górne tło

Otwarte konkursy ofert, rok 2023 - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie od 1 marca 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku zadania publicznego pn. „Działania na rzecz rozwoju sportu osób z niepełnosprawnościami” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 11 stycznia 2024 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie w okresie od 12 lutego 2024 roku do 25 lutego 2024 roku zadania publicznego pn. „Zima w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami-półkolonie” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 2 stycznia 2024 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację zadania publicznego pn. „Centrum Wielokulturowe” w trybie wsparcia w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – działalność na rzecz integracji cudzoziemców oraz naboru na członków komisji konkursowej.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upłynął w dniu 20 grudnia 2023 r. o godz. 12.00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-34 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tytuł zadania publicznego: „CENTRUM OBYWATELSKIE CENTRUM C 10”

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa w dniu 8 grudnia 2023 r. o godz. 15:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Tytuł zadania publicznego: „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego”:

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa w dniu 15 listopada 2023 r. o godz. 15:30.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia w okresie od 1 grudnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży lub wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Działania związane z profilaktyką społeczną poprzez wspieranie aktywności sportowej dzieci i młodzieży oraz wzrostu jej długofalowej efektywności z wykorzystaniem infrastruktury sportowej na rzecz budowy kapitału społecznego w Gminie Miejskiej Kraków"

Termin składania ofert upływa 13 listopada 2023 r. o godz. 15:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku zadania publicznego pn. „Integracyjne Centrum Rodziców z dzieckiem po 6 roku życia o specjalnych potrzebach rozwojowych” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 6 listopada 2023 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie od 20 listopada 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku zadania publicznego pn. „Klub Rodzica z dzieckiem z niepełnosprawnością słuchu i mowy” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 6 listopada 2023 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie od 1 listopada 2023 roku do 31 października 2026 roku zadania publicznego pn. „Wspornik-Punkt Wsparcia Opiekunów” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 25 października 2023 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację, w okresie od 20 listopada 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r., w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Termin składania ofert upływa 25 października 2023 r. o godz. 15.00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie od 1 października 2023 roku do 31 grudnia 2025 roku zadania publicznego pn. „Klub Rodzica z dzieckiem z niepełnosprawnością wzroku” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 18 września 2023 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 14 września 2023 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację, w okresie od 25 września 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r., w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Termin składania ofert upłynął 22 sierpnia 2023 r. o godz. 15.00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Tytuł zadania publicznego: ASYSTENT DLA SENIORÓW 85+ I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 70+

Termin składania ofert upływa 17 sierpnia 2023 r. o godz. 12.00.


Konkurs dla podmiotów leczniczych na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień dla dzieci i młodzieży w latach 2023-2026

Termin składania ofert upływa 10 sierpnia 2023 r. o godz. 12.00


Konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego

Termin składania ofert upływa 7 lipca 2023 r. o godz. 15:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Działania na rzecz współpracy międzysektorowej” w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-34 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 13 lipca 2023 roku o godz. 15:00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Program Wsparcia Samorządów Uczniowskich #SU-w-ak" na zasadach przewidzianych w art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (regranting), wyłonienie operatora projektu w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa  13 czerwca 2023 roku o godz. 15:00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w zadania publicznego pn. „Fundusz Wkładów Własnych” w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-34 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Termin składania ofert upływa 7 czerwca 2023 r. o godz. 15:30


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie wakacji 2023 roku zadania publicznego pn. „Lato w mieście dla dzieci z niepełnosprawnościami” w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Termin składania ofert upływa 1 czerwca 2023 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia w okresie wakacji 2023 roku zadania publicznego pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – wyjazdy” w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Termin składania ofert upływa 1 czerwca 2023 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację zadania publicznego pn. „Pracownia Młodych na Kozłówce” w zakresie „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”.

Termin składania ofert upływa 31 maja 2023 r. o godz. 15.00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację od 15 czerwca 2023 r. do 30 września 2025 r. zadania publicznego pn. „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” w zakresie „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”.

