górne tło

„Program Otwarty Kraków – projekty informacyjne i edukacyjne” - KONKURS OFERT

Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych UMK informuje o ponownym ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców. Tytuł zadania publicznego: Program Otwarty Kraków – projekty informacyjne i edukacyjne. Termin składania ofert  upływa z dniem 11 sierpnia br. o godz. 15.00.

Zaplanowane przedsięwzięcie powinno wpisywać się w zakres przedmiotowy zadań określonych w uchwale nr LII/964/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu ''Otwarty Kraków'' i mieć charakter informacyjny lub edukacyjny w kontekście celu głównego Programu tj: wdrożenie i realizacja polityki otwartości miasta Krakowa na przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców poprzez:

  1. budowanie wśród mieszkańców Krakowa poczucia solidarności oraz świadomości i wiedzy na temat kultury i obyczajów innych narodowości;
  2. kształtowanie postawy tolerancyjnej wobec cudzoziemców, mniejszości narodowych i etnicznych;
  3. działanie nastawione na identyfikację i rozwiązywanie problemów związanych z funkcjonowaniem we wspólnocie społeczeństwa międzykulturowego.

Ogłoszony został także nabór do komisji konkursowej, powoływanej w celu opiniowania złożonych ofert. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 28 lipca br. o godz. 15.00.

ZOBACZ!

Ogłoszenie i dokumenty konkursowe dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.