górne tło

Konkurs z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs na realizację w 2022 r. zadań z zakresu PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka uzależnień.

Konkurs obejmuje następujące zadania:

OBSZAR  NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA: 2.1. ZINTEGROWANE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM:

  1. Zadanie NPZ 2.1.1 Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych
    (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom.
  1. Zadanie NPZ 2.1.3 Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień

OBSZAR NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA: 2.5. UZALEŻNIENIA OD NARKOTYKÓW.

  1. Zadanie NPZ 2.5.2 Prowadzenie poradnictwa w ramach ogólnopolskiego telefonu zaufania oraz poradni internetowej

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia w roku 2022 wynosi: 3 100 000,00 zł.

Oferentami w konkursie mogą być organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj. osoby prawne i organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje osobowość prawną, w tym stowarzyszenia i fundacje, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub nie są przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi. Oferentami mogą także być wymienione w art. 3 ust 3 pkt 1 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli
ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 15 października 2021 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=11939148