górne tło

Nabór grantów w ramach Programu RITA – przemiany w regionie

Program RITA to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowane przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Jego celem jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Nabór ten dotyczy współpracy polskich organizacji pozarządowych z partnerami z krajów Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.

Projekty partnerskie składane w konkursie powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem oraz uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć takich sfer jak:

Łączny budżet programu wynosi 690 tys. PLN. Dofinansowanie wynosi do 90% kosztów kwalifikowalnych projektu. W każdym wniosku należy wykazać wkład własny stanowiący minimum 10% wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego).  Można uzyskać maksymalną dotację do 60 tys. PLN.

Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 2 wnioski w konkursie. W każdym wniosku składanym w otwartym konkursie grantowym obowiązkowy jest udział co najmniej jednego partnera z krajów objętych programem.

Wnioski można składać do dnia 15.03.2023 12:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronach internetowych pod adresami:https://witkac.pl/public/#/contest/view?id=25069; https://programrita.org/projekty-partnerskie/