górne tło

Konkurs Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. XXV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego - Hrubieszów 2021.

Celem zadania konkursowego jest:

  1. zwiększenia zainteresowania pieśniami patriotycznymi i religijnymi wśród społeczeństwa oraz podwyższenie poziomu artystycznego wykonawców – młodzieży reprezentującej kluby wojskowe z Sił Zbrojnych RP.
  2. Wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i przywiązania do tradycji i dorobku kulturowego narodu polskiego poprzez indywidualne zaangażowanie wykonawców w proces wyszukania, przygotowania repertuaru i aranżacji utworu nawiązującego do wydarzeń z dziejów narodu i oręża polskiego.
  3. Budowanie pozytywnego wizerunku wojska Polskiego.
  4. Zaprezentowanie kunsztu artystycznego wykonawców – artystów-amatorów z klubów wojskowych.
  5. Doskonalenie umiejętności muzycznych poprzez przeprowadzenie warsztatów artystycznych dla wykonawców - artystów-amatorów z klubów wojskowych.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

Na realizację zadania przeznaczono 150 00 zł.

Ostateczny termin składania ofert upływa 13 sierpnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-092021wddekid