Termin składania ofert upływa 9 maja 2023 r. o godz. 12

Termin zgłaszania kandydatów upływa 26 kwietnia 2023 r. o godz. 12.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w latach 2023-2025

Termin składania ofert upłynął 10 maja 2023 r. o godz. 12

Termin zgłaszania kandydatów upłynął 26 kwietnia 2023 r. o godz. 12.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Działania wspierające zaangażowanie mieszkańców, w szczególności seniorów 60+, młodzież w wieku 13-26 r.ż oraz osoby z niepełnosprawnościami, w proces Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa”.

Termin składania ofert upływa 4 maja 2023 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w budynku przy ul. Domagały w Krakowie”

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 12 maja 2023 roku o godz. 15.00

Termin wizji lokalnej budynku wyznaczono na dzień 26 kwietnia 2023 roku o godz. 17.30 przy ul. Domagały 63 i 65

Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 26 kwietnia 2023 roku  o godz. 10.00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Przyzby w Krakowie”

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 17 maja 2023 roku o godz. 15.00

Termin wizji lokalnej lokalu wyznaczono na dzień 8 maja 2023 roku o godz. 17.30 przy ul. Przyzby 10

Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 4 maja 2023 roku  o godz. 10.00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację, w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Przewodnik dla cudzoziemców” w zakresie działalności na rzecz integracji cudzoziemców.

Termin składania ofert upłynął 24 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia, zadania publicznego pn. „Prowadzenie żłobka w lokalu na os. Piastów w Krakowie”

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 27 kwietnia 2023 roku o godz. 15.00

Termin wizji lokalnej lokalu wyznaczono na dzień 17 kwietnia 2023 roku o godz. 17.00 na os. Piastów 71

Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa z dniem 14 kwietnia 2023 roku  o godz. 10.00

W nawiązaniu do wizji lokalu i zadanych pytań, uprzejmie informuję, że koszt związany z oklejeniem szyb w lokalu żłobka należy oszacować i pokryć z dotacji na dostosowanie lokalu (dział VI ust. 1 Ogłoszenia).


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację, w okresie od 22 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r., w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Termin składania ofert upływa 19 kwietnia 2023 r. o godz. 15:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia "Zadań publicznych zaplanowanych przez Dzielnice Miasta Krakowa do realizacji we współpracy z organizacjami pozarządowymi" w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Termin składania ofert upływa 7 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00


Konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

Termin składania ofert upływa 21 marca 2023 r. o godz.15:00.


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację od 11 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zadania publicznego pn. „Aktywni w Krakowie” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Niniejszy konkurs ma na celu wybór oferty w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Aktywni w Krakowie”, realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego na podstawie projektu nr BO.D8.20/22, jako zadania o charakterze dzielnicowym.

Termin składania ofert upływa 16 marca 2023 r. o godz. 15:00.


 

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Inauguracja XXIV Tygodnia Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z Wzajemnością" w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Termin składania ofert upływa 7 marca 2023 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. "XXIV Tydzień Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z Wzajemnością - Regranting" w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Termin składania ofert upływa 7 marca 2023 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. "Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych" w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Termin składania ofert upływa 2 marca 2023 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. "Działania wspierające rodzinę z niepełnosprawnym dzieckiem lub dorosłym dzieckiem niepełnosprawnym" w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Termin składania ofert upływa 1 marca 2023 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn."Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych" w zakresie Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Termin składania ofert upływa 28 lutego 2023 r. o godz. 12:00


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację od 3 kwietnia do 29 grudnia 2023 r. zadania publicznego pn. „Aktywizacja dzieci metodą streetworkingu na terenie Dzielnicy IV” w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Termin składania ofert upływa 27 lutego 2023 r. o godz. 12:00
 


Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w okresie od 1 marca 2023 r. do 30 kwietnia 2024 r. w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3” w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

 


Konkurs ofert na realizację w latach 2023-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego

Termin składania ofert upływa 10 lutego 2023 r. o godz.15:00