górne tło

Otwarty konkurs ofert Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w lokalu/lokalach Podmiotu.

Realizacja zadania publicznego obejmuje prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w okresie od 1 listopada 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r. w lokalu/ach Podmiotu:

Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w GMK elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 11 października 2022 r. o godz. 12.00.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 1 458 600,00 zł, w tym: w roku 2022 roku - 85 800,00 zł; w roku 2023 roku - 514 800,00 zł; w roku 2024 roku - 514 800,00 zł; w roku 2025 roku - 343 200,00 zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=157266&_ga=2.256085134.402701589.1663671231-1898790123.1637577081