górne tło

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2018 - sport

KOMUNIKAT z dnia 15 maja 2018 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego(Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2016 r. poz. 570), (link:http://www.ngo.krakow.pl/zalacznik/267143 ) - na realizacje zadania publicznego w 2018 roku w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450) pn.:

Informacja jest adresowana do organizacji pozarządowych:

- prowadzących działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 17 ww. ustawy, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

oraz

- których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.           

UWAGA:  

Wsparcie realizacji zadania publicznego odbywa się  w ramach wytycznych „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018” (uchwała nr XCI/2389/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r.).

W związku z powyższym:

 1. w ramach opisu zadania publicznego (pkt III ust. 1), w części dotyczącej przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego winny zostać wykazane osoby, posiadające odpowiednio udokumentowane kwalifikacje w zakresie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży;
 2. oferta winna bezwzględnie zawierać w pkt III ust. 2 (zakładane rezultaty realizacji zadania) precyzyjny opis , w jaki sposób realizacja zadania przyczyni się do promowania aktywnych form spędzania wolnego czasu przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wspierania rozwoju młodych talentów w ramach działań promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu przez rodziny, dzieci i młodzież oraz wzmacniania czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym.

Ponadto opis zadania publicznego (pkt III ust. 1) winien zawierać wszystkie elementy, wskazane we wzorze oferty, tj.

 1. cel zadania;
 2. miejsce realizacji zadania;
 3. charakterystykę grup odbiorców zadania;
 4. zakres działań wykonywanych przez poszczególne osoby w ramach realizacji zadania;
 5. przewidywany do wykorzystania wkład rzeczowy.

Wniosek wraz z wypełnioną i kompletną ofertą należy złożyć w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie,  V piętro, pok. 520 (tel. 12 616 96 11), poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00.

W załączeniu:Komunikat z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wydział Sportu informuje o wyczerpaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


KOMUNIKAT z dnia 11 września 2018 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego(Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2016 r. poz. 570), (link:http://www.ngo.krakow.pl/zalacznik/267143 ) - na realizacje zadania publicznego w 2018 roku w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450) pn.:

Informacja jest adresowana do organizacji pozarządowych:

- prowadzących działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 17 ww. ustawy, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

oraz

- których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.           

UWAGA:  

 Opis zadania publicznego (pkt III ust. 1) winien zawierać wszystkie elementy, wskazane we wzorze oferty, tj.

 1. cel zadania;
 2. miejsce realizacji zadania;
 3. charakterystykę grup odbiorców zadania;
 4. zakres działań wykonywanych przez poszczególne osoby w ramach realizacji zadania;
 5. przewidywany do wykorzystania wkład rzeczowy.

Wniosek wraz z wypełnioną i kompletną ofertą należy złożyć w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie,  V piętro, pok. 520 (tel. 12 616 96 11), poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00.

W załączeniu:


KOMUNIKAT z dnia 24 października 2018 roku

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert, (publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła w dniu 11 września 2018 roku), składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450), na realizację w 2018 roku:


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Wakacje w kajaku". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Regaty kajakowe z okazji Jubileuszu 85 lecia MZKaj". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Uruchomienie i promocja pierwszej w Krakowie bezpłatnej akademii piłkarskiej dla dzieci". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Dzień Dziecka z Oyama Karate". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Otwarte Mistrzostwa Krakowa Dzieci Młodszych, Dzieci Starszych i Młodzików w Lekkiej Atletyce". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Przez Wushu do trzeźwości". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Organizacja Turniejów w piłce o Puchar Krakowa". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Organizacja Zawodów Bokserskich pt. „Memoriał Stanisława Dragana”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Jubileuszowy Turniej dzieci roczników 2008-2009 z okazji 40-lecia OSKF Orzeł Sidzina”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Konsultacje szkoleniowe z gimnastyki artystycznej”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 28 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Płaszowski Młodzieżowy Turniej Łuczniczy”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Płaszowski Mundial 2018”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Weekendowy Sportowy Dzień Dziecka w Branicach”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Festiwal biegowy”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Olimpijski Turniej Tańca Pasja 2018”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Sportowe wyzwania”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Krakowski cykl imprez lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży – „Grand Prix Krakowa w biegach przełajowych” i „Czwartki lekkoatletyczne””. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Spływ Wisłą „Kajakiem przez Kraków””. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Młodzieżowy turniej piłkarski z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Sportowo – rekreacyjny obóz dochodzeniowy na własnych obiektach”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Gramy w szachy z jubilatem”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Turnieje piłki nożnej dla dzieci w wieku 10-12 lat oraz 13-14 lat z okazji Dnia Świętego Mikołaja – Mikołaj na Sportowo o Puchar Miasta Krakowa”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Organizacja wakacyjnych obozów jeździeckich”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Dzień Sokoła”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Wakacje w siodle 1” – zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych mających na celu rozwój sprawności fizycznej i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 31 maja 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Turnieje piłki nożnej o puchar UKS Wilga”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Nauka samoobrony na 100 lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „70-lecie OSKF Pogoń Skotniki". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Akcja lato – wakacje z tenisem". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. Otwarty Turniej Tenisowy dla dzieci 10,12 i 14 lat. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. Turniej Dwójek Siatkarskich. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 4 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. ALBERTUS Turniej z okazji mikołajek. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. Turniej siatkówki i halowej piłki nożnej z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. I Mistrzejowicki Festiwal Biegowy z Okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 września 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. Nowohucki Mundial - 2018. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 września 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. Cykl eliminacji oraz finał turnieju piłki nożnej dla dzieci z okazji Święta Niepodległości o Puchar Miasta Krakowa. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 5 października 2018 r.


