górne tło

Konkurs pn. Pomocne Małopolskie - Siła Wolontariatu!

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze promocji i organizacji wolontariatu w roku 2022 - "Pomocne Małopolskie - Siła Wolontariatu!"

Celem realizacji zadań jest rozwój wolontariatu kompetencji w zakresie koordynacji działań uchodźczych oraz stworzenie warunków sprzyjających angażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie Małopolski, a także popularyzacja idei wolontariatu wśród obywateli Ukrainy przybyłych na teren województwa małopolskiego i angażujących się w pomoc swoim rodakom i włączającym się w działania wolontariackie w małopolskich organizacjach pozarządowych. 

W ramach Konkursu dofinansowane będą w szczególności zadania z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, polegające na:

  1. Wzmacnianiu organizacji prowadzących działania pomocowe na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa małopolskiego współpracujących z wolontariuszami, w tym ukraińskimi oraz rozwoju wolontariatu kompetencji, w szczególności w zakresie koordynacji działań uchodźczych (w tym np.: szkolenia dla liderów i koordynatorów wolontariatu, prowadzenie centrum wolontariatu – koordynacja działań pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy oraz pozyskiwanie nowych wolontariuszy)
  2. Edukacji z zakresu wolontariatu, w tym w szczególności wśród obywateli Ukrainy przebywających na terenie Małopolski, którzy podjęli się pomocy na rzecz swoich rodaków lub chcących podejmować tego rodzaju aktywność, a także angażować się w działania pomocowe małopolskich organizacji pozarządowych w formie wolontariatu (w tym np.: szkolenia dla wolontariuszy, pozyskiwanie nowych wolontariuszy, popularyzacja idei wolontariatu).
  3. Angażowaniu wolontariuszy w działania związane z niesieniem realnej pomocy potrzebującym obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Małopolski (w tym np. pomoc wolontariacka związana z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, w tym np.: obsługa logistyczno-techniczna miejsc pobytu obywateli Ukrainy itp.; tłumaczenia; poradnictwo: psychologiczne, prawne, i inne niezbędne dla wsparcia obywateli Ukrainy; zapewnienie opieki; edukacja)

Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe do kwoty ogółem 300 000,00 zł. Maksymalna kwota przyznanej dotacji na realizację zadania nie może być wyższa niż 80% całkowitych kosztów zadania. Oferent zobowiązany jest wnieść wkład własny w realizację zadania na poziomie co najmniej 20% wszystkich kosztów realizacji zadania.

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 UoDPPioW, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261), jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem w jakim realizowane jest zadanie, tj. „promocja i organizacja wolontariatu”, a także celami i założeniami niniejszego Konkursu.

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2123108,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-promocji-.html