górne tło

Oferty składane w trybie art. 19a ustawy, rok 2021 - Wydział Sportu

KOMUNIKAT z dnia 24 września 2021 r. (Dzielnica VII - Zwierzyniec)

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert, (publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła w dniu 3 marca 2021 roku), składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację w 2021 roku:

KOMUNIKAT z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert, (publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła w dniu 9 sierpnia 2021 roku), składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na realizację w 2021 roku:

KOMUNIKAT z 3.03.2021 r. (Dzielnica VII - Zwierzyniec)

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania,  na realizacje w 2021 roku na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec zadania publicznego, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) pn.:

 1. Oferta winna dotyczyć realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym przeprowadzanego na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec.
 2. Czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
 3. Wysokość dofinansowania lub finansowania realizacji zadania nie może przekraczać kwoty 10 000 zł.
 4. Łączna kwota środków finansowych przekazanych temu samemu klubowi sportowemu
  w tym trybie w bieżącym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
 5. Formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055)
 6. Syntetyczny opis zadania publicznego (pkt III ust. 3) musi zawierać takie elementy, jak:
  • precyzyjna informacja, do kogo skierowane jest zadanie – odbiorca /grupy odbiorców (kategoria wiekowa, liczba osób itp.),
  • wskazanie czasu oraz miejsca bezpośredniej realizacji zadania,
  • krótki opis przyczyn (motywu) woli podjęcia realizacji zadania
  • krótki opis planowanych działań wraz ze wskazaniem liczbowym ich skali,
   np. poszczególnych etapów realizacji zadania, liczby osób bezpośrednio obsługujących zadanie, zakresu działań wykonywanych przez poszczególne osoby w ramach realizacji zadania, przewidywanego do wykorzystania wkładu rzeczowego,
  • jednoznaczne określenie w jaki sposób podczas realizacji zadania spełnione zostaną wymagania związane z bieżącą sytuacją epidemiczną wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodne z obowiązującymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.
 7. Rekomendowany termin złożenia oferty – co najmniej 21 dni przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania.
 8. Informacja jest adresowana do organizacji pozarządowych – osób prawnych prowadzących działalność pożytku publicznego dotyczącą sportu, których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami  w zakresie funkcjonowania Urzędu, skan wypełnionej i kompletnej oferty, podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sp.umk@um.krakow.plDołączenie oryginałów ofert, celem dopełnienia i  potwierdzenia w rzeczywistości realizacji zadania publicznego wymagane będzie finalnie do umów zawieranych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
Możliwe jest również składanie ofert w formie tradycyjnej, tj. w kopercie, zaadresowanej na Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541  Kraków, z adnotacją „Oferta – art. 19a” osobiście na Dzienniku Podawczym UMK, zlokalizowanym w budynku Urzędu Miasta Krakowa - punkcie obsługi mieszkańców przy al. Powstania Warszawskiego 10 – wejście od str. ul. Kordylewskiego lub za pośrednictwem usługi pocztowej.

W przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego objętego ofertą oraz dostosowania jego zakresu do panujących warunków zewnętrznych i ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, do 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, zostanie ona zamieszczona na okres 7 dni:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. w siedzibie Wydziału Sportu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
 3. na stronie internetowej www.ngo.krakow.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, klubowi sportowemu może zostać zlecona realizacja zadania objętego ofertą, z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oryginał oferty stanowi załącznik do umowy.

W załączeniu:

 1. uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

KOMUNIKAT z 8.03.2021 r. (Dzielnica XV - Mistrzejowice)

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania,  na realizacje w 2021 roku na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice zadania publicznego, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) pn.:

