górne tło

Dzielnicowe Centra Organizacji Pozarządowych

Zarządzenie nr 3360/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z 21 listopada 2013 roku umożliwia powstawanie Dzielnicowych Centrów Organizacji Pozarządowych. Mogą je tworzyć Rady Dzielnic Miasta Krakowa w drodze uchwały.

Ideą powoływania Centrów NGOs – działających w lokalach użytkowych wykorzystywanych przez poszczególne Dzielnice Miasta Krakowa – jest tworzenie przestrzeni dialogu i konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz aktywizacji społecznej i obywatelskiej mieszkańców poprzez wzmocnienie działań organizacji pozarządowych w tym zakresie.

Rada podejmując uchwałę o utworzeniu Centrum, określa Regulamin udostępniania organizacjom pozarządowym pomieszczeń, będący załącznikiem do uchwały i zawierający w szczególności informację w zakresie:

Zobacz: Zarządzenie nr 3360/2013 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania Dzielnicowych Centrów Organizacji Pozarządowych

DOKUMENT ARCHIWALNY

Tworzenie i funkcjonowanie Dzielnicowych Centrów Organizacji Pozarządowych uwzględnione zostało w Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012–2014 przyjętym przez Radę Miasta Krakowa 7 listopada 2011 r.