górne tło

Konkurs Ministra Obrony Narodowej w zakresie działalności na rzecz kombatantów

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert, które ukierunkowane będą na działania służące:

  1. integracji środowiska kombatanckiego, w tym polonijnego ze środowiskiem wojskowym i cywilnym w Polsce oraz za granicą poprzez organizację spotkań świątecznych dla kombatantów i weteranów poszkodowanych w misjach oraz ich rodzin;
  2. budowaniu i umacnianiu więzi międzypokoleniowej pomiędzy kombatantami a młodzieżą szkolną m.in. poprzez
  3. wsparciu weteranów, którzy żyjąc często w bardzo skromnych warunkach socjalnych, dumnie pielęgnują pamięć o swoich dowódcach i poległych kolegach, poprzez dostarczenie paczek świątecznych.

Zadanie polega w szczególności na:

Na realizację zadań zaplanowano kwotę w wysokości 1 500 000 zł.

Zadanie należy zrealizować w terminie od 26 listopada do 31 grudnia 2018 roku.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert o zlecenie realizacji zadania publicznego są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie.

Zlecanie realizacji zadania publicznego odbywa się w formie wspierania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.  Wymagany jest wkład własny finansowy w wysokości minimum 10 % planowanej kwoty dotacji.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 25 października 2018 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/inne/otwarte-konkursy-ofert/aktualne-ogloszenia-1025479/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-112018wddekid-1032548a/ 

dolne t�o