górne tło

Konkurs na dofinansowanie w 2022 roku zadań z zakresu Programu Sportowe Wakacje +

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2022 roku.

W ramach konkursu będą realizowane następujące zadania:

  1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
  2. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych na poziomie ogólnopolskim – wyłonienie operatora krajowego.
  3. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych imprez lekkoatletycznych na poziomie ogólnopolskim – Lekkoatletyczne Nadzieje Olimpijskie - wyłonienie operatora krajowego.
  4. Wspieranie upowszechniania strzelectwa – wyłonienie operatora krajowego.

O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania 1-3, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. w szczególności związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

W przypadku zadania Wspieranie upowszechniania strzelectwa, program skierowany jest do podmiotów które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania strzelectwa sportowego i kultury fizycznej.

Na realizację zadań z zakresu Programu zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 50 000 000 zł.

Wymagane jest aby Wnioskodawca, przewidywał w ramach realizacji zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5% całości kosztów zadania, z wyjątkiem organizacji obozów/zgrupowań sportowych, gdzie operator krajowy zobowiązuje się do udziału w ramach realizacji zadania środków własnych w wysokości co najmniej 5 000 000 zł.

Oferty na zadania nr 1, tj.: Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych, turniejów sportowych, eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych należy składać w terminie do 1 czerwca 2022 roku.

Oferty na zadania nr 2, 3 i 4 tj. wybór operatorów należy składać w terminie do 25 maja 2022 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/program-sportowe-wakacje--edycja-2024