górne tło

Procedura zawierania partnerstw projektowych

Zapraszamy do zapoznania się z procedurą zawierania partnerstw projektowych, która określa zasady przystępowania przez Gminę Miejską Kraków i organizacje pozarządowe do projektów oraz ich wspólnej realizacji. Ma także na celu zapewnienie transparentności podejmowanych działań w tym zakresie oraz równego dostępu organizacji pozarządowych do oferowanych przez Gminę form współpracy z trzecim sektorem.

Procedura jest realizowana zgodnie z zarządzeniem nr 1881/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Procedury zawierania partnerstw projektowych pomiędzy Gminą Miejską Kraków a organizacjami pozarządowymi”.

Dokumenty: