górne tło

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn: „CENTRUM OBYWATELSKIE – ul. Reymonta 20”

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych lub działalności na rzecz organizacji pozarządowych, pn: „CENTRUM OBYWATELSKIE – ul. Reymonta 20”. Termin składania ofert upływa 14 stycznia 2019 roku o godz. 15.00.

 

 

 

 

Tytuł zadania publicznego: „CENTRUM OBYWATELSKIE – ul. Reymonta 20”

Komórka realizująca: Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

Centrum Obywatelskie powinno realizować następujące cele:

1. zwiększanie skuteczności NGO i grup nieformalnych w realizacji ich misji: 

2. wzrost zaangażowania obywatelskiego mieszkańców Krakowa:

poprzez:

  1. działania edukacyjne m.in. szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty, grupy wymiany doświadczeń, wizyty studyjne, spotkania z ekspertami, spotkania tematyczne, spotkania branżowe, uczestnictwo w procesie konsultacji rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, popularyzacja standardów realizacji usług publicznych przez organizacje pozarządowe w Gminie Miejskiej Kraków określonych w obowiązującym w GMK Wieloletnim Programie Współpracy GMK z organizacjami pozarządowymi
  2. działania wspierające m.in. doradztwo, mentoring, coaching, przygotowanie i wdrażanie zmian w organizacji np. planów rozwoju, planów naprawczych, wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznych zasobów przez organizacje i grupy nieformalne (np. korzystanie z lokali miejskich, sprzętu);
  3. animacja współpracy, sieciowanie i budowanie partnerstw między mieszkańcami/ grupami nieformalnymi/ NGO, sektorem publicznym, biznesem, nauką m.in. spotkania, konferencje, grupy robocze, networking, wymiana zasobów;
  4. animacja lokalnej aktywności mieszkańców/grup nieformalnych/NGO m.in. spotkania, grupy wymiany doświadczeń, wsparcie lub wspólna realizacja inicjatywy lokalnej w oparciu o ustawę, działania motywacyjne i inspiracyjne;
  5. działania informacyjno-promocyjne, w tym prowadzenie strony internetowej Centrum Obywatelskiego pod adresem: http://co.krakow.pl/ poprzez: promocję postaw obywatelskich, wolontariatu, budowanie pozytywnego wizerunku NGO i ruchów społecznych, kampanie informacyjno – promocyjne; tworzenie baz danych np. baza źródeł finansowania, baza publikacji (linków) kalendarz wydarzeń realizowanych w Krakowie przez NGO/ grup nieformalnych/ mieszkańców, newsletter, mapowanie organizacji pozarządowych działających na terenie danej dzielnicy Krakowa, popularyzację form współpracy UMK z NGO (programy współpracy, Komisje Dialogu Obywatelskiego, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego);
  6. pośrednictwo wolontariatu m.in. tworzenie bazy ofert i wolontariuszy, pośredniczenie w kontaktach między NGO a wolontariuszami;
  7. udostępnianie i wynajem powierzchni (np. sale, przestrzeń biurowa i coworkingowa do pracy biurowej oraz prowadzenia działalności, inkubator NGOs.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem, szczegółowymi informacjami i dokumentami dot. konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.