górne tło

Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej - konkurs MRPiPS

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs pt. „Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym”.

Konkurs ma na celu wspieranie podmiotów ekonomii społecznej w podejmowaniu współpracy sprzyjającej podnoszeniu konkurencyjności oraz rozwojowi działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej, poprzez wspieranie współdziałania w ramach szerszych, branżowych sieci i powiązań kooperacyjnych i klastrowych, a także stworzenie warunków zapewniających możliwość nawiązywania trwałych, stabilnych więzi gospodarczych.

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie jest:

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 7 000 000 zł. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%.

W ramach niniejszego konkursu do dofinansowania zostaną wyłonione 3 projekty.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od 29 listopada do 16 grudnia 2019 r. (do godz. 12.00).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stornie internetowej pod adresem: https://www.power.gov.pl/nabory/1-259/