górne tło

Instrukcja postępowania przy składaniu ofert w trybie Małych Zleceń art. 19a

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa przygotował dla organizacji pozarządowych instrukcję postępowania przy składaniu ofert w trybie Małych Zleceń art. 19a.

Kto może złożyć ofertę?

Ofertę mogą złożyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ofertę można złożyć z zakresu sfery zadań publicznych przewidzianych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Prezydent Miasta Krakowa musi uznać celowość realizacji zadania.

Oferent zobowiązany jest podczas realizacji zleconego zadania publicznego, do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej i/lub informacyjno–komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami na poziomie minimalnych wymagań, określonych w art. 6–7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) oraz wykazania w ofercie konkretnych planowanych działań w tym zakresie.

Gdzie można złożyć ofertę?

Ofertę należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem do siedziby właściwego Wydziału, który realizuje zadanie publiczne.

Informacja o lokalizacjach TUTAJ.

Zaleca się składanie ofert przy użyciu obowiązującego w Gminie Miejskiej Kraków systemu NGO Generator.

Jaka jest wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego?

Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł. Natomiast łączna kwota środków finansowych przekazywanych przez Prezydenta Miasta Krakowa tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Jaki jest okres realizacji zadania publicznego?

Zadanie publiczne jest realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Kiedy oferta podana jest do publicznej wiadomości?

Po uznaniu celowości realizacji zadania, na które organ ma 7 dni roboczych, oferta zostaje zamieszczona na 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń Urzędu i na stronie internetowej miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl.

Uwagi do oferty może zgłaszać każdy w terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia.

Kiedy zawierana jest umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego?

Umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego zawierana jest niezwłocznie po upływie terminu zgłaszania uwag oraz po ich rozpatrzeniu .