górne tło

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił IV otwarty konkurs ofert w zakresie promocji rodziny: Po pierwsze Rodzina!

W ramach konkursu dofinansowane zostaną najlepsze projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe służące zmianie społecznej, polegającej na usytuowaniu dobra rodzin w centrum działań wspólnoty na wszystkich poziomach jej funkcjonowania.

Cele konkursu:

Uprawnione podmioty mogą składać oferty na dofinansowanie zadań w ramach dwóch priorytetów:

Priorytet 1., pod nazwą „Kampanie”, gdzie za priorytetowe uznaje się projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe skierowane do wybranych podmiotów instytucjonalnych, środowisk lokalnych (funkcjonujących w otoczeniu rodzin) oraz szeroko pojętej opinii publicznej.

W ramach Priorytetu 1., tj. „Kampanie”, dofinansowane będą inicjatywy, które:

Priorytet 2., pod nazwą „Kluby”, gdzie za priorytetowe uznaje się projekty, mające na celu utworzenie sieci placówek na terenie całej Polski, w których rodzice mogą wzmacniać kompetencje rodzicielskie, a lokalne społeczności uczestniczyć w inicjatywach integrujących mieszkańców na rzecz rodziny.

W ramach Priorytetu 2., tj. „Kluby”, dofinansowane będą inicjatywy, które:

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są

Budżet przewidziany na realizację konkursu wynosi 17 000 000 zł. Środki przeznaczone na dotacje w Priorytecie 1., tj. „Kampanie”, będą wynosić 10 000 000 zł, natomiast środki przeznaczone na dotacje w Priorytecie 2., tj. „Kluby”, będą wynosić 7 000 000 zł.

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-iv-otwartym-konkursie-ofert-w-zakresie-promocji-rodziny-po-pierwsze-rodzina-na-rok-2023