych i kreatywnych, które wyślemy za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Zwycięzcy proszeni są o przesłanie oryginalnych prac na adres Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 w Krakowie – szczegóły na ten temat przedstawimy w wiadomości e-mail. Po skompletowaniu nagrodzonych i wyróżnionych prac, zaprezentujemy je w formie wystawy czasowej w siedzibie Centrum Obywatelskiego Centrum C 10.

Raz jeszcze gratulujemy wszystkim dzieciom! Jesteście wspaniali! 

grafiki nowe

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

---

Dyżur specjalisty ds. prawnych
22 maja 2020

Zapraszamy do skorzystania z doradztwa eksperta Centrum Obywatelskiego Centrum C 10 w obszarze wsparcia prawnego organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz osób fizycznych!
Czekamy na Wasze zgłoszenia oraz pytania!
Aktualnie nasz ekspert udziela porad telefonicznie i mailowo, a po ustaniu obecnego stanu epidemii będzie dla Was dostępny również w czasie dyżurów stacjonarnych w siedzibie Centrum. W celu kompleksowej pomocy prawnej w tym trudnym dla wszystkich czasie, planujemy również organizację takich form wsparcia, jak webinaria, szkolenia oraz warsztaty online.
Czas trwania najbliższych dyżurów zdalnych:
- 21.05.2020, godz. 13.00-18.00 (czwartek)
- 23.05.2020, godz. 11.00-18.00 (sobota)
- 25.05.2020, godz. 13.00-18.00 (poniedziałek)
- 27.05.2020, godz. 13.00-18.00 (środa)
- 29.05.2020, godz. 11.00-18.00 (piątek)
Jak się skontaktować? Prosimy o wcześniejsze zapisy poprzez formularz dostępny na naszej stronie https://ngo.krakow.pl/centrum_obywatelskie_centrum_c10/237703,artykul,doradztwo.html

Wsparcia udziela ekspert – Piotr Stachura: posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, w Centrum prowadzi doradztwo w zakresie prawnym, w szczególności w obszarze prawa cywilnego i administracyjnego dla osób fizycznych, grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych.
Zapraszamy!

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

grafiki nowe

---
Biblioteka NGO - tworzymy wspólną bibliotekę

19 maja 2020

Pracujemy nad wyposażeniem naszej obywatelskiej biblioteki. Ze wszystkich książek zgromadzonych w Centrum będziemy korzystać wspólnie - bezpłatnie!Jeśli chcecie wypożyczać interesujące i wartościowe książki, to czekamy na Wasze propozycje! Napiszcie nam o nich w komentarzach.

Przykładowa tematyka:
- Zarządzanie projektami,
- Społeczeństwo obywatelskie,
- Organizacje pozarządowe,
- Liderzy społeczni i ich kompetencje,
- Ekonomia społeczna.
Mamy już wiele pozycji, z pewnością każdy zainteresowany szeroko pojętą tematyką NGO znajdzie coś dla siebie.
Razem możemy zbudować wspaniałe centrum informacji, z którego po ustaniu czasu pandemii będziemy mogli korzystać.

biblioteka ngo nowa

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

---

Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi - konsultacje
18 maja 2020

Konsultacje planowane są od 25 maja do 19 czerwca 2020 r., a ich realizatorem będzie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach będą mogły:

- skorzystać z telefonicznych i mailowych dyżurów konsultacyjnych pracowników poszczególnych komórek merytorycznych UMK i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie;

- przekazać swoje wnioski, uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego do 19 czerwca 2020 r.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH!

Więcej informacji:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=124451&_ga=2.142700213.1643901588.15898238961458544481.1583908937

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

---

Badanie potrzeb, barier i oczekiwań organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych
9 maja 2020

W ramach prowadzonej działalności, Centrum Obywatelskie Centrum C 10 pragnie realizować wsparcie najbardziej dopasowane do potrzeb, barier i oczekiwań swoich beneficjentów. W tym celu rozpoczynamy BADANIE ANKIETOWE.
Zebrane odpowiedzi pomogą nam zidentyfikować najważniejsze kwestie dotyczące organizacji, w których Państwo działacie. ℹ️
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza ankiety, co potrwa zaledwie kilka minut, a dla nas będzie to nieoceniony materiał, który pozwoli nam jeszcze lepiej rozwijać Centrum C 10.
Kwestionariusz ankiety znajduje się pod linkiem:
Kwestionariusz ankiety (kliknij)

Bardzo dziękujemy za Państwa pomoc!

grafiki nowe

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

---

Konkurs plastyczny. Dziękujemy za udział
12 maja 2020

Dziękujemy wszystkim dzieciom za udział w konkursie plastycznym pn. „Pejzaże Krakowa – parki i place miejskie" - otrzymaliśmy aż 50 prac!
-  32 w kategorii wiekowej: 7-10 lat
-  18 w kategorii wiekowej: do 6 lat
Spośród 43 dzieci, które wzięły udział w konkursie (niektórzy uczestnicy przysłali więcej niż jedną pracę), wybierzemy naszych zwycięzców i 22 maja 2020 r. ogłosimy wyniki konkursu. Nie będzie to łatwe, ponieważ wysłane do nas prace prezentują wysoki poziom artystyczny oraz cechują się dużą oryginalnością.

grafiki nowe

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

---

Konkurs plastyczny „Pejzaże Krakowa – parki i place miejskie”
8 maja 2020

Jeszcze do 10 maja 2020 r. można przesyłać prace plastyczne na konkurs zorganizowany przez Centrum Obywatelskie Centrum C 10 pn. „Pejzaże Krakowa – parki i place miejskie”.

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci zamieszkałe w Krakowie, w wieku do 10 lat, a ich zadaniem jest stworzenie pracy plastycznej przedstawiającej wymarzone parki i place miejskie lub te, które już są zlokalizowane w naszym mieście.

Komisja konkursowa wyłoni trzy najlepsze prace w ramach dwóch kategorii wiekowych – do 6 roku życia oraz w wieku 7-10 lat, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe w postaci materiałów plastycznych lub kreatywnych.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: https://ngo.krakow.pl/centrum_obywatelskie_centrum_c10/238971,artykul,aktualnosci.html?fbclid=IwAR0-ulwGjxbBFNjiA3TftskePbXslaG68YcO9-mZGlvawkVYRQ35c1-cykwl

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie! Jesteśmy dla Was!

grafiki nowe

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

Zadanie publiczne pn. Centrum Obywatelskie Centrum C 10.
Zadanie publiczne finansowane ze środków Miasta Krakowa.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Konrad Szpak
Podmiot publikujący: NGO
Partnerzy