 1. Oferta winna dotyczyć realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym przeprowadzanego na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice.
 2. Czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
 3. Wysokość dofinansowania lub finansowania realizacji zadania nie może przekraczać kwoty 10 000 zł.
 4. Łączna kwota środków finansowych przekazanych temu samemu klubowi sportowemu
  w tym trybie w bieżącym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
 5. Formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055)
 6. Syntetyczny opis zadania publicznego (pkt III ust. 3) musi zawierać takie elementy, jak:
  • precyzyjna informacja, do kogo skierowane jest zadanie – odbiorca /grupy odbiorców (kategoria wiekowa, liczba osób itp.),
  • wskazanie czasu oraz miejsca bezpośredniej realizacji zadania,
  • krótki opis przyczyn (motywu) woli podjęcia realizacji zadania
  • krótki opis planowanych działań wraz ze wskazaniem liczbowym ich skali,
   np. poszczególnych etapów realizacji zadania, liczby osób bezpośrednio obsługujących zadanie, zakresu działań wykonywanych przez poszczególne osoby w ramach realizacji zadania, przewidywanego do wykorzystania wkładu rzeczowego,
  • jednoznaczne określenie w jaki sposób podczas realizacji zadania spełnione zostaną wymagania związane z bieżącą sytuacją epidemiczną wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodne z obowiązującymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.
 7. Rekomendowany termin złożenia oferty – co najmniej 21 dni przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania.
 8. Informacja jest adresowana do organizacji pozarządowych – osób prawnych prowadzących działalność pożytku publicznego dotyczącą sportu, których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami  w zakresie funkcjonowania Urzędu, skan wypełnionej i kompletnej oferty, podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sp.umk@um.krakow.plDołączenie oryginałów ofert, celem dopełnienia i  potwierdzenia w rzeczywistości realizacji zadania publicznego wymagane będzie finalnie do umów zawieranych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
Możliwe jest również składanie ofert w formie tradycyjnej, tj. w kopercie, zaadresowanej na Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541  Kraków, z adnotacją „Oferta – art. 19a” osobiście na Dzienniku Podawczym UMK, zlokalizowanym w budynku Urzędu Miasta Krakowa - punkcie obsługi mieszkańców przy al. Powstania Warszawskiego 10 – wejście od str. ul. Kordylewskiego lub za pośrednictwem usługi pocztowej.

W przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego objętego ofertą oraz dostosowania jego zakresu do panujących warunków zewnętrznych i ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, do 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, zostanie ona zamieszczona na okres 7 dni:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. w siedzibie Wydziału Sportu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
 3. na stronie internetowej www.ngo.krakow.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, klubowi sportowemu może zostać zlecona realizacja zadania objętego ofertą, z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oryginał oferty stanowi załącznik do umowy.

W załączeniu:

 1. uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

KOMUNIKAT z 18 marca 2021 r. (Dzielnica XVI Bieńczyce)

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania,  na realizacje w 2021 roku na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce zadań publicznych, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) pn.:

 1. Oferta winna dotyczyć realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym przeprowadzanego na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce.
 2. Czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
 3. Wysokość dofinansowania lub finansowania realizacji zadania nie może przekraczać kwoty 10 000 zł.
 4. Łączna kwota środków finansowych przekazanych temu samemu klubowi sportowemu
  w tym trybie w bieżącym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
 5. Formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055)
 6. Syntetyczny opis zadania publicznego (pkt III ust. 3) musi zawierać takie elementy, jak:
  • precyzyjna informacja, do kogo skierowane jest zadanie – odbiorca /grupy odbiorców (kategoria wiekowa, liczba osób itp.),
  • wskazanie czasu oraz miejsca bezpośredniej realizacji zadania,
  • krótki opis przyczyn (motywu) woli podjęcia realizacji zadania
  • krótki opis planowanych działań wraz ze wskazaniem liczbowym ich skali,
   np. poszczególnych etapów realizacji zadania, liczby osób bezpośrednio obsługujących zadanie, zakresu działań wykonywanych przez poszczególne osoby w ramach realizacji zadania, przewidywanego do wykorzystania wkładu rzeczowego,
  • jednoznaczne określenie w jaki sposób podczas realizacji zadania spełnione zostaną wymagania związane z bieżącą sytuacją epidemiczną wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodne z obowiązującymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.
 7. Rekomendowany termin złożenia oferty – co najmniej 21 dni przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania.
 8. Informacja jest adresowana do organizacji pozarządowych – osób prawnych prowadzących działalność pożytku publicznego dotyczącą sportu, których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami w zakresie funkcjonowania Urzędu, skan wypełnionej i kompletnej oferty, podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sp.umk@um.krakow.plDołączenie oryginałów ofert, celem dopełnienia i  potwierdzenia w rzeczywistości realizacji zadania publicznego wymagane będzie finalnie do umów zawieranych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
Możliwe jest również składanie ofert w formie tradycyjnej, tj. w kopercie, zaadresowanej na Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541  Kraków, z adnotacją „Oferta – art. 19a” osobiście na Dzienniku Podawczym UMK, zlokalizowanym w budynku Urzędu Miasta Krakowa - punkcie obsługi mieszkańców przy al. Powstania Warszawskiego 10 – wejście od str. ul. Kordylewskiego lub za pośrednictwem usługi pocztowej.

W przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego objętego ofertą oraz dostosowania jego zakresu do panujących warunków zewnętrznych i ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, do 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, zostanie ona zamieszczona na okres 7 dni:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. w siedzibie Wydziału Sportu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
 3. na stronie internetowej www.ngo.krakow.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, klubowi sportowemu może zostać zlecona realizacja zadania objętego ofertą, z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oryginał oferty stanowi załącznik do umowy.

W załączeniu:

 1. uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

KOMUNIKAT z  6 kwietnia 2021 roku (Dzielnica XVI Bieńczyce)

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert (publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła w dniu 18 marca 2021 roku), składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1057) na realizację w 2021 roku na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce zadania:

KOMUNIKAT z dnia 11 maja 2021 roku (Dzielnica XV Mistrzejowice)

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert (publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła w dniu 8 marca 2021 roku), składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1057) na realizację w 2021 roku na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice zadania:

KOMUNIKAT z dnia 28 maja 2021 roku (Dzielnica XI Podgórze - Duchackie)

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania,  na realizacje w 2021 roku na terenie Dzielnicy XI Podgórze - Duchackie  zadania publicznego, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) pn.:

1. Oferta winna dotyczyć realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym przeprowadzanego na terenie Dzielnicy XI Podgórze - Duchackie.

2. Czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

3. Wysokość dofinansowania lub finansowania realizacji zadania nie może przekraczać kwoty 10 000 zł.

4. Łączna kwota środków finansowych przekazanych temu samemu klubowi sportowemu w tym trybie w bieżącym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

5. Formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055)

6. Syntetyczny opis zadania publicznego (pkt III ust. 3) musi zawierać takie elementy, jak:

a) precyzyjna informacja, do kogo skierowane jest zadanie – odbiorca /grupy odbiorców (kategoria wiekowa, liczba osób itp.),

b) wskazanie czasu oraz miejsca bezpośredniej realizacji zadania,

c) krótki opis przyczyn (motywu) woli podjęcia realizacji zadania

d) krótki opis planowanych działań wraz ze wskazaniem liczbowym ich skali,
np. poszczególnych etapów realizacji zadania, liczby osób bezpośrednio obsługujących zadanie, zakresu działań wykonywanych przez poszczególne osoby w ramach realizacji zadania, przewidywanego do wykorzystania wkładu rzeczowego,

e) jednoznaczne określenie w jaki sposób podczas realizacji zadania spełnione zostaną wymagania związane z bieżącą sytuacją epidemiczną wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodne z obowiązującymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

7. Rekomendowany termin złożenia oferty – co najmniej 21 dni przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania.

8. Informacja jest adresowana do organizacji pozarządowych – osób prawnych prowadzących działalność pożytku publicznego dotyczącą sportu, których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 oraz wynikającymi z tego faktu ograniczeniami  w zakresie funkcjonowania Urzędu, skan wypełnionej i kompletnej oferty, podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sp.umk@um.krakow.pl.  Dołączenie oryginałów ofert, celem dopełnienia i  potwierdzenia w rzeczywistości realizacji zadania publicznego wymagane będzie finalnie do umów zawieranych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
Możliwe jest również składanie ofert w formie tradycyjnej, tj. w kopercie, zaadresowanej na Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa al. Powstania Warszawskiego 10, 31-541  Kraków,
z adnotacją „Oferta – art. 19a” osobiście na Dzienniku Podawczym UMK, zlokalizowanym w budynku Urzędu Miasta Krakowa - punkcie obsługi mieszkańców przy al. Powstania Warszawskiego 10 – wejście od str. ul. Kordylewskiego lub za pośrednictwem usługi pocztowej.

W przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego objętego ofertą
oraz dostosowania jego zakresu do panujących warunków zewnętrznych i ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, do 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, zostanie ona zamieszczona na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie Wydziału Sportu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej www.ngo.krakow.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, klubowi sportowemu może zostać zlecona realizacja zadania objętego ofertą, z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oryginał oferty stanowi załącznik do umowy.

W załączeniu:

1) uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2) uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

KOMUNIKAT z dnia 17 czerwca 2021 roku (Dzielnica XI Podgórze - Duchackie)

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ze względu na wyczerpanie środków finansowych, informuje o zakończeniu naboru ofert (publikacja komunikatu o rozpoczęciu naboru nastąpiła w dniu 28 maja 2021 roku), składanych w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1057) na realizację w 2021 roku na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie zadania:

KOMUNIKAT z 18 czerwca 2021 r. (XII Prokocim - Bieżanów)

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania, na realizacje w 2021 roku na terenie Dzielnicy XII Prokocim - Bieżanów zadania publicznego, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) pn.:

1. Oferta winna dotyczyć realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym przeprowadzanego na terenie Dzielnicy XI Podgórze - Duchackie.

2. Czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

3. Wysokość dofinansowania lub finansowania realizacji zadania nie może przekraczać kwoty 10 000 zł.

4. Łączna kwota środków finansowych przekazanych temu samemu klubowi sportowemu w tym trybie w bieżącym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

5. Formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055)

6. Syntetyczny opis zadania publicznego (pkt III ust. 3) musi zawierać takie elementy, jak:

a) precyzyjna informacja, do kogo skierowane jest zadanie – odbiorca /grupy odbiorców (kategoria wiekowa, liczba osób itp.),

b) wskazanie czasu oraz miejsca bezpośredniej realizacji zadania,

c) krótki opis przyczyn (motywu) woli podjęcia realizacji zadania

d) krótki opis planowanych działań wraz ze wskazaniem liczbowym ich skali, np. poszczególnych etapów realizacji zadania, liczby osób bezpośrednio obsługujących zadanie, zakresu działań wykonywanych przez poszczególne osoby w ramach realizacji zadania, przewidywanego do wykorzystania wkładu rzeczowego,

e) jednoznaczne określenie w jaki sposób podczas realizacji zadania spełnione zostaną wymagania związane z bieżącą sytuacją epidemiczną wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodne z obowiązującymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.

7. Rekomendowany termin złożenia oferty – co najmniej 21 dni przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania.

8. Informacja jest adresowana do organizacji pozarządowych – osób prawnych prowadzących działalność pożytku publicznego dotyczącą sportu, których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

Biorąc pod uwagę ryzyka i zagrożenia dotyczące sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, skan wypełnionej i kompletnej oferty, podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta należy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: sp.umk@um.krakow.pl. Dołączenie oryginałów ofert, celem dopełnienia i potwierdzenia w rzeczywistości realizacji zadania publicznego wymagane będzie finalnie do umów zawieranych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Możliwe jest również składanie ofert osobiście w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie, V piętro, pok. 520 (tel. 12 616 96 11), poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00.

W przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego objętego ofertą oraz dostosowania jego zakresu do panujących warunków zewnętrznych i ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, do 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, zostanie ona zamieszczona na okres 7 dni:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej;

2) w siedzibie Wydziału Sportu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej www.ngo.krakow.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, klubowi sportowemu może zostać zlecona realizacja zadania objętego ofertą, z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oryginał oferty stanowi załącznik do umowy.

