górne tło

Otwarty konkurs ofert ''Od wykluczenia do aktywizacji''

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”.

Konkurs został ogłoszony w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”. Głównym celem Programu jest wzmacnianie uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym przez rozwijanie oferty podmiotów zatrudnienia socjalnego oraz wspieranie włączenia społecznego na poziomie lokalnym.

W ramach celu głównego wyznaczono następujące priorytety i cele szczegółowe:

 1. Priorytet I Usługi reintegracyjne.  

Cel szczegółowy: Zwiększanie dostępności dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do usług reintegracyjnych.

 1. Priorytet II Ścieżki reintegracji.  

Cel szczegółowy: Zwiększanie szans na zatrudnienie absolwentów podmiotów zatrudnienia socjalnego (dalej: PZS).

 1. Priorytet III Włączanie podmiotów zatrudnienia socjalnego w konsorcja spółdzielni socjalnych.  

Cel szczegółowy: Włączanie PZS w konsorcja spółdzielni socjalnych.

 1. Priorytet IV Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży.

Cel szczegółowy: Wsparcie oraz zintegrowanie młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze środowiskiem lokalnym.

 1. Priorytet V Ogólnopolskie forum dialogu PZS.

Cel szczegółowy: Wsparcie ogólnopolskiej współpracy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk PZS.

O dofinansowanie projektów w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty prowadzące PZS o których mowa w art. 3 ust 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 217), a we wskazanych priorytetach również (samodzielnie lub w ramach oferty wspólnej) organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.; dalej: UDDPiW).   

 1. Priorytet I  
 1. Priorytet II
 1. Priorytet III
 1. Priorytet IV
 1. Priorytet V

Jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę w ramach priorytetu i nie więcej niż dwie oferty w ramach jednego otwartego konkursu ofert.

Możliwa jest realizacja projektów rocznych. Projekty muszą rozpocząć się w 2020 r. (wydatki będą uznawane za kwalifikowalne najwcześniej od dnia 1 marca 2020 r.) oraz zostać zrealizowane do dnia 31 grudnia 2020 r.

Na rok 2020 przeznaczono łącznie kwotę 3 000 000 zł, z czego na realizację projektów w ramach:

W ramach poszczególnych priorytetów określono minimalne i maksymalne kwoty dofinansowania jakie mogą zostać przyznane na realizację zadania publicznego:

 1. Priorytet I i II: minimalna kwota dofinansowania – 20 000 zł, maksymalna kwota dofinansowania – 200 000 zł
 2. Priorytet III i IV: minimalna kwota dofinansowania – 20 000 zł, maksymalna kwota dofinansowania – 100 000 zł
 3. Priorytet V kwota dofinansowania wynosić będzie 100 000 zł.  

Wymagane jest wniesienie wkładu własnego finansowego lub osobowego lub rzeczowego w wysokości minimum 10% całkowitej kwoty planowanej na realizację zadania publicznego.

Oferty należy składać w terminie do 2 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-programu-od-wykluczenia-do-aktywizacji-edycja-2020