górne tło

Akcja społeczna PODZIELMY SIĘ CIEPŁEM

Akcja społeczna „Podzielmy się ciepłem”, której celem jest wsparcie organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą osobom potrzebującym w Krakowie – m. in. osobom najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom oraz osobom wykluczonym społecznie – jest realizowana nieprzerwanie od 2007 roku. W ramach akcji organizacje pozarządowe otrzymują pomoc w postaci środków finansowych przeznaczonych na pokrycie rachunków za ciepło sieciowe i ciepłą wodę użytkową, dostarczane z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Beneficjenci pomocy muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

Komitet ds. akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”, rekomenduje Prezydentowi Miasta Krakowa organizacje pozarządowe, którym przekazywana jest darowizna na pokrycie rachunków za ciepło sieciowe i/lub ciepłą wodę użytkową, dostarczaną z sieci ciepłowniczej.

Akcja społeczna „Podzielmy się ciepłem” w roku 2023 była realizowana we współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A. w Krakowie, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, PGE Energia Ciepła S.A., CEZ Skawina S.A. w Skawinie na mocy zawartych porozumień oraz zarządzenia nr 3061/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 października 2023 roku w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu ds. akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”.

Akcja społeczna „Podzielmy się ciepłem” w 2015 r. wyróżniona została poprzez nominację do Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.