KOMUNIKAT z 23.02.2018 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego(Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2016 r. poz. 570), (link: http://www.ngo.krakow.pl/zalacznik/267143 ) - na realizacje w 2018 roku na terenie Dzielnicy Nr VII Zwierzyniec zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909)  pn.:

Informacje tę adresuje się do organizacji pozarządowych:

- prowadzących działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 17 ww. ustawy, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

oraz

- których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.       

Wniosek wraz z wypełnioną i kompletną ofertą należy złożyć w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie, V piętro, pok. 520 (tel. 12 616 96 11), poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00.

W załączeniu:


KOMUNIKAT z 13.04.2018 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert, (publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła w dniu 22.02 2018 r.). składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450) z terenu Dzielnicy VII Zwierzyniec (Uchwała  Nr XXXIV/308/2017 Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec z dnia 11.07.2017  na realizację w 2018 roku zadania:


KOMUNIKAT z 23.02.2018 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego(Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2016 r. poz. 570), (link: http://www.ngo.krakow.pl/zalacznik/267143) - na realizacje w 2018 roku na terenie Dzielnicy Nr XV Mistrzejowice zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909)  pn.:

 Informacje tę adresuje się do organizacji pozarządowych:

- prowadzących działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 17 ww. ustawy, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

oraz

- których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.       

Wniosek wraz z wypełnioną i kompletną ofertą należy złożyć w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie, V piętro, pok. 520 (tel. 12 616 96 11), poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00.

W załączeniu:


KOMUNIKAT z 12.03.2018 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert, (publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła w dniu 22.02 2018 r.). składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; 1948, z 2017 r. poz. 60, 573, 1909) z terenu Dzielnicy XV Mistrzejowice (Uchwała  Nr XXXV/237/2017 rady dzielnicy XV Mistrzejowice z dnia 13.07.2017 r) na realizację w 2018 roku zadania:


Komunikat z dnia 26 czerwca 2018 r.

 

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego  sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2016 r. poz. 570), (link:http://www.ngo.krakow.pl/zalacznik/267143) - na realizacje zadania publicznego w 2018 roku na terenie Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450) pn.:  

Informacja jest adresowana do organizacji pozarządowych:

- prowadzących działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Miejskiej Kraków w obszarze o którym mowa w art. 4 ust.1 pkt 17 ww. ustawy, tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

oraz

- których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

Ponadto opis zadania publicznego (pkt III ust. 1) winien zawierać wszystkie elementy, wskazane we wzorze oferty, tj. cel zadania; miejsce realizacji zadania; charakterystykę grup odbiorców zadania; zakres działań wykonywanych przez poszczególne osoby w ramach realizacji zadania; przewidywany do wykorzystania wkład rzeczowy.

Wniosek wraz z wypełnioną i kompletną ofertą należy złożyć w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie, V piętro, pok. 520 (tel. 12 616 96 11), poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00.

W załączeniu:


KOMUNIKAT z 05.07.2018 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert, (publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła w dniu 26.06.2018 r.) składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450) z terenu Dzielnicy XII Bieżanów - Prokocim (Uchwała  Nr XLVIII/696/2018 Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim  z dnia 18.06.2018 r) na realizację w 2018 roku zadania:


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Spływ kajakowy Wisłą". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 marca 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Regaty kajakowe – otwarcie sezonu 2018". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 marca 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Turniej piłkarski dzieci i młodzieży o Puchar Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Zwierzyniec". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 marca 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Dzielnicowy Volleyball 2018". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 marca 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Piłkarska Liga Szóstek „Mistrzejowice”/Dzielnica XV Mistrzejowice". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 marca 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Letni obóz sportowy z KS Bieżanowianką". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 lipca 2018 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. "Obóz sportowo – rekreacyjny. Wakacje 2018". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 9 lipca 2018 r.