górne tło

Onkogranty II: Walka z rakiem lokalnie i globalnie

Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ogłosił rozpoczęcie naboru II edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukiwane są nowe, dotychczas niefinansowanych przez inne instytucje projekty eksperckie i edukacyjne, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Celem konkursu grantowego realizowanego przez Fundację Polska Liga Walki z Rakiem jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów badawczych i analiz systemowych z dziedziny polityki zdrowotnej i zdrowia publicznego w obszarze walki z rakiem.

Wnioski mogą składać osoby lub zespoły badawcze zatrudnione w publicznych i niepublicznych uczelniach i instytutach badawczych, a także członkowie/pracownicy organizacji pozarządowych i pracownicy instytucji realizujących cele zbliżone do celów statutowych Fundacji.

Jedna osoba może zgłosić więcej niż jeden projekt i/lub być członkiem więcej niż jednego zespołu realizującego projekt. 

W II edycji najlepsze projektu zostaną wyłonione w dwóch kategoriach:

Wysokość grantów wynosi od 2 000 zł do 15 000 zł. Wkład własny nie jest wymagany.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2018 roku.

Wyniki II edycji Konkursu zostaną ogłoszone do 30 marca 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://www.ligawalkizrakiem.pl/aktualnosci/265-onkogranty-ii-walka-z-rakiem-lokalnie-i-globalnie

dolne t�o