Magiczny Kraków, ngo.krakow.pl/ https://ngo.krakow.pl pl-pl Tue, 05 Jul 2022 09:18:45 +0200 Fundacja Orlen ogłosiła nabór do piątej edycji programu grantowego Moje miejsce na Ziemi https://ngo.krakow.pl/granty/261758,1061,komunikat,fundacja_orlen_oglosila_nabor_do_piatej_edycji_programu_grantowego_moje_miejsce_na_ziemi_.html 261758 Granty w wysokościach 5 000, 10 000, 15 000 i 20 000 zł Fundacja ORLEN przyzna na realizację projektów w zakresie: ekologii, sportu, bezpieczeństwa, kultury, ochrony zwierząt, czy zrównoważonego rozwoju. ]]> Thu, 30 Jun 2022 11:31:20 +0200 Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs na realizacje zadań publicznych pn. Kultura Wrażliwa https://ngo.krakow.pl/granty/261681,1061,komunikat,zarzad_wojewodztwa_malopolskiego_oglosil_konkurs_na_realizacje_zadan_publicznych_pn__kultura_wrazliwa.html 261681 Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Celem zadania jest zwiększenie dostępu do kultury dla osób z niepełnosprawnościami w województwie małopolskim. ]]> Tue, 28 Jun 2022 14:20:26 +0200 Konkurs Ministra Edukacji i Nauki https://ngo.krakow.pl/granty/261679,1061,komunikat,konkurs_ministra_edukacji_i_nauki_.html 261679 Minister Edukacji i Nauki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła - realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej – II edycja. ]]> Tue, 28 Jun 2022 14:13:18 +0200 Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zaprasza do konkursu Cyfrowe supermoce prowadzonego w ramach projektu Kompetencje 3.0 https://ngo.krakow.pl/granty/261678,1061,komunikat,fundacja_rozwoju_spoleczenstwa_informacyjnego_zaprasza_do_konkursu_cyfrowe_supermoce_prowadzonego_w_ramach_projektu_kompetencje_3_0.html 261678 Projekt „Kompetencje 3.0” jest skierowany do organizacji i instytucji, które chcą zdiagnozować stan swojego potencjału cyfrowego, podnieść kompetencje cyfrowe wśród swojego zespołu, a także poszerzyć swoją ofertę w dziedzinie technologii cyfrowych dla bezpośrednich odbiorców w środowisku lokalnym. ]]> Tue, 28 Jun 2022 13:59:31 +0200 Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. Polska - Ukraina. Poznajmy się w Małopolsce https://ngo.krakow.pl/granty/261677,1061,komunikat,zarzad_wojewodztwa_malopolskiego_oglosil_otwarty_konkurs_ofert_pn__polska_-_ukraina__poznajmy_sie_w_malopolsce.html 261677 Celem projektu jest zapewnienie aktywizacji społecznej, adaptacji i integracji, wsparcia oraz poprawy sytuacji obywateli Ukrainy, poprzez realizację zadań w obszarze nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie, w tym nauka języka polskiego. Powierzenie zadania wiąże się z udzieleniem przez Województwo Małopolski dotacji, na sfinansowanie realizacji powyższych działań wśród dzieci i młodzieży z Ukrainy, przebywających w Małopolsce. ]]> Tue, 28 Jun 2022 14:00:50 +0200 Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs ofert na realizację zadania pn.: Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych https://ngo.krakow.pl/granty/261676,1061,komunikat,minister_edukacji_i_nauki_oglosil_konkurs_ofert_na_realizacje_zadania_pn___program_wspierania_rozwoju_uczniow_wybitnie_uzdolnionych.html 261676 Celem konkursu jest wybór najlepszych ofert na realizację ogólnopolskich lub ponadregionalnych programów wspierających rozwój uczniów wybitnie uzdolnionych. W Programie uczestniczyć będą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, kształcący się w formie dziennej, z terenu Polski. ]]> Tue, 28 Jun 2022 13:41:57 +0200 Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na zadanie publiczne pn. Fundusz Wkładów Własnych https://ngo.krakow.pl/aktualnosci/261589,52,komunikat,otwarty_konkurs_ofert_oraz_nabor_na_czlonkow_komisji_konkursowej_na_zadanie_publiczne_pn__fundusz_wkladow_wlasnych.html 261589 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK uprzejmie informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Fundusz Wkładów Własnych” w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. ]]> Tue, 28 Jun 2022 09:43:11 +0200 Program Kierunek Sukces https://ngo.krakow.pl/granty/261500,1061,komunikat,program_kierunek_sukces.html 261500 „Kierunek Sukces” to program Fundacji Empiria i Wiedza, który ma na celu realizację projektów edukacyjnych związanych z podnoszeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji młodzieży w zakresie edukacji finansowej i ekonomicznej. W programie mogą brać udział podmioty realizujące projekty skierowane do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. ]]> Wed, 22 Jun 2022 14:24:48 +0200 Dotacja Fundacji DKMS https://ngo.krakow.pl/granty/261499,1061,komunikat,dotacja_fundacji_dkms.html 261499 Celem inicjatywy Dotacja Fundacji DKMS jest poprawa warunków i jakości leczenia Pacjentów hematologicznych poprzez wsparcie finansowe organizacji działających na rzecz pacjentów. W 2022 r. priorytetem jest wsparcie psychologiczne pacjentów oraz ich bliskich w procesie leczenia i zdrowienia – zarówno pacjentów przebywających w klinikach transplantacyjnych i na oddziałach hematologicznych i onkologicznych w całej Polsce jak też w domach w trakcie i po zakończeniu leczenia. ]]> Wed, 22 Jun 2022 14:16:23 +0200 Konkurs pn. Pomocne Małopolskie - Siła Wolontariatu! https://ngo.krakow.pl/granty/261491,1061,komunikat,konkurs_pn__pomocne_malopolskie_-_sila_wolontariatu_.html 261491 Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w roku 2022 - "Pomocne Małopolskie - Siła Wolontariatu!" ]]> Wed, 22 Jun 2022 14:06:57 +0200