górne tło

Nabór fiszek innowacji w ramach projektu pt. INNOES – program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności

Inkubator Innowacji Społecznych, utworzony przez Partnerstwo Caritas Archidiecezji Przemyskiej i Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, zaprasza do składania fiszek innowacji w ramach projektu pt. ,,INNOES – program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności".

Projekt pn. „INNOES – Program grantowy na rzecz innowacji społecznych w obszarze dostępności", współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie procesu inkubacji innowacyjnych pomysłów i udzielenie 50 grantów na wdrożenie innowacji społecznych w obszarze dostępności produktów/usług na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz starszych z ograniczoną mobilnością i/lub percepcją oraz upowszechnienie 6 innowacji, które najlepiej sprawdzą się w etapie testowania, posiadają największy potencjał do upowszechniania i które zostały wybrane do wdrożenia na szeroką skalę.

Pomysły na innowacje społeczne muszą być skierowane do osób zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie całej Polski i należących do co najmniej jednej z następujących grup, będących odbiorcami wsparcia:

  1. osób z niepełnosprawnościami
  2. osób starszych o ograniczonej percepcji i/lub mobilności (OS),
  3. grup, stowarzyszeń i związków ww. osób,
  4. podmiotów i instytucji, które działają na rzecz ww. grup.

Innowacje społeczne muszą dotyczyć pomysłów/ rozwiązań, które pozwolą w/w grupom na poprawę dostępności do produktów i/lub usług.

W zależności od rodzaju innowacji społecznej we wdrażaniu innowacji oraz w jej testowaniu mogą uczestniczyć także opiekunowie i członkowie rodzin ON i/lub OS, a także inne osoby, podmioty ze względu na pełnioną rolę społeczną, funkcję, zadania, itd. w związku z potrzebami ON i/lub OS, np. nauczyciele wykorzystujący w pracy zawodowej nowe narzędzie pracy.

Planowany etap przygotowania nie może przekraczać 3 miesięcy, a etap testowania innowacji społecznej - 6 miesięcy.

Uprawnieni do składania Fiszek Innowacji są:

  1. Osoba fizyczna (min. 18 lat) lub grupa os6b fizycznych, rozumiana jako grupa co najmniej dwóch osób fizycznych zarówno nieformalna (luźny związek), jak też działająca w sformalizowanej strukturze (np. stowarzyszenie, związek, etc.);
  2. Osoba prawna lub partnerstwo osób prawnych rozumianych jako partnerstwo co najmniej dwóch osób prawnych;
  3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka osobowa prawa handlowego lub spółka cywilna;
  4. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

Osoby/ podmioty, świadczące usługi, realizujące działania na rzecz osób z niepełnosprawnością /osób starszych minimum przez okres ostatnich 3 lat będą traktowane priorytetowo. Szczegóły zostały opisane w Procedurach realizacji projektu grantowego.

Pomysłodawca może złożyć maksymalnie 2 Fiszki Innowacji, przy czym każda z Fiszek musi dotyczyć innej grupy docelowej oraz innego rozwiązania dla każdej grupy docelowej.

Maksymalna wartość grantu na opracowanie i przetestowanie innowacji społecznej wynosi 40 960,00 PLN.

Termin składania fiszek upływa 29 października 2021 r. o godz. 10:00.

Pytania dotyczące naboru Fiszek Innowacji można kierować drogą elektroniczną na adres: innoes@pap.rzeszow.pl

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są pod adresem: https://innoes.pl/aktualnosci/nabor-fiszek-innowacji-nr-3,art16/