górne tło

Nabór koncepcji projektowych w ramach działania pilotażowego: Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym

Minister Klimatu, jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór koncepcji projektowych w ramach działania pilotażowego „Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Celem głównym naboru jest zwiększenie zdolności podmiotów, które są szczególnie wrażliwe na zmiany klimatyczne, do łagodzenia ich przyczyn i dostosowywania się do zmieniającego się klimatu poprzez realizacje działań mających na celu rozpowszechnienie Gospodarki o obiegu zamkniętym.

Nabór ma na celu wsparcie przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą Gospodarką o obiegu zamkniętym. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o środki finansowe na działania związane z ograniczeniem zużycia surowców, zmniejszeniem produkcji odpadów oraz uwzględnieniem Gospodarki o obiegu zamkniętym w modelu biznesowym.

W ramach naboru możliwe jest realizowanie w szczególności działań związanych ze:

Składane koncepcje projektowe powinny zawierać również działania edukacyjne i uświadamiające w zakresie Gospodarki o obiegu zamkniętym.

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się następujące podmioty:

Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymają dodatkowe punkty, zgodnie z kryteriami merytorycznymi. Partnerem może być każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawa w Państwach – Darczyńcach, Państwach – Beneficjentach lub w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które ma wspólną granicę z Polską, lub każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania Programu.

Na nabór przeznaczono 3 000 000 euro, tj. 13 136 400 zł.

Poziom dopuszczalnego wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi do 85% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania musi mieścić się w przedziale od 300 000 euro tj. 1 313 640 zł do 1 000 000 euro tj. 4 378 800 zł.

Koncepcje projektowe można składać w terminie do 22 września 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-koncepcji-projektowych-w-ramach-dzialania-pilotazowego-wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-goz