górne tło

Konkurs na realizację w 2022 r. zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs wniosków z terminem składania do 28 października 2021 roku na realizację w 2022 r. zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ze środków pozostających w dyspozycji Ministra właściwego
do spraw Zdrowia, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka uzależnień.

Obszar Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: 2.1. Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom

Zadanie NPZ 2.1.1 Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom.

Zadanie NPZ 2.1.7 Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich.

Oferentami w konkursie mogą być organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje osobowość prawną w tym stowarzyszenia i fundacje, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub nie są przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi. Oferentami mogą także być wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ww. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia wynosi w 2022 roku  2 307 000 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania zadania nie może przekraczać wysokości środków finansowych określonych w ogłoszeniu na realizację zadania, na które aplikuje Oferent. Maksymalny poziom finansowania zadań wynosi 100%. Wkład własny Oferenta nie jest wymagany ale jest dopuszczalny.

Termin składania wniosków upływa 28 października 2021 r.

Dodatkowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udzielają:

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=11953253