górne tło

Granty Fundacji PGE

Celem Fundacji PGE jest wspieranie projektów i działań, które są spójne ze Statutem Fundacji oraz przyczynią się do postrzegania Grupy Kapitałowej PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego.

Fundacja PGE prowadzi działalność grantodawczą na rzecz innych organizacji i instytucji. Udziela wsparcia osobom prawnym i organizacjom, które nie posiadają osobowości prawnej. Nie przyznaje darowizn osobom fizycznym, lecz jedynie podmiotom, które w ramach swoich działań statutowych świadczą pomoc i wsparcie osobom fizycznym.

O granty mogą ubiegać się m.in. fundacje i stowarzyszenia, szkoły, uczelnie, domy dziecka, ośrodki opieki społecznej, organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego, zakłady opieki zdrowotnej (np. szpitale).

Fundacja udziela darowizn w formie dofinansowania lub współfinansowania.

Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:

Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich nadesłania przez pracowników Biura Fundacji i Zarząd Fundacji. Jeżeli wnioskowana kwota przekracza 5000 Euro, wniosek musi zostać pozytywnie zaopiniowany również przez Radę Fundacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gkpge.pl/fundacja/Filantropia

 

dolne t�o