W załączeniu:

1) uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2) uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

KOMUNIKAT z 9 sierpnia 2021 r.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania,  na realizacje w 2021 roku zadania publicznego, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) pn.:

 1. Oferta winna dotyczyć realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym przeprowadzanego na terenie Miasta Krakowa.
 2. Czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
 3. Wysokość dofinansowania lub finansowania realizacji zadania nie może przekraczać kwoty 10 000 zł.
 4. Łączna kwota środków finansowych przekazanych temu samemu klubowi sportowemu w tym trybie w bieżącym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
 5. Formularz oferty zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055)
 6. Syntetyczny opis zadania publicznego (pkt III ust. 3) musi zawierać takie elementy, jak:
  • precyzyjna informacja, do kogo skierowane jest zadanie – odbiorca /grupy odbiorców (kategoria wiekowa, liczba osób itp.),
  • wskazanie czasu oraz miejsca bezpośredniej realizacji zadania,
  • krótki opis przyczyn (motywu) woli podjęcia realizacji zadania
  • krótki opis planowanych działań wraz ze wskazaniem liczbowym ich skali,
   np. poszczególnych etapów realizacji zadania, liczby osób bezpośrednio obsługujących zadanie, zakresu działań wykonywanych przez poszczególne osoby w ramach realizacji zadania, przewidywanego do wykorzystania wkładu rzeczowego,
  • jednoznaczne określenie w jaki sposób podczas realizacji zadania spełnione zostaną wymagania związane z bieżącą sytuacją epidemiczną wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgodne z obowiązującymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce.
 7. Rekomendowany termin złożenia oferty – co najmniej 21 dni przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania.
 8. Informacja jest adresowana do organizacji pozarządowych – osób prawnych prowadzących działalność pożytku publicznego dotyczącą sportu, których działalność statutowa ujawniona w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

Wniosek wraz z wypełnioną i kompletną ofertą należy złożyć w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa przy al. Powstania Warszawskiego 10 w Krakowie, V piętro, pok. 520 (tel. 12 616 96 11), poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00. Istnieje również możliwość złożenia oferty za pośrednictwem  NGO Generator na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl .

 W przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania publicznego objętego ofertą oraz dostosowania jego zakresu do panujących warunków zewnętrznych i ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, do 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, zostanie ona zamieszczona na okres 7 dni:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. w siedzibie Wydziału Sportu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
 3. na stronie internetowej www.ngo.krakow.pl

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, klubowi sportowemu może zostać zlecona realizacja zadania objętego ofertą, z pominięciem otwartego konkursu ofert poprzez zawarcie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oryginał oferty stanowi załącznik do umowy.

W załączeniu:

 1. uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadania publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym w 2021 r. - Dzielnice

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Młodzieżowa Piłkarska Liga Szóstek „Mistrzejowice”/Dzielnica XV Mistrzejowice". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 marca 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Wakacje w kajaku". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 25 marca 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Wakacyjny trening drogą do mistrzostwa – STACJONARNO-DOCHODZENIOWY OBÓZ WAKACYJNY 2021". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Trening czyni mistrza – WAKACYJNY OBÓZ SPORTOWO - WYPOCZYNKOWY 2021". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Dzielnicowy Volleyball 2021/Dzielnica nr XV Mistrzejowice". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 maja 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Organizacja zajęć sportowo – rekreacyjnych w okresie letnim". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Organizacja zimowych i letnich obozów sportowych". Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 21 lipca 2021 r.

 

Zadania publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym w 2021 r.

OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO O CHARAKTERZE LOKALNYM LUB REGIONALNYM w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizyczne do rozpatrzenia w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy):

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. Podgórska Przygoda z Łucznictwem. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 18 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. Jesienne spotkania z koniem. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 19 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. Liga K1 Batlle of Wariors, K1 w walce z nałogami. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. Sportowy Mikołaj w SKS „151”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Halowy Turniej Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Mikołaj na Sportowo 2021”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. Wspieranie i upowszechnianie judo wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. Spotkania Taichi. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. I Ty możesz zostać mistrzem ! – Zajęcia dla dzieci starszych, kadetów i juniorów. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. I Ty możesz zostać mistrzem ! – Zajęcia dla dzieci młodszych. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. Olimpijski Turniej Tańca Pasja 2021. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 20 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. Organizacja turnieju finałowego Relaksmisja Tennis League. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. Organizacja Turnieju z okazji Dnia Niepodległości Kraków Cup Niepodległa. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. Turniej Tańca „Sportowa Pasja”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „III Mistrzostwa Krakowa na ergometrach”. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 października 2021 r.