górne tło

Ogłoszono konkurs dotyczący prawa porównawczego

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków „LAW TRAINING AND STUDIES-2017” w ramach Programu Herkules III 2014-2020 (Hercule III Programme 2014-2020). Jednym z tematów jest „Comparative law studies (including dissemination of the results and a concluding conference)”.

Program HERCULE III 2014-2020 ma na celu ochronę interesów finansowych Unii Europejskiej, przeciwdziałanie i zwalczanie oszustw, korupcji i innych nielegalnych działań naruszających interesy finansowe Unii.

W ramach naboru określone zostały trzy tematy:

  1. „Comparative law studies (including dissemination of the results and a concluding conference)” („Studia prawa porównawczego (w tym upowszechnianie rezultatów i konferencja podsumowująca)”) (nabór nr HERCULE-LT-2017-01).
  2. „Cooperation and raising awareness actions (Conferences, including the Annual Presidents meeting of the European Lawyers Associations)” („Współpraca i działania podnoszące świadomość (Konferencje, w tym Doroczne spotkanie Przewodniczących Europejskich Stowarzyszeń Prawników)”) (nabór nr HERCULE-LT-2017-02).
  3. „Periodical publications” („Publikacje okresowe”) (nabór nr HERCULE-LT-2017-03).

W zakres tematu „Comparative law studies (including dissemination of the results and a concluding conference)” wchodzi rozwój działalności naukowej na wysokim poziomie, w tym analizy w zakresie prawa porównawczego, obejmujące w szczególności następujące tematy:

Do składania wniosków o dotację uprawnione są:

Jeden podmiot może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek.

Działania muszą się rozpocząć przed końcem 2017 r. i nie mogą trwać dłużej niż 18 miesięcy.

Całkowity budżet przeznaczony na wszystkie tematy w konkursie wynosi 500 000 Euro. Maksymalny poziom dotacji wynosi 80% kosztów kwalifikowanych (w szczególnych przypadkach może zostać podniesiony do poziomu 90%). Minimalny budżet projektu wynosi 40 000 Euro.

Termin ostateczny składania wniosków upływa 9 sierpnia 2017 r., godz. 17:00.

Szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/topics/hercule-lt-2017-01.html

dolne t�o