górne tło

Konkurs ofert dotyczący prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej na terenie powiatu krakowskiego w 2022 r.”.

Zadanie polegać będzie na prowadzeniu sześciu punktów, w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz powierzeniu zadania z zakresu edukacji prawnej. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zwane dalej „punktami” znajdują się w następujących miejscowościach na terenie powiatu krakowskiego:

  1. Czernichów – w siedzibie Urzędu Gminy Czernichów, 32-070 Czernichów, ul. Gminna 1 – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej;
  2. Luborzyca - w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów–Luborzyca, 32-010 Luborzyca ul. Jagiellońska 7 – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  3. Szyce – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 32-085 Szyce, Plac Wspólnoty 2 – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji,
  4. Skała – w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skale, 32-043 Skała ul. Szkolna 4 – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  5. Słomniki – w siedzibie starego przedszkola, 32-090 Słomniki, ul. T. Kościuszki 29 – punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  6. Sułoszowa – w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa, 32-045 Sułoszowa, ul. Krakowska 139 – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.

W punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji w Wielkiej Wsi dyżury w środę będą poświęcone jedynie nieodpłatnej mediacji chyba, że nie złożono w tym punkcie wniosku o przeprowadzenie mediacji o której mowa w art. 4a ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945), zwanej dalej ustawą.

Oferent będzie zobowiązany do prowadzenia punktów w sposób i na zasadach określonych w ustawie. W konkursie  dopuszcza się możliwość złożenia ofert w następujących wariantach :

  1. Wariant Nr 1 – Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 3 wskazanych lokalizacjach;
  2. Wariant Nr 2 – Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 3 wskazanych lokalizacjach;
  3. Wariant Nr 3 – Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w 3 wskazanych lokalizacjach oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 3 wskazanych lokalizacjach.

Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia w 2022 roku. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1920) zgodnie z harmonogramem zawartym w ustępie I pkt 4 ogłoszenia o konkursie.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm. ) prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub w art. 4 ust.1 pkt 22a, które spełniają odpowiednio warunki opisane
w pkt 2-3 ogłoszenia konkursowego. Warunki wskazane w pkt 2-3 muszą zostać spełnione łącznie, w zależności od zakresu składanej oferty.

O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, która została wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy i spełnia warunki w zakresie prowadzenia  nieodpłatnej mediacji wynikające z art. 11d ust. 4 ustawy.
O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, która została wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy.
Nie dopuszcza się składania przez organizacje pozarządowe ofert wspólnych.

Na realizację zadania przeznaczono dotację w wysokości 382 140 zł, w tym 21 780 zł na prowadzenie edukacji prawnej. Wysokość dotacji celowej przekazywanej za powierzenie prowadzenia jednego punktu wynosi 60 060 zł.

Oferty konkursowe należy składać za pośrednictwem systemu Witkac.pl, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://witkac.pl/ w terminie do dnia 29 października 2021 r. do godz. 15:00.
Oświadczenia oraz załączniki mogą zostać przekazane w terminie do dnia 03 listopada 2021 r. do godz. 15:00.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://powiat.krakow.pl/2021/10/konkursnpp/